Polsk-engelsk oversættelse af "wprawdzie"

PL

"wprawdzie" engelsk oversættelse

PL wprawdzie
volume_up
{adverbium}

Wprawdzie niewiele można osiągnąć za pomocą sankcji karnych.
Admittedly, there is not a lot that can be achieved through criminal penalties.
To wprawdzie nieco więcej niż w parlamentach narodowych, ale i tak niewystarczająco.
This figure is admittedly somewhat higher than in the national parliaments, but it is still not enough.
Wprawdzie raz przybył pan spóźniony, ale nie wysłałem wtedy po pana eskorty motocyklowej.
Admittedly, you once arrived late, but I did not send the motorcycle escorts for you.
wprawdzie (også: dla pewności)

Eksempelsætninger "wprawdzie" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPrzedmiotowa rezolucja to wprawdzie krok we właściwym kierunku, jednak krok niewielki.
The resolution represents a step in the right direction, but only a small one.
PolishMożemy wprawdzie napotkać trudności, ale wynik końcowy będzie pomyślny.
Although we might encounter difficulties the end result will be a happy one.
PolishCła zniknęły wprawdzie w 1968 r., ale handel ponad granicami UE nie kwitnie.
Although customs duties disappeared in 1968, trade is not flowing freely across EU borders.
PolishWprawdzie te zmiany ustępują z czasem, u niektórych pacjentów mogą być trwałe.
While these changes have tended to improve with time, in some patients they may be permanent.
PolishOtrzymaliśmy wprawdzie mandat od Rady, ale w Cancún potrzebne będą negocjacje.
We have now obtained a mandate from the Council, but negotiations will be necessary in Cancún.
PolishPomysł siatki bezpieczeństwa jest wprawdzie atrakcyjny, ale niewystarczający.
Although the idea of a safety net is attractive, it is not enough.
PolishWprawdzie wiele już zostało powiedziane, ale warto jeszcze powtórzyć.
(SV) Mr President, a great deal has already been said, but it is worth repeating.
PolishTedy rzekł uczniom swoim: Żniwoć wprawdzie wielkie, ale robotników mało.
Then saith he unto his disciples, The harvest indeed is plenteous, but the laborers are few.
PolishTedy rzekł sługom swoim: Weseleć wprawdzie jest gotowe; lecz zaproszeni nie byli godni.
Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they that were bidden were not worthy.
PolishTak jak powiedziałem istnieje wprawdzie niewiele, ale jednak kilka możliwości.
As I have said, there are not many, but some, possibilities.
PolishBył wprawdzie pakt na rzecz stabilności i wzrostu, ale go nie przestrzegano.
There was a Stability and Growth Pact which was not observed.
PolishSprawdziła się wprawdzie strategia „jedna osoba – jeden język”.
It is true that the "one person – one language" strategy has worked well.
PolishWprawdzie nie prowadzono swoistych badań dotyczących interakcji ani metabolizmu preparatu ic
associated with delayed myelosuppression e. g., nitrosoureas. tn uc
PolishWprawdzie zauważyłam, że moje stanowisko jest w mniejszości, ale nie czuję się z tym nieswojo.
I have indeed noted that my position is in the minority, although I do not feel ill at ease.
PolishIndyjska gospodarka jest wprawdzie gospodarką wschodzącą, lecz nierówności społeczne pozostają.
Although India has an emerging economy, social disparities persist.
PolishBo choć ty wprawdzie dobrze dziękujesz, ale się drugi nie buduje.
For thou verily givest thanks well, but the other is not edified.
PolishWprawdzie są pomysły, aby -- jeśli to konieczne -- cięcia były jak najmniej gwałtowne ale nie jest to łatwe.
There's ways, if it's temporary, to minimize the impact, but it's a problem.
PolishWprawdzie nie poniesiemy za to odpowiedzialności, ale nie odegramy też żadnej roli w zapobieżeniu temu.
We will not be responsible, but we will have played no part in preventing that happening.
PolishPojawiają się wprawdzie doniesienia o skutkach ubocznych, lecz mało kto bada skuteczność samych leków.
Side effects are reported, but there is little research into the effectiveness of medicines.
PolishJeżeli tak, to jest to wprawdzie sama w sobie dobra wiadomość, ale dlaczego dopiero w 2013 roku?
If so, that is, in itself, good news, but why only in 2013?