Polsk-engelsk oversættelse af "zdolna"

PL

"zdolna" engelsk oversættelse

volume_up
zdolna {adj. f}
EN
volume_up
zdolny {adj. m}

PL zdolna
volume_up
{adjektiv feminin}

volume_up
able {adj.}
UE musi być zdolna do szybkiego działania oraz musi być nadal zdolna do oferowania swojego udziału.
The EU must be able to act promptly and be able to continue to offer a contribution.
Dzięki temu Traktatowi Europa wreszcie będzie zdolna do przejścia od dyskusji do działania.
Thanks to this Treaty, Europe will finally be able to move from discussion to action.
Czy owa większość będzie zdolna do reakcji na zwycięstwo w wyborach poprzez integrację Hezbollahu?
Would that majority be able to react to an election victory by integrating Hezbollah?

Eksempelsætninger "zdolna" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishTurcja jest zdolna wyraźnie pokazać, że jej integracja z Unią Europejską jest możliwa.
Turkey is in a position to make it clear that integration within the European Union is possible.
PolishOczywiście, że to kompromis, ale Europa jest zdolna funkcjonować tylko na zasadzie kompromisu.
Of course it is a compromise, but Europe only works as a compromise.
PolishPo pierwsze Rosja musi zagwarantować, że będzie zdolna do wywiązywania się ze swoich zobowiązań wobec UE.
First, Russia must assure its capability of fulfilling its commitments to the EU.
PolishNiedawno Turcja pokazała, że może postępować w sposób konstruktywny i jest zdolna do współpracy.
Lately, Turkey has shown itself to be constructive and cooperative.
PolishNie mam wątpliwości, że ta Izba jest zdolna do ponownego wyrażenia sprzeciwu.
I have no doubt about its ability to start again.
PolishRazem pokazaliśmy, że nawet w bardzo trudnych okolicznościach Europa jest zdolna do podejmowania decyzji.
Together, we have shown that, even in very difficult circumstances, Europe can make decisions.
PolishZdolna jest także zmieniać drogę wejścia na widownię.
But it also has the potential to not only provide multiform but multi-processional sequences.
PolishChcę, aby wieś w Europie była zdolna do życia, a wieś nie przeżyje bez rolników i zwierząt!
I want the countryside to be viable in Europe, and the countryside cannot survive without farmers and animals!
PolishMa ona za zadanie odgrywać tę rolę i jest do tego zdolna.
She has the responsibility and the ability to play that role.
PolishPolimeraza epsilon DNA nie jest zdolna do usunięcia gemcytabiny i naprawy wydłużającej się nici DNA.
DNA polymerase epsilon lacks the ability to eliminate gemcitabine and to repair the growing DNA strands.
PolishDo czego jest zdolna Komisja w tej tajemnej kuchni?
What is the Commission up to in that secret kitchen?
PolishWzywam Panią do uznania tego rządu tymczasowego, ponieważ jest to jedyna siła zdolna wprowadzić demokrację.
I call for you to recognise this interim government, because it is the only force that can bring about democracy.
PolishJest możliwe, że jeden kraj uzna Cię za inwalidę w 70%, a inny kraj uzna Cię za osobę zdolną do pracy.
It is possible that one country could consider you 70% incapacitated whereas another country considers you fit for work.
Polishchoć sama o sobie tak by nie myślała taka zdolna, najlepsza w klasie, "A jaka ładna", tak jej często mówią,
though she wouldn't think that, as brilliant as she is, first in her class, and "Beautiful, too," she's often told,
PolishTo organizacja, która może pozyskiwać fundusze za granicą, a która jest także zdolna przeprowadzać ataki w więcej niż jednym kraju.
This is an organization that can raise money across border.
PolishJestem przekonany co do tego, że Ukraina jest zdolna do wznowienia reform i pokazania, że jest dla UE wiarygodnym partnerem.
I am confident in Ukraine's ability to resume the reforms and demonstrate that it is a trustworthy partner for the EU.
PolishObecnie stało się jednak jasne, że UE nie posiada odpowiednich instrumentów, za pomocą których byłaby zdolna uporać się z tym kryzysem.
However, it has now become clear that the EU does not have suitable instruments available to deal with this crisis.
PolishFlota ta dowiodła na przestrzeni czasu, że jest zdolna do zrównoważonych połowów danych zasobów, a mianowicie soli i tuńczyka.
Over time this fleet has demonstrated its ability to use the resources in question, namely sole and hake, in a sustainable manner.
PolishOznacza to utrzymanie ambitnej wspólnej polityki rolnej, która jest zdolna zaspakajać najbardziej podstawową potrzebę długoterminową: zaopatrzenie w żywność.
This means maintaining an ambitious common agricultural policy that can satisfy our most basic long-term need: food.
PolishJest ona zdolna przechodzić pomiędzy różnorakimi konfiguracjami za przyciskiem guzika i z pomocą kilku par rąk w bardzo krótkim czasie.
Now, that theater machine has ability to move between a whole series of configurations at the push of a button and a few stagehands in a short amount of time.