Polsk-engelsk oversættelse af "w samej rzeczy"

PL

"w samej rzeczy" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "w samej rzeczy" i kontekst.

Lignende oversættelser "w samej rzeczy" på engelsk

w præposition
w pronomen
English
sam substantiv
sam adjektiv
sam adverbium
sam pronomen
sam
rzeczy substantiv

Eksempelsætninger "w samej rzeczy" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishWiększa część ludzi przechwala się uczynnością swoją; ale w samej rzeczy, któż takiego znajdzie?
Most men will proclaim every one his own kindness; But a faithful man who can find?
PolishW samej rzeczy ochrona praw człowieka polega właśnie na walce z terroryzmem, z jego przyczynami i skutkami.
Indeed, to defend human rights is precisely to fight against terrorism in both its causes and effects.
PolishChciałbym poinformować pana, że była to w samej rzeczy kwestia proceduralna, zgodnie z art. 145 Regulaminu w sprawie oświadczeń osobistych.
I would inform you that it was indeed a point of order, under Rule 145 on personal statements.
PolishW samej rzeczy, w omawianym sprawozdaniu nie znajduję nic na ten temat, ani też nie ma tam nic, co odnosiłoby się do zastosowanego sposobu podejścia.
I cannot find anything about this in the report, indeed, nor can there be anything there in view of the approach taken.
PolishJest to jednak krok na tyle daleko idący, że naszym zdaniem sprawę trzeba najpierw dokładnie zbadać i dlatego opowiadamy się za debatą - w samej rzeczy!
Yet so far-reaching is this step that we believe the matter must first be carefully examined, which is why we support the debate - indeed!
PolishNie znaczy to, że nie powinniśmy walczyć z islamskim ekstremizmem, a w samej rzeczy sami Pakistańczycy poświęcają wiele wysiłku na tę walkę.
This does not mean that we should not battle against Islamic extremism, and indeed the Pakistanis themselves are devoting considerable efforts to that very struggle.

Andre ord i vores ordbog

Polish
  • w samej rzeczy

Derudover tilbyder bab.la en dansk-engelsk ordbog for flere oversættelser.