Polsk-engelsk oversættelse af "wskazywać na"

PL

"wskazywać na" engelsk oversættelse

PL wskazywać na
volume_up
{verbum}

1. generel

wskazywać na (også: znaczyć, oznaczać, oznaczyć, świadczyć o)
wskazywać na (også: zaznaczać, oznaczać, sygnalizować)
Wiele osób lubi wskazywać na inne przyczyny tego problemu.
A lot of people like to point to some place else as the cause of the problem.
Pomimo tego nasza Izba będzie kontynuować pracę i wskazywać na obszary, w których nie mamy osiągnięć.
Despite this, the House will continue to work and point out areas where we have not done well.
Myślę, że nie powinniśmy wskazywać na takiego urzędnika, jako na winnego, lecz raczej obciążyć odpowiedzialnością ministerstwo, które na to pozwala.
I think we should not point the finger at the junior official but rather at the department that allows that to happen.

2. "coś"

wskazywać na (også: pokazywać)
volume_up
to go to show {vb.} (sth)

Lignende oversættelser "wskazywać na" på engelsk

wskazywać verbum
English
na præposition
na pronomen
English

Eksempelsætninger "wskazywać na" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPo czwarte, musimy wskazywać najlepsze praktyki na szczeblu międzynarodowym.
Fourthly, we need to identify the best practices at international level.
PolishNastępujące objawy mogą wskazywać na zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych: wysoka
If you have any of the following symptoms: high temperature, headache, stiff neck, tiredness,
PolishU jednego gatunku zwierząt obserwowano objawy, które mogłyby wskazywać na zaburzenia płodności.
Effects were seen in one animal species that might indicate impairment of fertility.
PolishCóż, zauważyliśmy żartobliwie nieco oznak, które mogłyby na to wskazywać.
Well, we already saw anecdotally a couple of signs that they might.
PolishMogą one wskazywać na chorobę wątroby (zapalenie wątroby).
or dark-coloured urine, which may indicate liver disease (hepatitis).
PolishTak więc w kwestii praw człowieka nikt nie musi na nas wskazywać palcem.
So we need no finger-pointing lessons in human rights.
PolishNastępujące objawy mogą wskazywać na zaburzenia czynności wątroby:
Signs that your liver may not be working properly include:
PolishObjawy takie, jak nudności, wymioty i ból brzucha mogą wskazywać na rozwój kwasicy mleczanowej.
Symptoms such as nausea, vomiting and stomach pain might indicate the development of lactic acidosis.
PolishCzy przynależność ta ma wskazywać na wywrotowe zachowanie?
Is this supposed to indicate recalcitrant behaviour?
PolishObjawy te mogą wskazywać na reakcję alergiczną na którykolwiek ze składników, na białko mysie lub heparynę.
Such symptoms may constitute an allergic reaction to any of the components, to mouse protein or heparin.
PolishObjawy te mogą wskazywać na to, że nastąpiło wzmocnienie systemu odpornościowego organizmu, który zaczął zwalczać zakażenie.
These symptoms may indicate that your body's improved immune system is fighting infection.
PolishObjawy te mogą wskazywać na to, że nastąpiło wzmocnienie systemu odpornościowego organizmu, który zaczął zwalczać zakażenie.
These symptoms may indicate that your body’s improved immune system is fighting infection.
PolishJeśli stężenie cukru we krwi jest za duże (hiperglikemia), może to wskazywać na niewystarczającą ilość wstrzykiwanej insuliny.
If your blood sugar is too high (hyperglycaemia), you may not have injected enough insulin.
PolishJeśli stężenie cukru we krwi jest za duże (hiperglikemia), może to wskazywać na niewystarczającą ilość wstrzykiwanej insuliny.
If your blood sugar is too high (hyperglycaemia), you may have not injected enough insulin.
PolishJeśli stężenie cukru we krwi jest za duże (hiperglikemia), może to wskazywać na niewystarczającą ilość wstrzykiwanej insuliny.
you have not injected your insulin or not injected enough, or if it has become less effective, for
PolishMoże to wskazywać na możliwość wywoływania łagodnego rumienia skóry pacjentów pod wpływem produktu Exelon systemy transdermalne.
This may indicate a potential for Exelon transdermal patches to induce mild erythema in patients.
PolishMoże to wskazywać na możliwość wywoływania łagodnego rumienia skóry pacjentów pod wpływem produktu Prometax systemy transdermalne.
This may indicate a potential for Prometax transdermal patches to induce mild erythema in patients.
PolishObjawy takie jak ból brzucha, napięcie, nudności, wymioty, biegunka i trudności z oddychaniem mogą wskazywać na OHSS.
Symptoms like abdominal pain, tension, nausea, vomiting, diarrhoea and breathing difficulties may indicate an OHSS.
PolishZaostrzenia choroby lub zdarzenia związane z infuzją produktu mogą wskazywać na rozwój przeciwciał przeciw natalizumabowi.
Disease exacerbations or infusion related events may indicate the development of antibodies against natalizumab.
PolishTym niemniej, szczególnie duże różnice pomiędzy państwami członkowskimi mogą wskazywać na konieczność pogłębionej analizy.
Nevertheless, particularly large differences between the Member States may suggest the need for further scrutiny.