PL właściwie
volume_up
{adverbium}

właściwie (også: zasadniczo, w zasadzie, z gruntu)
Wygląda to w zasadzie jak małe sznury pereł, a właściwie to trzy sznury.
It looks like a little of string pearls basically -- in fact, three strings of pearls.
Właściwie używamy mobilności, aby mieć dostęp do tego, czego potrzebujemy.
And we're basically using mobility to get the access we need.
Właściwie subwencjonujemy jądrowe lobby, które walczyło o ponowne uruchomienie tych obiektów.
We are basically subsidising the nuclear lobby which fought for reconditioning.
właściwie (også: natychmiast, właśnie, akurat, tylko)
volume_up
just {adv.}
Twórcza współpraca to właściwie zapożyczanie. ~~~ Twórcza współpraca to właściwie zapożyczanie.
Let me just ask you, to start with, this simple question: who invented the mountain bike?
Pamiętaj o pozycji rodzinnej, zachowuj się właściwie i skromnie.
Just remember our family position and conduct yourself properly and modestly.
Panie i panowie, to właściwie wszystko, co miałem do powiedzenia.
Ladies and gentlemen, that's just about it from me.
Potrzebujemy właściwie skoordynowanej polityki gospodarczej i fiskalnej w Europie.
We need properly coordinated economic and fiscal policies in Europe.
Te obowiązki muszą być wyraźnie określone, ale także właściwie monitorowane.
These responsibilities must be clearly defined and allocated, but also properly monitored.
Wszystkie zainteresowane strony mogą odczuć korzyści właściwie zorganizowanej migracji.
Properly organised migration can benefit all of the parties involved.
właściwie (også: właśnie)
volume_up
right {adv.}
Prezydencja postąpiła właściwie w kwestii zmian klimatu.
On the question of climate change, the Presidency did precisely the right thing.
Są to sprawy, które pomogą nam właściwie podejmować właściwe decyzje.
These are the things that will help us to do both the right things and do them right.
Musiałem właściwie się odżywiać, ćwiczyć, medytować, głaskać psy, ponieważ obniża to ciśnienie krwi.
I had to eat right, exercise, meditate, pet dogs, because that lowers the blood pressure.
właściwie (også: stosownie, trafnie, adekwatnie)
Pacjenci przyjmujący digoksynę powinni być właściwie monitorowani.
Patients taking digoxin should be monitored appropriately.
Zasad przewidywania musi być właściwie stosowana.
It is the principle of foresight which must be applied appropriately.
Niestety żadna z tych spraw nie została właściwie ujęta w projekcie rezolucji.
Unfortunately, none of these issues have been dealt with appropriately in the draft resolution.
właściwie (også: właśnie, dokładnie, konkretnie)
Ma pan absolutną rację, ale kto właściwie czyni z nich kozła ofiarnego?
You are absolutely right, but exactly who is making them the scapegoat?
Moje pytanie jest następujące: jak właściwie wygląda szczegółowa mapa drogowa przygotowana przez Radę?
My question here is as follows: what exactly is the Council's specific road map?
Właściwie to nie mogę tego, tak do końca wytłumaczyć.
Actually, I'm not in a position to tell you exactly what happened.
właściwie (også: dobrze, właśnie)
volume_up
okay {adv.}
Pokażemy jak właściwie wygląda biblioteka, OK? ~~~ Jestem mężem najwspanialszej kobiety na świecie.
We are going to show, actually, what the library looks like, OK? So, I am married to the most wonderful woman in the world.
A właściwie to o Greenpeace i jego walkę z połowem wielorybów w Japonii. i jego walkę z połowem wielorybów w Japonii.
Well, okay, technically it's actually about Greenpeace, which is an environmental organization that wanted to stop the Japanese government on their whaling campaign.
~~~ Także lepsze pomysły są właściwie zawsze odpowiedzią na technologię, która nam się nie podoba, odpowiedzią jest lepsza technologia.
OK? So, better ideas is really -- always the response to technology that we don't like is basically, better technology.
właściwie (også: dobrze, poprawnie)
volume_up
aright {adv.}
Właściwie jest to najlepszy przykład na ukształtowanie przez doświadczenie.
Actually, this is the best example of priming by experience that I know.
Ciężko pojąć, jakich interesów europejskich właściwie należy bronić w Hindukuszu.
It is hard to see what European interests are actually to be defended in the Hindu Kush.
Wadah Khanfar: Właściwie to chyba największa sprawa, jaką kiedykolwiek relacjonowaliśmy.
Wadah Khanfar: Actually, this may be the biggest story that we have ever covered.
To właściwie bardzo brudne małe protokomórki.
These are very dirty little protocells, as a matter of fact.
