RO a folosi
volume_up
{verbum}

a folosi (også: a înlocui, a trata, a exercita, a folosi)
Avem obligaţia de a folosi această responsabilitate în interesul optim al tuturor.
It is accompanied by a duty to use this responsibility in everyone's best interest.
Sunt sigur că opozanții îngrijorați o vor folosi pentru a anula proiectul european.
I am confident that concerned opponents will use it to undo the European project.
În schimb, mouse-ul va folosi atribuirile universale pentru butoane.
Instead, the mouse will use the global mouse button assignments.
a folosi (også: a folosi, a consuma)
a folosi (også: a întrebuința)
Nu se pot folosi nici sancţiuni, dacă nu există instrucţiuni clare.
Sanctions cannot be used, either, if there are no clear instructions.
Datele prezentate de SWIFT nu pot folosi altui scop în afara celui de luptă împotriva terorismului.
The data provided by SWIFT cannot be used for any purpose other than fighting against terrorism.
Anexa a VIII-a prezintă o listă de referinţe care se poate folosi pentru a identifica denumirile ştiinţifice ale speciilor.
Annex VIII gives a list of references which can be used to indicate the scientific names of species.
a folosi (også: a angaja, angaja, a folosi, a consuma)
Prin urmare, salut în mod expres propunerea Comisiei de a folosi controale efective în contextul gestionării materiilor prime.
I therefore expressly welcome the Commission's proposal to employ effective controls in the context of raw materials management.
a folosi (også: a exploata)
Doar deschizând pieţele putem face ceva în legătură cu schimbările climatice şi doar aşa putem folosi în mod optim energiile regenerabile şi energia nucleară.
It is by opening up the markets that we can do something about climate change and can make the best use of renewables and nuclear power.
a folosi (også: a exercita, a folosi, a uza)
Vom folosi canalele diplomatice şi dumneavoastră provocaţi mai mult rău decât bine.
We will make use of the diplomatic channels and you are causing more harm than good.
Se vor folosi de acest nou amendament, drept pentru care obiectez împotriva lui şi voi vota împotrivă.
They will make use of this new amendment, and I object strongly to this and will vote against it.
Suntem deputaţi privilegiaţi în Parlamentul European, care se pot folosi de infrastructura disponibilă.
We are privileged Members of the European Parliament, who can make use of the available infrastructure.
a folosi (også: a beneficia)
a folosi (også: a exploata)

Eksempelsætninger "a folosi" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianÎntrebarea este: ce face Europa pentru a se folosi în primul rând potențialul uman?
My question is: what is Europe doing to utilise primarily its human resource potential?
RomanianAcestea vor folosi apoi ca orientări politice pentru negocierile din Japonia din octombrie.
They will then serve as political guidelines for the negotiations in Japan in October.
RomanianÎn cele din urmă, căile de atac se pot folosi acum pentru prima oară.
Last but not least, legal remedy can now be utilised for the first time.
RomanianEste ca şi cum am folosi cavaleria pentru a ataca armata modernă, mecanizată cu rachete ghidate.
It is like using the cavalry to attack a modern, mechanised army with guided missiles.
RomanianAșa cum am spus, avem în vedere posibilitatea de a folosi mecanismul de protecție temporară.
As I said, we are considering the possibility of using the temporary protection mechanism.
RomanianÎn al doilea rând, Kremlinul are antecedente în a folosi pârghiile economice ca instrumente politice.
Second, the Kremlin has a history of using economic instruments as political tools.
RomanianVom folosi ca paravan absența unui acord la nivel mondial pentru a ne ascunde?
Are we going to hide behind the lack of global agreement?
RomanianCum ar folosi acest lucru economiei, inovaţiei şi dezvoltării noastre?
How would that benefit our economy, our innovation, our growth?
RomanianCetățenii UE se vor simți în siguranță atunci când vor folosi medicamente cu adevărat de înaltă calitate.
Then EU citizens will feel safe when using genuinely high quality medicines.
RomanianNu putem folosi aceşti 800 de milioane de euro pentru ceva mai bun?
Do we not have a better way to spend EUR 800 million today?
RomanianNu putem lua în considerare acea strategie fără a ne folosi de instrumentele pe care le avem la dispoziţie.
We cannot consider that strategy without using the tools at our disposal.
RomanianCu greu pot spune că nicio centrală electrică nu va folosi CCS.
I need hardly say that neither power plant will be using CCS.
RomanianUcidem miliarde de animale pentru a le folosi carnea sau pielea şi pentru o multitudine de necesităţi economice.
We kill billions of animals for meat, for skins and for a variety of economic needs.
RomanianÎn primul rând, propunerea oferă statelor membre o opţiune de care se pot sau nu folosi.
Firstly, what the proposal does is give Member States an option that they may or may not choose to exercise.
RomanianAstfel, vom folosi fiecare minut pentru a lucra la această problemă.
So, we will spend every waking minute working on this.
RomanianCu toate acestea, tot acest efort nu va folosi la nimic dacă nivelul de conştientizare este mic sau nu există.
However, all of this effort will be of no benefit if there is little or no public awareness.
RomanianVom folosi o echipă europeană mixtă și vom avea posibilitatea de a vizita centralele nucleare noi înșine.
We will be using mixed European teams and we will have the option of visiting the nuclear power plants ourselves.
RomanianChiar am putut înţelege, fără a folosi căştile, ultima dumneavoastră solicitare, aceea de a ne încadra în timpul acordat.
I was even able to understand your last request to keep to our speaking time without using headphones.
RomanianSunt, în special, în favoarea includerii în toate acordurile comerciale viitoare, a unei interdicții de a folosi copiii pentru muncă.
In particular, I am in favour of placing in all future trade agreements a ban on child labour.
RomanianCe metodă de depozitare și de acces la imaginile înregistrate se va folosi în cazul în care se va adopta acest sistem?
What method of storage and disposal of images collected would be utilised should this system be adopted?