Rumænsk-engelsk oversættelse af "a exista"

RO

"a exista" engelsk oversættelse

volume_up
a exista {intr.vb.}

RO a exista
volume_up
{verbum}

1. "a fi disponibil"

a exista
În multe cazuri nu există niciun alt serviciu public de transport disponibil.
In many cases, there is no alternative public transport service available.
Există câteva programe care vă ajută să optimizați afișajul monitorului.
There are a number of programs available to help you optimize your monitor's display.
Trebuie să înţelegem că pur şi simplu nu mai există fonduri disponibile.
We have to understand that there simply is no more money available.

2. "a se afla"

a exista

3. "a ființa"

a exista (også: a exista, a trăi, a ființa, a subzista)
Standardele există în mod cert: ele există în directive şi există şi în legislaţia naţională.
The standards definitely exist: they exist in directives and they exist in national legislation as well.
Există sute din acestea; ele există în diferite ţări şi în diferite sectoare.
There are hundreds of them; they exist in various countries and in various sectors.
Economiile există sau ar trebui să existe pentru a le servi popoarelor noastre.
Economies exist, or should exist, to serve our peoples.
a exista (også: a ființa)
Există, astfel, o statistică a infracţiunilor invizibile.
This leads to the existence of invisible crime statistics.
Neoficial, totuși, aceasta există sub forma traficului de persoane.
Unofficially, however, it is very much in existence in the form of human trafficking.
Piața internă există de 20 de ani, însă nu este încă pe deplin realizată.
The internal market has been in existence for 20 years, but it is not yet complete.

4. "a dăinui"

a exista (også: a exista, a trăi, a ființa, a subzista)
Standardele există în mod cert: ele există în directive şi există şi în legislaţia naţională.
The standards definitely exist: they exist in directives and they exist in national legislation as well.
Există sute din acestea; ele există în diferite ţări şi în diferite sectoare.
There are hundreds of them; they exist in various countries and in various sectors.
Economiile există sau ar trebui să existe pentru a le servi popoarelor noastre.
Economies exist, or should exist, to serve our peoples.
a exista (også: a ține, a trăi, a prelungi, a rămâne)
Poate, doar poate că mai există o ultimă mișcare în direcția corectă.
Maybe, just maybe, there is at last some movement in the right direction.
Totuși, nu există o limită cu privire la durata acesteia: din păcate, va dura pe o perioadă îngrijorător de lungă.
However, there is no limit to how long it will last: unfortunately, it will last a worrying length of time.
Nu în ultimul rând, există problema temeiului juridic.
Last but not least, there is the question of the legal basis.

5. "a trăi"

Este scandalos că există copii lăsaţi să se descurce singuri.
It is scandalous that children are left to live on their own at all.
Există mii de copii orfani sau abandonați, care trăiesc în condiții necorespunzătoare.
There are thousands of orphaned or abandoned children who live in substandard conditions.
Locuiesc la granița cu Franța și Luxemburg și în Cattenom există patru centrale nucleare.
I live on the border with France and Luxembourg and there are four nuclear power stations in Cattenom.
a exista (også: a trăi)

Eksempelsætninger "a exista" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianNu există recomandări specifice şi termene definite pentru punerea în aplicare.
There are no specific recommendations and definite deadlines for implementation.
RomanianAcest lucru, însă, nu înseamnă că ar trebui să negăm faptul că problema există.
That, however, does not mean that we should deny that the problem exists at all.
RomanianExistă o parte care agită Parlamentul și numai o parte care permite un vot liber.
We have one side that whips the House and only one side that allows a free vote.
RomanianDle Reinfeldt, aţi dovedit că nu există răspunsuri uşoare la probleme dificile.
Mr Reinfeldt, you have proved there are no easy answers to difficult questions.
RomanianCu toate acestea, cred că există o serie de probleme cu acest fond în particular.
However, I believe that there are a number of problems with this particular fund.
RomanianExistă trei aspecte fundamentale ale acestor politici, dle Barroso, dle Wathelet.
There are three fundamental aspects of these policies, Mr Barroso, Mr Wathelet.
RomanianMai există un alt element important: acest fapt nu se limitează doar la Europa.
There is also another important element: this is not confined merely to Europe.
RomanianApoi, alături de cetățeni, există întreprinderile care creează locuri de muncă.
Then there are, in addition to the citizens, the businesses that create the jobs.
RomanianNu mai există nicio legătură cu producția de alimente pentru că sunt decuplate.
There is no longer any linkage with food production because they are decoupled.
RomanianExistă o legătură clară între calitatea produselor şi originea materiilor prime.
There is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
RomanianMulţi pot spune, desigur, că, în sens formal, această supervizare exista deja.
Many may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.
RomanianExistă cazuri de muncă forţată, în condiţii de exploatare şi muncă a copiilor.
Cases of slave labour occur, under conditions of exploitation and child labour.
RomanianExistă îmbunătăţiri importante realizate de Parlament în această a doua lectură.
There are substantial improvements that Parliament has made in this second reading.
RomanianÎn numeroase regiuni, încă există conflicte între vecini şi grupurile etnice.
In many regions, there are still conflicts between neighbours and ethnic groups.
RomanianExista și o altă cale, însă guvernul irlandez a decis să nu o aleagă pe aceea.
There was another way to go, and the Irish Government chose not to go that way.
RomanianÎn Statele Unite există locuri unde deschiderea unei afaceri durează 10 minute.
In the United States, there are places where starting a business takes 10 minutes.
RomanianMai există probleme și în ceea ce privește minoritățile și grupurile neprotejate.
There are still problems as regards minorities and unprotected groups as well.
RomanianDe aceea există opoziție față de adoptarea proiectului de regulament al Comisiei.
That is why there is opposition to adopting the Commission's draft regulation.
RomanianReferitor la cea care a mai rămas, există un dezacord între Parlament și Consiliu.
On the remaining one, there is a disagreement between Parliament and the Council.
RomanianExistă într-adevăr un compromis în această Cameră și fiecare are prioritățile sale.
There is indeed a give and take in this House and everyone has their priorities.