Właściwie, kiedy przygotowywałem to sprawozdanie, nigdy nie dyskutowaliśmy nad kwestiami treści, ponieważ zawsze zgadzaliśmy się w tym zakresie.
As a matter of fact, while I was preparing this report, we never discussed any questions of content, because we always agreed on it.
właściwie
Who are we, in point of fact?
Właściwie łacińskie słowo nadzieja jest podstawą słowa prosperity, czyli dobrobytu.
In fact, the Latin word for hope is at the heart of the word prosperity.
Właściwie to jeden z największych problemów dzisiejszej chemioterapii.
In fact, it's one of the biggest problems with chemotherapy today.
Na koniec chcę przedstawić moją wizję czy właściwie moje marzenie.
Finally, I want to get actually to my vision, or in fact, to my dream.
właściwie (også: prawie, praktycznie, w zasadzie)
Jestem pewna, że właściwie każdy dostrzega przydatność oraz potrzebę takiej polityki.
I am sure that virtually everyone can see the usefulness and necessity of such a policy.
Jeżeli chodzi o programy i treści polityczne, nadal nie ma właściwie z czego wybierać.
There is still virtually no selection of political programmes and content to choose from.
W Unii Europejskiej dobrze wiadomo, że wolność słowa jest właściwie nieograniczona.
In the European Union it is well known that freedom of expression is virtually unrestricted.

Eksempelsætninger "właściwie" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishI właściwie jeśli te rzeczy są nieszkodliwe to nie powinny być całkowicie odrzucone.
And the thing is, if they're not harmful, they're not to be completely dismissed.
PolishPo drugiej stronie jest jakaś organizacja terrorystyczna, właściwie nie wiadomo kto.
On the other side is a terrorist organisation whose real identity is not known.
PolishLiderzy unijnych instytucji mówili, że kryzys finansowy jest właściwie za nami.
Leaders of EU institutions were saying that the financial crisis is largely behind us.
PolishPierwszy, a właściwie również drugi z nich, ma związek z przesunięciem władzy.
And the first of these, the first two of these, is about a shift in power.
PolishDzisiaj zadaję sobie pytanie, co to właściwie oznacza, poza samymi słowami.
The question I am asking myself today is what that means, apart from words.
PolishKwestia, którą chciałbym poruszyć, właściwie dotyczy tego, jaką różnicę robi jeden rok.
The points I would like to raise really is, what a difference a year makes!
PolishJak już powiedziano, problem klubów golfowych to właściwie żaden problem.
The golf course problem, as has already been said, is not really a problem.
PolishNależy uważnie przeczytać instrukcję aby wiedzieć jak właściwie stosować roztwór.
Please read these instructions carefully so that you know how to use the solution correctly.
PolishFarmaceuta udzieli informacji jak właściwie korzystać z takiej strzykawki.
Ask your pharmacist for instructions on how to use the syringe correctly.
PolishTeraz film, którego właściwie nikt w Stanach Zjednoczonych nie widział.
Eames Demetrios: Now, this is a film that was hardly ever seen in the United States.
PolishA właściwie, to nie zwykłego członka rodziny, lecz jej głowę. ~~~ Patriarchę.
This is the Chinese view of the state -- very, very different to ours.
PolishArt. 38, a właściwie zaproponowana do niego poprawka, jest sprzeczna z takim rozwiązaniem.
Article 38, or rather the proposed amendment to it, is at odds with such a solution.
PolishTo projekt nazywany Photosynth, który właściwie łączy dwie technologie.
This is a project called Photosynth, which really marries two different technologies.
PolishI nawet w takiej chwili nie chciał, żeby mu pokazywać co właściwie robi.
And even in the moment he didn't want to be reminded of what he was doing.
PolishAle już niedługo nadejdą takie dni, kiedy samochody będą właściwie ze sobą rozmawiały.
But very soon we're going to see the days when cars are essentially talking to each other.
PolishJednak muszę ponownie zwrócić uwagę na coś, co moim zdaniem nie zostało właściwie zrozumiane.
However, I need to point out again something that I realise has not been understood.
PolishPopieram właściwie wszystkie proponowane przez sprawozdawcę rozwiązania, akcentując dwa.
I support all the solutions proposed in the report, and I would place an emphasis on two.
PolishTo ważna praca, bowiem podatnicy chcą wiedzieć, czy ich pieniądze są właściwie wydatkowane.
It is an important one, because taxpayers want to know that their money is well spent.
PolishWłaściwie dziwią mnie głosy sprzeciwu, które według mnie są przepojone uprzedzeniami.
I am rather amazed by the opposition voiced, which seems to me to be full of preconceptions.
PolishInne zasady, które wprowadzono od tego czasu, także działają właściwie.
Other principles adopted over the course of time have also worked well.