Polsk-engelsk oversættelse af "wziąć pod uwagę"

PL

"wziąć pod uwagę" engelsk oversættelse

PL wziąć pod uwagę
volume_up
{verbum}

1. generel

wziąć pod uwagę (også: brać pod uwagę)
Ponadto trzeba wziąć pod uwagę także i inny aspekt.
In addition to this, we have to take another factor into account.
Czy nie sądzi pan, że czynnik ten, to znaczy kryzys gospodarczy i finansowy, należałoby wziąć pod uwagę w szczególnym przypadku tych dwóch państw członkowskich?
Do you not think that this factor, namely, the economic and financial crisis, should not be taken into account in the specific case of these two Member States?
wziąć pod uwagę (også: pamiętać)
Należy wziąć pod uwagę fakt, że statystyka dotycząca języka niemieckiego na świecie obejmuje tylko te osoby, które aktualnie uczą się języka niemieckiego.
Keep in mind that the statistics regarding the German language in the world only relate to people who are currently learning German, not those who can already speak it.

2. "coś"

wziąć pod uwagę
Oczywiście musimy wziąć pod uwagę kwestię praw własności intelektualnej.
We must, of course, take account of intellectual property.
Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę zmiany demograficzne.
It is also important to take account of demographic change.
Uważam, że musimy wziąć pod uwagę to, co myślą ci młodzi ludzie.
I believe that we have to take account of what these young people are thinking.

Synonymer (polsk) for "wziąć pod uwagę":

wziąć pod uwagę

Lignende oversættelser "wziąć pod uwagę" på engelsk

wziąć verbum
pod præposition
uwaga substantiv
uwaga interjektion
English

Eksempelsætninger "wziąć pod uwagę" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishNależy to wziąć pod uwagę podczas leczenia zakażeń wywołanych przez H. influenzae.
This should be taken into account when treating infections caused by H. influenzae.
PolishNależy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie z kontrolowaną zawartością sodu.
To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishNależy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie o kontrolowanej zawartości sodu.
To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishWszystko to musimy wziąć pod uwagę zanim przystąpimy do dalszych prac nad rozporządzeniem.
We must take all that into consideration before we move on to further regulation.
PolishInną możliwością, którą trzeba wziąć pod uwagę, jest pojawienie się chemicznej złożoności.
The other thing we need to think about is the emergence of chemical complexity.
PolishGdy mówimy o partiach politycznych, musimy wziąć pod uwagę dwa problemy.
When we talk about political parties, we must take two problems into consideration.
PolishNależy też wziąć pod uwagę, że Parlament udzielił mu w maju absolutorium.
It should be taken into account that Parliament granted it discharge in May.
PolishNależy wziąć pod uwagę krajowe zalecenia dotyczące szczepień przeciwko wirusowi grypy.
Prescribers should refer to national guidelines for influenza vaccination.
PolishNależy to wziąć pod uwagę przy stosowaniu u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
This should be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishNależy wziąć pod uwagę możliwość wpływu wielu produktów leczniczych.
The possibility of multiple medicinal product involvement should be considered.
PolishNależy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie o kontrolowanej ilości sodu.
To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishIstnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę - na przykład: "Co myślimy?
There are a lot of factors to take into account - 'What do we think?
PolishZatem, Szanowni Posłowie, chciałam jedynie Państwu powiedzieć, że trzeba to wziąć pod uwagę.
So, honourable Members, I would just say to you it is important to recognise that.
PolishW niektórych przypadkach są one właściwie na tyle dobre, że należy je wziąć pod uwagę.
In some cases they are, in fact, so good that they should be considered.
PolishChcę zwrócić uwagę na ważne problemy, które powinniśmy wziąć pod uwagę.
I want to draw attention to some important problems which we should take into account.
PolishNależy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności ne
Antipyretic treatment should be initiated according to local treatment guidelines.
PolishNależy to wziąć pod uwagę w przypadku stosowania diety z kontrolowaną zawartością sodu.
To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishPacjenci kontrolujący zawartość sodu w diecie powinni to wziąć pod uwagę.
To be taken into consideration by patients on a sodium controlled diet.
PolishTrzecim ważnym problemem, jaki należy wziąć pod uwagę, jest rynek wewnętrzny.
A third basic problem which must be tackled is the internal market.
PolishW przypadku diagnostyki różnicowej należy wziąć pod uwagę etiologię jatrogenną.
ACE inhibitor-induced cough should be considered as part of the differential diagnosis of cough.