RO a ține
volume_up
{verbum}

Acum este o chestiune care ține de precizie și fermitate cu privire la punctele care continuă să reprezinte o problemă.
It is now a question of being precise and firm on the points that continue to pose a problem.
Vom continua să urmărim cu atenție acest caz al refugiaților ținuți ostatici în Sinai și vom ține legătura cu autoritățile egiptene în această privință.
We will continue to follow with care the case of the hostage refugees in Sinai and we will pursue our contacts with the Egyptian authorities in this regard.
Așa cum propune și proiectul de raport, vom continua cu siguranță eforturile privind orientările și vom actualiza acest document pentru a ține seama de noile aspecte și evoluții.
As suggested by the draft report, we will definitely continue our work on the guidance and update this document to take account of new issues and developments.
a ține (også: a săvârși, a face, a opera, a drege)
Nu este suficient a exprima principii interesante fără a ține seama de realitate.
It is not enough to express interesting principles if you do not take reality into account.
Nu avem dreptul de a ține partea unui sau altuia în această dispută.
We do not have the right to take sides in this dispute.
Mâine, în Parlament, vom face ce ține de noi.
Tomorrow, we will do our bit in Parliament.
Inima mea este alături de tine, dar trebuie să-mi urmez raţiunea.
My heart is with you, but I have to follow my head.
Vom continua să urmărim cu atenție acest caz al refugiaților ținuți ostatici în Sinai și vom ține legătura cu autoritățile egiptene în această privință.
We will continue to follow with care the case of the hostage refugees in Sinai and we will pursue our contacts with the Egyptian authorities in this regard.
Am aflat că Spania a venit deja cu o legislație nouă care ține cont de metodele noastre, și știu că acest lucru este valabil și pentru alte state membre.
I have heard that Spain has already produced new national legislation following our methods, and I know that the same is true of other Member States.
a ține (også: afirma, a reține, a susţine, a socoti)
Îndepărtați șurubul care ține placa de sunet în loc.
Remove the screw holding your sound card in place.
Cu BlocareClic, aveți posibilitatea să evidențiați sau să glisați fără a ține apăsat butonul mouse-ului.
With ClickLock, you can highlight or drag without holding the mouse button.
În esență, raportul ține porțile Europei larg deschise pentru Ankara, motiv pentru care am votat împotriva acestuia.
Essentially, the report holds the doors to Europe wide open for Ankara, which is why I voted against it.
a ține (også: a reține, a urma, a păzi, a serba)
Aceasta reprezintă o încercare evidentă de a ține opoziția departe de alegeri.
This is an obvious attempt to keep the opposition out of the elections.
O modalitate simplă de a ține evidența muzicii din computer este să utilizați biblioteca Muzică.
An easy way to keep track of music on your computer is to use the Music library.
Vă voi ține la curent cu noile evoluții, pe măsură ce acestea vor avea loc.
I will keep you informed of developments as they happen.
a ține (også: a iubi, a plăcea, agrea)
În numele tuturor colegilor deputați, aș dori să spun că toți îi vom ține pumnii doamnei comisar.
On behalf of all fellow Members, I would like to say I think all of us are going to keep our fingers crossed for the Commissioner.
Aș dori să vă menționez tuturor că dacă vă rostiți discursurile într-un ritm foarte rapid, interpreții întâmpină probleme în a ține pasul cu dvs..
I should like to mention to all of you that if you make your speeches at a very fast pace, the interpreters have trouble keeping up with you.
Consiliul va ține seama și de măsurile luate pentru a sprijini economia "reală” și, în acest sens, va analiza situația ocupării forței de muncă.
It will also take stock of measures taken to support the 'real' economy, and, in this connection, look at the employment situation.
Întotdeauna ține cont de foarte multe lucruri și singurul lucru pe care îl putem spune este: Brian, excelent, îl putem susține.
He always takes a great number of things into account, and the only thing we can say is: excellent Brian, we can support that.
Motivul pentru care doar puțini cetățeni aleg această posibilitate ține de sprijinul din partea familiei persoanelor bolnave; apropierea joacă aici cel mai important rol.
The fact that there are likely to be very few people still doing this is because of the nature of family support of those ill; proximity here plays the most important part.
a ține (også: a pofti, a dori, a voi, a vrea)
Domnule președinte, doresc să vă pun o întrebare referitoare la o chestiune care ține de procedură.
Mr President, on a point of order, I want to put a question to you.
Windows Defender ține evidența automat a programelor rău intenționate cunoscute, însă puteți să obțineți liste actualizate oricând doriți.
