Polsk-engelsk oversættelse af "wezwanie"

PL

"wezwanie" engelsk oversættelse

PL wezwanie
volume_up
{neutrum}

wezwanie (også: nakaz)
volume_up
adjuration {substantiv} [form.]
wezwanie
volume_up
summons {substantiv}
wezwanie (også: połączenie, telefon, zew, wołanie)
volume_up
call {substantiv}
"3. ponawia wezwanie do natychmiastowego zakończenia wszelkich aktów przemocy;”
Reiterates its call for an immediate end to all acts of violence;'
Wezwanie do opublikowania płatności jednolitych UE zasługuje na szczególne uznanie.
The call to publicise EU single payments deserves special recognition.
Co oznacza wezwanie do "przedstawienia nowej koncepcji strategicznej”?
What is meant by the call to 'come up with a new strategic concept'?
volume_up
notice {substantiv}
komisarz -Komisja wysłała wezwanie do usunięcia uchybienia do władz irlandzkich, w związku ze skargą w dniu 29 czerwca 2007 r.
. - The Commission sent a letter of formal notice to the Irish authorities following a complaint on 29 June 2007.
wezwanie
volume_up
rallying cry {substantiv}

Eksempelsætninger "wezwanie" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPopieram zawarte w sprawozdaniu wezwanie do trwałego zwiększenia pomocy rozwojowej.
I support this report's calls for a sustained increase in development aid.
PolishDecyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą im zostać przekazane na piśmie.
The expulsion decision or the request to leave must be given to them in writing.
PolishDecyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą zostać Ci przekazane na piśmie.
The expulsion decision or the request to leave must be given to you in writing.
PolishMogę tylko powtórzyć wezwanie, jakie przedłożyłem przewodniczącemu Komisji wiosną 2009 roku.
I can only repeat the plea that I made to the President of the Commission back in spring 2009.
PolishPo pierwsze, sprawozdanie zawiera wezwanie do lepszej koordynacji podatkowej i fiskalnej.
First, the report calls for better tax and fiscal coordination.
PolishJest w nim zawarte wezwanie do Komisji Europejskiej, aby przedstawiła szczegółowe propozycje w tym zakresie.
It calls on the European Commission to make specific proposals in this regard.
PolishTo jednak trochę jak wezwanie Belzebuba, aby przegonił diabła.
This, however, is like using Beelzebub to cast out the Devil.
PolishDoceniamy fakt, iż niezwłocznie odpowiedział pan na wezwanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej.
We appreciate the fact that you reported immediately to the Committee on Economic and Monetary Affairs.
PolishW odpowiedzi na to wezwanie Komisja zainicjowała w lipcu projekt pilotażowy mający zapewnić pomoc Malcie.
The Commission responded to this appeal by launching, in July, a pilot project to help Malta.
PolishW moim sprawozdaniu znajduje się również wezwanie do podjęcia różnych działań mających na celu zapewnienie rozwiązań.
My report also calls for a number of measures aimed at providing solutions.
PolishZasadne jest wezwanie, żeby walkę z demencjami uznać za jeden z priorytetowych obszarów w dziedzinie opieki zdrowotnej.
The invitation to declare dementias one of the priority areas of healthcare is right.
PolishZwykłe wezwanie do działania to jednak określenie zbyt ogólnikowe.
However, simply calling for action is too vague.
PolishPopieram publicznie to wezwanie - chodzi o wniosek, który uwzględni kwestię dyscypliny budżetowej.
I would like to publicly support this as a proposal that takes into account the feature of fiscal discipline.
PolishI oczekujemy, że pańska prezydencja podejmie to wezwanie.
And we expect your Presidency to rise to the challenge.
PolishPo trzecie, chodzi o ogólne wezwanie do zwiększenia przejrzystości, usprawnienia sprawozdawczości i poprawy efektywności.
Thirdly, the general request for more transparency, better reporting and better efficiency.
PolishTo nie jest powód mojego uczestnictwa, panie pośle Watson, tylko moja odpowiedź na wezwanie do "gry w jednej drużynie”.
This is not a reason, Mr Watson, it is simply a response to the issue of being a team player.
PolishPragnę przy tej okazji ponowić to wezwanie.
I would like to take this opportunity to reiterate this demand.
PolishZawiera ono wezwanie Komisji Europejskiej do rozważenia możliwości powołania specjalnej grupy zadaniowej do spraw emerytur.
It calls on the European Commission to consider setting up a special task force on pensions.
PolishPochwalam także wezwanie w dyrektywie do informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w tej kwestii.
I also approve of the directive calling for the information and consultation of workers on this issue.
PolishIstoty ludzkie zawsze jest gotowa na takie wezwanie.
Human beings have always risen to the challenge.