Polsk-engelsk oversættelse af "zredukować"

PL

"zredukować" engelsk oversættelse

PL

zredukować {udsagnsord i førnutid}

volume_up
1. generel
Pomaga ona także zredukować wydalanie wirusów w przypadku zakażenia kaliciwirusem.
It also helps to reduce viral excretion in case of calicivirus infection.
Pomaga to zredukować objawy alergii, w tym napady astmy.
This helps to reduce the symptoms of allergy, such as asthma attacks.
Można zredukować energochłonność o 25% używając betonu popiołowego.
Now, you can reduce the embodied energy by about 25 percent by using high fly ash concrete.
zredukować (også: usunąć, usuwać, redukować, zamknąć)
volume_up
to ax {vb.} [am.eng.]
zredukować (også: skrócić)
Komisja z radością przyjmuje inicjatywę podjętą przez Irlandię w kwestii usiłowania zredukowania floty rybackiej, aby zmniejszyć obciążenie istniejących zasobów rybnych.
The Commission welcomes the initiative taken by Ireland in seeking to reduce its fishing fleet capacity so as to lessen the pressure on existing fish stocks.
2. kemi

Synonymer (polsk) for "zredukować":

zredukować

Eksempelsætninger "zredukować" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPodobnie należy zredukować dawki, jeżeli liczba płytek spada poniżej 25 x 109/ l.
Doses should be similarly reduced if the platelet count falls below 25 x 109/ l.
PolishW najbliższych paru latach mamy zamiar stopniowo zredukować tę emisję do zera.
In the next few years, we are going to gradually drive back these emissions to zero.
PolishNakład energetyczny trzeba zredukować do połowy, ćwierci, jednej dziesiątej.
We should be talking about half, a quarter, one-tenth the energy content.
PolishPodobnie należy zredukować dawki, jeśli liczba płytek krwi zmniejszy się poniżej 25 x 109/ l.
Doses should be similarly reduced if the platelet count falls below 25 x 109/ l.
PolishWspółczucia nie można zredukować do świętości tak samo jak nie można go zredukować do litości.
Compassion can't be reduced to sainthood any more than it can be reduced to pity.
PolishDo roku 2050 poziom ten należy zredukować do 1 lub 2 ton dwutlenku węgla.
By 2050, this will need to be reduced to 1 or 2 tonnes of carbon.
PolishCeny za produkty rolne na rynku światowym są wysokie, więc nasze subsydia można zredukować.
Prices for agricultural products are high on the world market, so our subsidies can be reduced.
PolishDla własnego dobra UE powinna jednak jak najszybciej zredukować tę poważną zależność.
For its own good, though, the EU should run down this considerable dependence as quickly as possible.
PolishPo uzyskaniu odpowiedniego opanowania objawów dawkę tę można zredukować do jednej dawki aerozolu do każdego nozdrza.
This can be reduced to one spray in each nostril once symptoms are controlled.
Polishale tak naprawdę nie wiemy jak szybko musimy je zredukować.
But we don't really know how quickly we have to cut them.
PolishChciałem streścić tysiąc wykładów w 6 słowach, czyli zredukować zawartość o 99.9997%.
I wanted to have a thousand TEDTalks summarized into just six words -- which would be a 99.9997 percent reduction in content.
PolishW przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych należy zredukować dawkę lub przerwać podawanie preparatu Tarceva.
Dose reduction or interruption of Tarceva should be considered if severe adverse reactions occur.
PolishU pacjentów, którzy nie tolerują dawki 1 mg dwa razy dziennie, dawkę można zredukować do 0, 5 mg dwa razy dziennie.
The dose may be reduced to 0.5 mg twice a day in patients who do not tolerate the 1 mg twice daily dose.
PolishPonadto udało jej się zredukować zadłużenie.
Moreover, it has succeeded in reducing its debt burden.
PolishNauka może nam powiedzieć, w którym kierunku powinno postępować rybołówstwo, aby poprawić odłowy i zredukować koszty.
Science can tell us in which direction fisheries should move in order to improve yields and decrease costs.
PolishDlatego też należy zredukować liczbę pojazdów.
Therefore, the number of cars must be reduced.
PolishNależy natomiast zredukować poważne dysproporcje gospodarcze w Europie - innymi słowy, potrzebujemy zarządzania gospodarczego.
Rather, the large economic disparities in Europe should be reduced, in other words we need economic governance.
PolishTeoria ma zredukować pracę.
A theory is something that enables you to do less work.
PolishPo nawrocie silnej neutropenii lub silnej neuropatii czuciowej, dawkę należy zredukować dalej do 180 mg/ m2 pc.
Following recurrence of severe neutropenia or severe sensory neuropathy, additional dose reduction should be made to 180 mg/ m2.
PolishEwentualne ryzyko związane ze stosowaniem efedryny w tej grupie zwierząt można zredukować, stosując odpowiednie postępowanie.
Possible risk connected with the use of ephedrine in this group of animals can be reduced by appropriate management measures.