Rumænsk-engelsk oversættelse af "folosire"

RO

"folosire" engelsk oversættelse

EN

RO folosire
volume_up
{feminin}

folosire (også: spor, socoteală, scop, aplicaţie)
volume_up
use {substantiv}
Acesta este un caz tipic de umilire, de reglementare inutilă și de folosire arbitrară a puterii.
This is a typical case of humiliation, superfluous regulation and arbitrary use of power.
Utilizaţi-l aşa cum doriţi, cu butoanele programabile şi cu modul de folosire personalizabil pentru dreapta sau stânga.
Use it as you want to, with customisable buttons and customisable right- or left-handed use.
Utilizaţi-l aşa cum doriţi, cu butoanele programabile şi cu modul de folosire personalizabil pentru dreapta sau stânga.
Use it as you want to, with customizable buttons and customizable right- or left-handed use.

Eksempelsætninger "folosire" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianCunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
RomanianÎn al doilea rând, există un pericol în creştere de folosire greşită a tuturor datelor colectate.
Secondly, there is an ever-increasing danger of all the data collected being misused.
RomanianÎn actuala situaţie economică nu putem permite nicio cheltuială extravagantă sau proastă folosire a fondurilor europene.
In the current economic situation we cannot allow any wasteful spending or misuse of European funds.
RomanianEste un abuz şi o folosire improprie a limbii.
That is an abuse and misuse of language.
RomanianEa are legătură cu procedurile mandatului european de arestare și cu posibila sa folosire neadecvată, în scopuri politice.
It is about the procedures of the European Arrest Warrant and whether it is being misused for political purposes.
RomanianSunt de acord, dar aceasta nu trebuie să deschidă calea unor limbi a căror folosire în Parlament nu este pe deplin legală.
I am in agreement, but this must not open the door to languages which are not fully legal being used in Parliament.
RomanianÎn sfârşit, acesta interzice orice folosire a bromurii de metil, cu excepţia anumitor situaţii specifice pentru a face faţă unor cazuri de urgenţă.
Finally, it bans all uses of methyl bromide except in specific instances in order to deal with emergencies.
Romanian-Această legislaţie poartă marca UE - este un caz clasic de folosire a unor mijloace disproporţionate pentru a soluţiona o problemă de mică dificultate.
in writing. - This legislation has the EU written all over it - a classic case of using a sledgehammer to crack a nut.
RomanianRegiuni întregi din Uniunea Europeană, precum a mea, Asturia, speră să găsească un mod viabil şi durabil de folosire a cărbunelui ca sursă de energie curată.
Entire regions of the European Union, such as mine, Asturias, are hoping to find a viable and sustainable way of using coal as a clean energy source.
RomanianCriteriile suplimentare de evaluare a proiectelor vor creşte nivelul de discreţie în evaluarea acestora şi, astfel, vor complica procesul de folosire a fondurilor.
Additional criteria for evaluating projects will increase the level of discretion in their evaluation, and thereby complicate the process of using the funds.
RomanianConsiliul acordă o mare importanţă Fondului social european şi Fondului european de ajustare la globalizare şi dorim o folosire eficientă a acestor fonduri în vederea combaterii şomajului.
The Council places great importance on the European Social Fund and the EU Globalisation Adjustment Fund and we want these to be used effectively to combat unemployment.