Windows Defender keeps track of known malware automatically, but you can also get updated lists whenever you want.
Cred că trebuie să acționăm și aș dori ca Comisia să ne asigure că birocrația nu ne va ține pe loc.
On this occasion, I think we have got to move, and I want the Commission to give us an assurance that bureaucracy will not hold us back.
a ține (også: a menține, a respecta)
Pentru a activa BlocareClic, o funcție care vă permite să evidențiați sau să glisați fără a ține apăsat butonul mouse-ului, bifați caseta de selectare Activare BlocareClic.
To turn on ClickLock, which enables you to highlight or drag without holding down the mouse button, select the Turn on ClickLock check box.
Fiecare zi ce trece cu acest grup la putere denotă slăbiciunea noastră și faptul că întreaga comunitate internațională nu are tăria de a ține sub control acest opresor.
That is because every day this gang remains in power is a reflection of our powerlessness and of the fact that the international community does not have the muscle to keep this oppressor in check.
a ține (også: a întâmpla)
a ține
Ține cineva cont de posibilitatea ca până și produsele naturiste să poată interacționa cu diferite medicamente?
Does anyone actually consider the possibility that even natural plant-based products could interact with various medicinal products?
Nu putem accepta acest divorț incorect de normele care guvernează politica comercială, pentru că suntem conștienți de nevoia de a ține cont și de alți factori în discuțiile noastre.
We cannot accept this unfair departure from trade policy rules because we are aware of the need to consider other factors, too, in our discussions.
Consiliul a luat totuși notă de prioritățile Parlamentului European privind tineretul, educația și mobilitatea și ar putea ține seama de acestea în contextul unui acord global.
The Council has taken note, however, of the European Parliament's priorities on youth, education and mobility and may consider these priorities in the context of a global agreement.
Vă voi ține la curent cu noile evoluții, pe măsură ce acestea vor avea loc.
I will keep you informed of developments as they happen.
a ține
a ține
În acest mod, veți putea vedea direct atunci când echipele de interpreți nu pot ține pasul cu dvs.
In this way, you can directly see that the interpretation teams cannot keep up with you.
Uniunea nu ar trebui - așa cum se întâmplă în Egipt și în Tunisia - să eșueze în a ține pasul cu evenimentele.
The Union should not be - as in the case of Egypt and Tunisia - failing to keep up with events.
., interpreții m-au informat că nu pot ține pasul cu dvs.
Mrs Verheyen, during your speech, the interpreters indicated to me that they could not keep up with you.
a ține
Ca urmare a cererii dlui Sassoli, care cred că este împărtășită de toată lumea, vom ține un minut de reculegere în memoria celor care au murit noaptea trecută.
Following Mr Sassoli's request, which I believe will be shared by everyone, we will now observe a minute's silence in memory of those who died last night.
Factorul final legat de buget este solicitarea de a ține seama de astfel de informații precum rapoartele naționale privind realizarea obiectivelor bugetare pentru anul trecut.
The final factor related to the budget is a request to take account of such information as the national reports on realisation of budgetary objectives for the last year.
Această soluție trebuie să fie susținută de o strategie pe termen lung care vizează susținerea economiei europene pentru a garanta că poate ține pasul cu piața globalizată în care trăim.
This solution must be supported by a long-term strategy aimed at sustaining the European economy to ensure that it can keep pace with the globalised market in which we live.
Nu ține de competențele UE să oblige statele să mențină sau să legifereze abolirea pedepsei cu moartea.
It is not for the EU to bully any country into maintaining abolition or enacting abolition of the death penalty.
Acesta este un raport echilibrat care ține cont de restricțiile bugetare necesare într-un moment de criză și menține condițiile de muncă de bună calitate și de succes.
This is a balanced report which takes due account of the budgetary restrictions needed at a time of crisis, and maintains the conditions for successful and good quality work.
În contextul recentei crize financiare, nevoia de a ține seama de aspectele morale legate de administrarea cu mai multă responsabilitate a instituțiilor financiare a devenit și mai imperioasă.
The recent financial crisis reinforced the need for us to look at the moral issues relating to managing financial institutions in a more responsible way.
a ține (også: a zări, a urma, a observa, a vedea)
We will now observe a minute's silence.
Ca urmare a cererii dlui Sassoli, care cred că este împărtășită de toată lumea, vom ține un minut de reculegere în memoria celor care au murit noaptea trecută.
