Rumænsk-engelsk oversættelse af "înainte"

RO

"înainte" engelsk oversættelse

RO înainte
volume_up
{adverbium}

înainte
volume_up
a {adv.} [fork.] (ante, before)
Se pare că pentru instituția noastră nu există un înainte și un după 11 martie 2011.
As far as our institution is concerned, then, there is no before and after 11 March 2011.
Cred că am făcut un pas important înainte şi în acest sens.
I believe that we took a significant step forward in this respect as well.
Aceasta trebuie să fie ratificată cât mai curând posibil, înainte de 2012.
This must all be ratified as soon as possible, before 2012.
Toate acestea demonstrează un angajament față de Europa, care nu a existat înainte.
This all shows an engagement with Europe that we might not have had before.
Acum face ceva ce era făcut înainte de cel puțin trei sau patru persoane.
She is now doing something that before was done by at least three or four people.
Forțele democratice trebuie să stea împreună și înainte, și după alegeri.
The democratic forces must stand together both before and after the elections.
înainte (også: dinainte)
Două pătrate înainte la prima mișcare, un pătrat înainte după aceea.
Two squares forward on its first move, one square forward thereafter.
Mutaţi mouse-ul, apoi faceţi clic pe Ignorare înapoi, Derulare înapoi, Derulare înainte sau Salt înainte.
Move the mouse and then click Skip Backward, Rewind, Fast Forward, or Skip Forward.
Metoda comunitară este cea care propulsează Europa înainte, nu guvernamentalismul!
It is the Community method that drives Europe forward, not governmentalism!
înainte
A fost invocată înainte chestiunea universităţilor din Polonia şi din Germania.
The subject of universities in Poland and Germany has already been mentioned earlier.
Înainte, când ne gândeam la anul 2010, aveam perspectiva unui buget pe şapte ani.
Earlier, when we were thinking about 2010, it was with a seven-year budget in mind.
Cu toate acestea, înainte, cazurile erau în mare parte necunoscute, iar societatea civilă nu era la fel de activă.
In earlier times, however, cases were largely unknown and civil society was not as active.
înainte (også: imediat, rapid)
volume_up
quickly {adv.} [skot.eng.]
Înainte de toate, această cameră trebuie să aibă o reprezentare echilibrată cât mai repede posibil.
This House should have, above all, a balanced representation as quickly as possible.
Poate fi instituită rapid, înainte de următorul dezastru.
It can be set up quickly before the next disaster.
Un lucru îmi este foarte clar: de acum înainte trebuie să luăm decizii mult mai rapid.
One thing which is very clear to me is that from now on, we need to make decisions much more quickly.
înainte (også: imediat, rapid)
volume_up
belive {adv.} [skot.eng.]
înainte (også: imediat, rapid)
volume_up
forthwith {adv.} [skot.eng.]
înainte
volume_up
in front of {adv.} [talemåde]
Avem în fața noastră un an crucial, înainte de reuniunea de la Durban.
We have a crucial year in front of us ahead of Durban.
În acest domeniu, au eşuat şi alţii înainte.
We do not need more planned economy in the European Union; others have failed on that front before.
înainte (også: imediat, rapid)
volume_up
speedily {adv.} [skot.eng.]
înainte (også: anterior)
Înainte de a interveni în acest fel, vă sugerez să gândiți înainte de a acționa.
Before intervening in this way, I suggest that you think before you act.
Înainte de a instala Windows Essentials, revizuiți următoarele informații.
Before installing Windows Essentials, review the following information.
Dacă închideți computerul înainte de acest moment, instalați actualizări înainte de a închide computerul.
If you turn off your computer before then, you can install updates before shutting down.

Eksempelsætninger "înainte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianActivitatea pe care ați încercat să o îndepliniți înainte de apariția problemei.
The task that you were trying to accomplish prior to encountering the problem.
RomanianCa medic, aş dori să subliniez înainte de toate impactul asupra sănătăţii umane.
As a doctor, I would like to emphasise, above all, the impact on human health.
RomanianAmintiți-vă, vă rog, dezbaterea pe care am avut-o anul trecut înainte de Copenhaga.
Recall, if you will, the debate that we had here last year prior to Copenhagen.
RomanianStatele membre care economisesc nu trebuie să-i dea curs fără să reflecteze înainte.
The Member States that are making savings should not go about it unthinkingly.
RomanianCând sunt partajate elemente, pot trece câteva minute înainte ca ele să apară aici.
When items are shared, it might take a few minutes for them to appear here.
RomanianPentru mine, semnificaţia acestui pachet se va face simţită mulţi ani de aici înainte.
For me, the significance of this package will be felt for many years to come.
RomanianÎnainte de toate, trebuie să existe o mai mare certitudine în ceea ce priveşte costurile.
First and foremost, there needs to be greater certainty in terms of cost issues.
RomanianÎnainte de publicare, s-a făcut cunoscut că punctele contestate urmau să fie eliminate.
Prior to publication, it became known that the disputed points were to be dropped.
RomanianAceastă chestiune va fi un subiect de discuţie în Uniunea Europeană de acum înainte.
This issue will be a topic of discussion in the European Union from now on.
RomanianAcesta ar fi un pas înainte spre stabilizarea situaţiei în sudul Mediteranei.
This would be one step towards stabilising the situation in the southern Mediterranean.
RomanianAprobarea acestei rezoluții reprezintă un pas înainte în această direcție.
The approval of this resolution represents a further step in this direction.
RomanianÎnainte de crearea sa, mulţi dintre noi doream ca această Curte să aibă un rol preventiv.
Prior to its creation, many of us wanted the Court to have a preventative role.
RomanianÎnainte a lucrat ca reporter științific și de afaceri pentru ziare și reviste.
He previously worked as a business and technology reporter for newspapers and magazines.
RomanianAdică Uniunea nu avea înainte obligaţia de a respecta drepturile omului.
The Union, that is to say, was not previously obliged to observe human rights.
RomanianAcum facem un pas înainte: desigur, întâi în ceea ce priveşte roaming-ul de voce.
Now we are going a step further: firstly, of course, on voice roaming.
RomanianAcest lucru trebuie schimbat, iar de acum înainte trebuie luate decizii bune.
This needs to be changed, and from now on, good decisions must be taken.
RomanianDle președinte, înainte sau după Lisabona, avem puține lucruri cu care să ne mândrim.
Mr President, pre-Lisbon, post-Lisbon, we have very little to be proud of.
RomanianDnă președintă, înainte de toate, țin să le mulțumesc celor două raportoare.
Madam President, first of all, I would like to thank the two rapporteurs.
RomanianDe acum înainte va exista un grup operativ, care va include şi serviciile parlamentare.
From now on, a task force will be at work which includes the parliamentary services.
RomanianVizualizați istoricul paginilor Web pe care le-ați vizitat înainte în Internet Explorer
View the History of webpages you've visited previously in Internet Explorer