Polsk-engelsk oversættelse af "toczyć się"

PL

"toczyć się" engelsk oversættelse

volume_up
toczyć się {refl. vb førnutid}

PL toczyć się
volume_up
{refleksiv ufuldendt udsagnsord}

toczyć się (også: trwać, być w toku)
toczyć się (også: rzucać, rzucić, potoczyć, grać w kręgle)

Lignende oversættelser "toczyć się" på engelsk

toczyć verbum
się pronomen

Eksempelsætninger "toczyć się" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishMówię to, ponieważ dyskusja na ten temat musi się toczyć w oparciu o fakty.
I say this because it is important to have facts when discussing this matter.
PolishDyskusja między Radą a Parlamentem Europejskim będzie toczyć się dalej.
The discussion between the Council and the European Parliament will continue.
PolishNaprawdę debata w sprawie zabawek i bezpieczeństwa powinna toczyć się przez cały rok.
The debate on toys and safety should really be held throughout the year.
PolishTo ważne, jeżeli życie zwykłych ludzi ma się toczyć według racjonalnych zasad.
That is important if actual life on the ground is to be able to run along reasonable lines.
PolishWówczas czytelne będą ramy, w jakich może toczyć się dalsza dyskusja.
The framework in which further discussions may take place will then be clear.
PolishJest ciężka i ogromna, a kiedy raz zacznie się toczyć, to bardzo ciężko ją zatrzymać.
It is large, heavy and very difficult to stop once it starts rolling.
PolishWalka z przestępczością musi toczyć się z pełnym poszanowaniem prawa.
The fight against crime must be done with full respect for the rule of law.
PolishSądzę, że dyskusja o pozytywnym DAS powinna toczyć się bez przerwy.
I think that the discussion about a positive DAS should be continued without let-up.
PolishA przecież stawki, o jakie będzie się toczyć gra na konferencji w Kopenhadze, są o wiele wyższe.
And yet the stakes we are playing for in Copenhagen are a lot higher than that.
PolishCieszę się na debatę, która będzie toczyć się w ich sprawie zarówno dzisiaj wieczorem, jak i w przyszłości.
I look forward to the debate on those issues tonight and in the future as well.
PolishMusi być plan B, a może zamierzacie pozwolić temu wszystkiemu toczyć się własnym torem, aż spadnie w przepaść?
There must be a plan B, or are you just going to let this go until it goes into ruin?
PolishDwustronne rozmowy dotyczące tej nazwy mogą toczyć się równolegle.
Bilateral talks about the name can be held simultaneously.
PolishW ostatecznym rozrachunku przyniesie to korzyści w świecie, w którym będzie się toczyć walka o zasoby.
That will pay off on the bottom line, in a world where there will be a struggle over resources.
PolishUmieścić fiolkę z lekiem SOMAVERT pomiędzy dłońmi i delikatnie toczyć tak, aby proszek się rozpuścił (Rys.
Hold the vial of SOMAVERT upright between your hands and gently roll it to dissolve the powder.
PolishTak jak w Kenii w styczniu, nie ma tu miejsca na sytuację typu "sprawy mają się toczyć tak, jakby nie było wojny”.
Just as in Kenya in January, 'business as usual does not apply here.
PolishW przeciwnym razie toczyć się będzie wojna partyzancka, która niczego nie rozstrzygnie na tej pięknej wyspie.
Otherwise, there will be a guerrilla war, which will not solve anything for this beautiful island.
PolishW jutrzejszym głosowaniu gra będzie się toczyć o wysoką stawkę.
There is a great deal at stake in tomorrow's vote.
PolishMusimy teraz zapewnić, by UE nie była nadal wyłącznie widzem, pozwalającym sprawom toczyć się własnym torem.
We now need to ensure that the EU is no longer just a spectator, allowing things to happen as they will.
PolishUważam jednak, że sprawy muszą się toczyć szybciej.
However, I think that things need to move more quickly.
PolishDlatego rozpatrywanie tych problemów tak, jak gdyby sprawy mogły dalej toczyć się zwykłym trybem może okazać się kolejną iluzją.
So approaching these problems as though business as usual could continue would be another illusion.