Following Mr Sassoli's request, which I believe will be shared by everyone, we will now observe a minute's silence in memory of those who died last night.
Putem ține o prelegere în fața întregii lumi cu privire la drepturile omului, însă suntem incapabili să le aplicăm pe propriul nostru teritoriu.
We can lecture the entire world on human rights but we are incapable of enforcing them on our own territory.
Sper că statele membre au înţeles un lucru extrem de important: nu este suficient să fii pregătit la tine acasă, este necesar să existe aceleaşi condiţii peste tot în Uniune.
I hope that Member States have understood one extremely important message: it is not enough to be prepared in your own backyard; the same conditions must be in place across the whole European Union.
a ține (også: a socoti)
Se construiesc fără a se ține cont de standardele de siguranță ale UE.
They are being constructed without any regard for EU safety standards.
Un aspect important ține de liberalizarea serviciilor, mai ales în ceea ce privește modurile 3 și 4.
One important aspect relates to the deregulation of services, especially with regard to modes 3 and 4.
Charles, am o părere foarte bună despre tine, dar ne aflăm aici pentru multilingvism și mai precis pentru drepturile limbilor minoritare.
Charles, I hold you in a very high regard, but we are here for multilingualism and precisely for the rights of the minor languages.
a ține (også: a răbda, a tolera, a sta, a se odihni)
a ține
a ține
a ține (også: a pofti, a ura, a dori, a-ș dori)
Pentru proaspăta mămică: cele mai bune urări pentru tine şi fiul/fiica ta!
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.

Eksempelsætninger "a ține" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianGândurile noastre sunt alături de tine şi de familie în aceste momente dificile.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
RomanianRaportul ține seama și de schimbările recente de pe scena politică din Bahrain.
The report also takes account of recent changes in the political arena in Bahrain.
RomanianSunt de acord că utilizarea energiei nucleare ține de suveranitatea națională.
I agree that the utilisation of nuclear power belongs to national sovereignty.
RomanianAcquis-ul comunitar ține de dreptul material și nu modificăm acest lucru.
The acquis communautaire is about substantive law and we are not changing that.
RomanianFurnizarea unor astfel de informații ține și ea de competența statelor membre.
Providing such information is, again, the competence of the Member States.
RomanianCând călătorim, iată cum ține la curent pe toată lumea, la fiecare două minute.
When we're on a trip, here's how he keeps everyone up-to-the minute, every few minutes.
RomanianTotul ține mai degrabă de posibilitatea de a realiza ceva la nivelul G20.
It is rather a question of whether we could achieve something at G20 level.
RomanianÎnsă acesta este un subiect care ține de legislația internă, nu de acord.
Nevertheless, this is an issue for domestic legislation, not the Agreement.
RomanianMi s-a spus odată: "Când cineva vorbeşte cu tine, lasă-l să termine de vorbit.
I was once told: 'When someone speaks to you, let him finish talking.
RomanianSimplificarea administrațiilor naționale nu ține de competența Comisiei.
As far as these are concerned, it is not up to the Commission to simplify.
RomanianVa ține seama de aceste păreri sau le va arunca pur și simplu la coșul de gunoi?
Is it going to take notice of them or are these opinions simply going to be thrown in the bin?
RomanianȚine de țările din regiune să își decidă viitorul într-un mod pașnic și democratic.
It is for the countries in the region to decide their future in a peaceful and democratic way.
RomanianÎn ceea ce mă privește este o chestiune ce ține de a ne fura căciula.
As far as I am concerned, it is a question of robbing Peter to pay Paul.
RomanianRaportul indică în mod exact că politica forestieră ține de responsabilitatea statelor membre.
The report accurately shows that forestry policy is the responsibility of Member States.
RomanianPlayerul ține evidența melodiilor pe care le ignorați la redarea unei liste de redare.
The Player tracks which songs you skip when playing a playlist.
RomanianÎn caz contrar, această chestiune nu ține de Regulamentul de Procedură.
Otherwise, this matter does not come under the Rules of Procedure.
RomanianPentru proaspăta mămică: cele mai bune urări pentru tine şi fiul/fiica ta!
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
RomanianAcest proiect ține cont și de instrumentele pe care politica agricolă comună le oferă în acest scop.
This proposal also takes account of the tools that the CAP has to offer to this end.
RomanianÎn această privință, vom ține seama și de analiza statelor membre.
In this respect, we will also take account of Member States' analysis.
RomanianOricând este loc de mai bine și voi ține seama de sugestiile dvs..
Further improvements are always possible, and I will take due account of your suggestions.