Rumænsk-engelsk oversættelse af "expres"

RO

"expres" engelsk oversættelse

volume_up
expres {adj. m}
EN

RO expres
volume_up
{neutrum}

expres
volume_up
express (train) {substantiv}

Eksempelsætninger "expres" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianCu toate acestea, nu am căzut de acord în mod expres dacă va exista o rezoluţie sau nu.
However, we have not expressly agreed whether there is to be a resolution or not.
RomanianRaportul prevede în mod expres că trebuie să urmăriți toate obiectivele UE.
The report specifically states that you must pursue all the EU's objectives.
RomanianAstfel, tratatul creează în mod expres un sistem bicameral la nivelul Uniunii.
Thus, the treaty expressly establishes a bicameral system at Union level.
RomanianToate tipurile de reclame ar trebui interzise în mod expres în programele pentru copii.
All types of advertisement should be expressly prohibited in children's programmes.
RomanianO piață europeană unică presupune în mod expres eliminarea barierelor de acest gen.
A European single market expressly requires the removal of such barriers.
RomanianAș dori să recunosc în mod expres rolul Grupului PPE în ceea ce privește aceste îmbunătățiri.
I would like to expressly acknowledge the PPE Group's part in these improvements.
RomanianPrin urmare, consider că opţiunea unei reduceri de 30 % trebuie menţinută în mod expres.
Hence, in my opinion, the option of a 30% reduction must be kept expressly on the table.
RomanianNu reprezintă opinia grupului, care a luat în mod expres o decizie diferită în această dimineaţă.
It is not the opinion of the group, which expressly decided otherwise this morning.
RomanianPropunerea comună de rezoluție susține și salută în mod expres aceste misiuni de instruire.
The joint motion for a resolution expressly supports and welcomes these training missions.
RomanianMulte state membre, Țările de Jos de exemplu, au avertizat în mod expres împotriva acestui lucru.
Many Member States, the Netherlands for example, have expressly warned against this.
RomanianPrin urmare, vă solicit în mod expres să respingeţi, mâine, amendamentele propuse.
Therefore, I ask you quite particularly to reject, tomorrow, any amendments that have been submitted.
RomanianPrin urmare, aceasta a solicitat în mod expres o amânare, deşi ne împărtăşeşte pe deplin opiniile.
So she very clearly asked for a postponement, even though she fully shares our sentiments.
RomanianAu fost create, în mod expres, opţiuni de derogare pentru 12 substanţe.
Derogation options were expressly created for 12 substances.
RomanianDin nou, dna Hautala aduce în discuție în mod expres faptul că tocmai am numit un nou șef de delegație.
Again, Mrs Hautala raises specifically the fact that we have just appointed a new Head of Delegation.
RomanianAcest lucru nu este prevăzut în tratate și este interzis în mod expres în temeiul clauzei "no bail-out”.
Not only is it not provided for in the Treaties; it is expressly forbidden under the 'no bail-out clause'.
RomanianDle preşedinte, doresc să atrag atenţia în mod expres asupra unei iniţiative a cetăţenilor care a fost lansată recent.
Mr President, I wish to draw attention expressly to a citizens' initiative that was launched recently.
RomanianOare nu este cazul ca ajutorul financiar pentru Grecia să fie interzis în mod expres în temeiul Tratatului de la Lisabona?
Is it not the case that financial aid for Greece is expressly prohibited under the Treaty of Lisbon?
RomanianDirectiva privind serviciile sau "Directiva Bolkestein", care s-a discutat aici, excludea în mod expres jocurile de noroc.
The Services Directive, or 'Bolkestein Directive', which was discussed here, expressly excluded gambling.
RomanianDe asemenea, vom menționa în mod expres acest fapt, când vă vom informa în legătură cu modificarea previzionată acestui acord.
We'll also expressly point to this fact when informing you about the intended change of this agreement.
RomanianEu cred că crearea unor structuri competitive în sectorul agricol este un lucru care trebuie să fie salutat în mod expres.
I believe that the establishment of competitive structures in the agricultural sector is something to be expressly welcomed.