Polsk-engelsk oversættelse af "w dalszym ciągu"

PL

"w dalszym ciągu" engelsk oversættelse

PL w dalszym ciągu
volume_up
{adverbium}

w dalszym ciągu (også: dalej)
volume_up
on {adv.}
Dyskusje nad najważniejszymi zagadnieniami między Radą i Parlamentem w dalszym ciągu trwają.
Discussions are being held on key issues between the Council and Parliament.
Jeżeli chodzi o finanse publiczne, nie możemy działać w dalszym ciągu tak, jak na początku.
In respect of public finances, we cannot carry on the way we have started.
Na tym temacie oparłem kolejne prace i zajmowałem się tym w dalszym ciągu.
And that, to me, was again something that I started building on, and I continued to build on.
w dalszym ciągu (også: bardziej, dalej, więcej, co więcej)
Zgodnie z nim powinniśmy w dalszym ciągu rozwijać demokrację.
It says that we need to further enhance democracy. We need to enhance access to documents.
Komisja ma zamiar w dalszym ciągu rozwijać ten mechanizm i zaplanowała dalsze przeszukania na ten rok.
The Commission intends to further develop this mechanism and has planned a further sweep for later this year.
Jeżeli okażą się niewystarczające, musimy w dalszym ciągu pracować nad zwiększeniem naszych wspólnych redukcji.
If they prove to be insufficient, we must continue working to further our collective reductions.
w dalszym ciągu (også: bardziej, więcej, jeszcze, dalej)
volume_up
more {adv.}
W dalszym ciągu uważam, że może Pani zrobić więcej w sprawie uproszczenia.
Commissioner, I still think you can do more for simplification.
Choroba ta w dalszym ciągu zbiera swoje żniwo i będzie je zbierać.
It continues to claim them and will claim many more.
Kolejnym obszarem, na który musimy zwrócić większą uwagę są usługi finansowe - wiemy, że w tej sferze problemy w dalszym ciągu istnieją.
Another area to which we must pay more attention is financial services, where we know problems still exist.
w dalszym ciągu (også: inaczej, gdzie indziej, dalej, indziej)
volume_up
else {adv.}
w dalszym ciągu (også: odtąd, dalej, od tej chwili)
w dalszym ciągu (også: odtąd, dalej, od tej chwili)

Synonymer (polsk) for "w dalszym ciągu":

w dalszym ciągu

Lignende oversættelser "w dalszym ciągu" på engelsk

w præposition
w pronomen
English
dalszy adjektiv
ciąg substantiv

Eksempelsætninger "w dalszym ciągu" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishJedynym krajem w Europie, który w dalszym ciągu stosuje karę śmierci, jest Białoruś.
The only country in Europe that continues to apply the death penalty is Belarus.
PolishNie zapominajmy, że pryszczyca jest w Brazylii w dalszym ciągu poważnym problemem.
Let us not forget that foot-and-mouth disease is still a serious problem in Brazil.
PolishW dalszym ciągu uważam, że dyrektywa jest zbędna i nie wnosi żadnej wartości.
I still believe that the directive is superfluous and is unlikely to add any value.
PolishW sprawozdaniu w dalszym ciągu popiera się obowiązujący system dystrybucji pomocy.
The report also continues to support the current model for distributing aid.
PolishPolityka spójności po 2013 roku musi w dalszym ciągu urzeczywistniać tę wizję.
The cohesion policy after 2013 must continue to make this vision a reality.
PolishPunktem wyjścia dla Komisji jest fakt, że UE musi w dalszym ciągu odgrywać rolę wiodącą.
The Commission's starting point is that the EU must continue to show leadership.
PolishMałe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w dalszym ciągu stanowią tu poważne wyzwanie.
Small and medium-sized enterprises (SMEs) continue to present an important challenge.
PolishHodowcy bawełny w Hiszpanii chcą - my chcemy - w dalszym ciągu uprawiać bawełnę.
The Spanish cotton growers want - we want - to continue growing cotton.
PolishOsoby te są w dalszym ciągu zatrudnione, pomimo że otrzymały wypowiedzenia.
These people are still employed, despite having received redundancy notices.
PolishPytam się: dlaczego rosyjskie wojska w dalszym ciągu są w wiosce Perewi?
I have to ask: why are Russian army units still present in the village of Pereva?
PolishTakie praktyki w dalszym ciągu powinny być przedmiotem wyłącznie tej dyrektywy.
Such practices should continue to be regulated solely by this directive.
PolishChcemy w dalszym ciągu udzielać jej wsparcia - takie jest stanowisko mojej grupy.
We want to continue supporting Turkey; that is the opinion of my group.
PolishNie trzeba mówić, że Komisja będzie w dalszym ciągu rozważać te kierunki.
Needless to say, the Commission will continue to consider these orientations.
PolishW dalszym ciągu maltretuje się i gnębi tych, którzy krytykują okupantów.
The abuse and oppression of those who criticise the occupying power continues.
PolishChcemy, żeby w dalszym ciągu funkcjonował i mógł realizować swoje zadania.
We want it to remain in place and we also want it to be able to carry out its tasks.
PolishTo tylko słowa, nie ma zobowiązań i z tego względu mam zamiar w dalszym ciągu pytać.
These are just words, there are no commitments and therefore I am going to keep asking.
PolishJest to wspaniały mechanizm, ale w dalszym ciągu wymaga znaczącej pomocy.
It is an extraordinary mechanism but it still requires a great deal of help.
PolishUE będzie w dalszym ciągu ściśle przestrzegać standardu MFW i praktyk międzynarodowych.
The EU will continue to adhere strictly to standard IMF and international practices.
PolishMusimy w dalszym ciągu działać dla dobra naszych społeczeństw i przybliżyć im ten Traktat.
We must continue to stand with the people and bring this treaty closer to them.
PolishDopiero wówczas będzie możliwe rozważenie statystyk, których w dalszym ciągu potrzebujemy.
Only then will it be possible to consider the statistics that are still needed.