Polsk-engelsk oversættelse af "w ciągu"

PL

"w ciągu" engelsk oversættelse

EN
PL

w ciągu

volume_up
w ciągu (også: w, we, z zakresu)
W ciągu 50 lat zmieniliśmy ją bardziej, niż w ciągu całej wcześniejszej historii.
In less than 50 years we've altered it more thoroughly than in the entire history of mankind.
Cztery razy więcej w ciągu ostatnich 30 lat niż w ciągu wcześniejszych 75.
Four times as many in the last 30 years as in the previous 75.
Załóżmy, że zamierzasz w ciągu następnych kilku miesięcy trenować triathlon.
Imagine that you’re interested in doing a triathlon sometime in the next few months.
w ciągu (også: w, w ramach, w obrębie)
W ciągu 24 godzin ustalili, jak się nazywa. ~~~ W ciągu 48 godzin został aresztowany.
Within 24 hours, they had his name, and within 48 hours, he was arrested.
Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin od podania doustnego.
Bronchodilation was observed within 2 hours of oral administration.
Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin po podaniu doustnym.
Bronchodilation was observed within 2 hours of oral administration.

Eksempelsætninger "w ciągu" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

PolishPreparat Helixate NexGen 2000 j. m. należy podawać dożylnie w ciągu kilku minut.
Helixate NexGen 2000 IU should be injected intravenously over several minutes.
PolishJeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.
If a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.
PolishWiększość z tych objawów pojawia się w ciągu pierwszych trzech tygodni leczenia.
Most of these side effects develop within the first three weeks of treatment.
PolishTe działania niepożądane z reguły ustępują w ciągu jednego do dwóch bez leczenia.
These side effects usually disappear within one to two days without treatment.
PolishPearl Jam, w ciągu ostatnich dwóch lat wydali 96 albumów Wszystkie odnisły sukces.
Pearl Jam, 96 albums released in the last two years. ~~~ Every one made a profit.
PolishMusimy zwrócić baczniejszą uwagę na tę debatę w ciągu kolejnych kilku miesięcy.
We must give this debate much more serious attention over the next few months.
PolishTo kwestie do dyskusji, oczywiście otwartej, które możemy poruszyć w ciągu 2008 r.
These are matters for discussion, obviously open, that we can tackle during 2008.
PolishNaprawdę najwyższa pora pomyśleć o tym, co osiągnęliśmy w ciągu ostatnich 100 lat.
It really is time to think about what we have achieved during the last 100 years.
PolishW ciągu ostatnich 20 lat omawiany kraj osiągnął znaczące postępy z dwóch powodów.
Over the last 20 years, the country has made significant progress for two reasons.
PolishInfuzja powinna rozpocząć się w ciągu 3 godzin po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu.
The infusion is to be started within 3 hours of reconstitution and dilution.
PolishPreparat Helixate NexGen 250 j. m. należy podawać dożylnie w ciągu kilku minut.
Helixate NexGen 250 IU should be injected intravenously over several minutes.
PolishPreparat KOGENATE Bayer 1000 j. m. należy podawać dożylnie w ciągu kilku minut.
KOGENATE Bayer 1000 IU should be injected intravenously over several minutes.
PolishJedynym krajem w Europie, który w dalszym ciągu stosuje karę śmierci, jest Białoruś.
The only country in Europe that continues to apply the death penalty is Belarus.
PolishW tym tempie tygrys stanie się gatunkiem wymarłym w ciągu następnych pięciu lat.
At this rate the tiger will be virtually extinct within the next five years.
PolishPreparat należy podawać powoli, przez wstrzyknięcie dożylne, w ciągu jednej minuty.
The medicine is given by slow intravenous injection (into a vein) over one minute.
PolishPierwszą dawkę należy podać w ciągu 2 godzin przed zabiegiem transplantacji.
The first dose should be given within 2 hours prior to transplantation surgery.
Polishwykonywanego przed rozpoczęciem leczenia, w każdym miesiącu jego trwania oraz w ciągu
ed each month during treatment, and for the 4 months after treatment is stopped.
PolishMaksymalne stężenie peryndoprylatu w osoczu występuje w ciągu 3 do 4 godzin.
The peak plasma concentration of perindoprilat is achieved within 3 to 4 hours.
Polishprzyjęta w ciągu całego dnia, należy przyjąć zwykle stosowaną dawkę następnego dnia.
If you do not take your tablet on one day, take your normal dose on the next day.
PolishW ciągu minionego pięćdziesięciolecia zmieniła się Europa i zmienił się świat.
Europe is not the same place it was 50 years ago, and nor is the rest of the world.

Synonymer (polsk) for "w ciągu":

w ciągu

Lignende oversættelser "w ciągu" på engelsk

w pronomen
English
w præposition
w całości adjektiv
English
w takim razie adverbium
English
w przybliżeniu adverbium
w porównaniu z præposition
English
w linii bocznej adjektiv
English
w pobliżu adverbium
English
w kierunku do præposition
English
w pełni adverbium
English
w pełni opierzony adjektiv
w złym humorze adjektiv
English