Polsk-engelsk oversættelse af "zaktualizować"

PL

"zaktualizować" engelsk oversættelse

PL zaktualizować
volume_up
{udsagnsord i førnutid}

zaktualizować (også: zmieniać, aktualizować, uaktualniać, odnowić)
W każdej chwili możesz zaktualizować swoje dane płatności.
You can also update the payment information associated with your account at any time.
Należy zaktualizować strony tak, by stosować prawidłowy kod.
You'll need to update your pages to use the correct code.
.- W odniesieniu art. 13, obydwie strony pragną zaktualizować kwestię migracji.
With respect to Article 13, both sides want to update migration.

Eksempelsætninger "zaktualizować" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishByć może również tego, w jaki sposób zaktualizować definicję przemysłu wspólnotowego.
Perhaps even about how to modernise the definition of Community industry.
PolishPrzy 27 państwach członkowskich trzeba zaktualizować unijne przepisy w tej sprawie.
With 27 Member States the EU's rules on this issue need to be updated.
PolishBłąd 1 oznacza, że przeglądarki Google Chrome nie można zaktualizować w jej bieżącym katalogu.
Error 1 means that Google Chrome can't be upgraded in its current directory.
PolishNastępnie należy zaktualizować profil Google poprzez dodanie linku do swojej witryny.
Follow the instructions listed in Option 2 below.
PolishOto, jak zaktualizować elementy offline:.
Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
PolishAby zaktualizować adres wysyłki w takim przypadku, musisz skontaktować się ze sprzedawcą.
Changes cannot be applied to existing orders; you will need to contact the seller to request shipping address updates.
PolishPowinniśmy dokonać także ich analizy i zaktualizować je.
We also ought to examine them and bring them up to date.
PolishNależy zatem zaktualizować unijne instrumenty związane z polityką leśną pod kątem nowych zagrożeń dla zrównoważonej gospodarki i ochrony.
Therefore, EU forest-related instruments need to be updated to address new threats to their sustainable management and conservation.
PolishW tym kontekście uważam też, że EBI powinien koniecznie zaktualizować swoją politykę dotyczącą ośrodków finansowych typu offshore i zaostrzyć ją.
Also in this respect, I believe it is vitally important that the EIB updates and tightens its policy on offshore financial centres.
PolishNależy ją zaktualizować.
PolishTrzeba szybko zaktualizować i rozszerzyć atlas donatorów, a następnie skoncentrować się przede wszystkim na najbardziej zaniedbanych krajach i regionach.
The Donor Atlas urgently needs to be updated and extended, and then mainly focused on the most neglected countries and sectors.
PolishChciałbym poprzeć pomysł zaproponowany przez sprawozdawczynię, panią Angelilli, by zaktualizować obowiązującą od 2004 roku decyzję ramową.
I would like to support the idea put forward by the rapporteur, Mrs Angelilli, that the framework decision currently in force since 2004 should be updated.
PolishNależy również zaktualizować strategię leśna UE i plan działań dotyczący gospodarki leśnej tak, aby obejmowały aspekty związane ze zmianą klimatu i szersze problemy ochrony.
The EU forestry strategy and forest action plan also need to be updated to include the climate-change dimension and wider forest protection issues.
PolishMam nadzieję, że to prawda, że ta dyrektywa zostanie zrewidowana do końca tego roku, a nawet przed końcem tego roku, tak abyśmy mogli ją naprawdę zaktualizować.
I hope that it is true that this directive will have been revised by the end of this year, or even before the end of this year, so that we can actually bring it completely up to date.