RO a ocupa
volume_up
{verbum}

1. generel

Oficiul interinstituţional care se ocupă cu publicarea documentelor, a broşurilor şi a publicaţiilor editate de instituţiile, agenţiile şi organismele UE
The inter-institutional office tasked with publishing documents, brochures and books created by the EU institutions, agencies and other bodies

2. "a umple"

În cele din urmă, s-a discutat mult despre numele persoanelor care vor ocupa funcţiile de preşedinte şi Înalt Reprezentant.
Finally, there has been much talk about the names of people to fill the functions of President and High Representative.
De asemenea, salut numirea unei persoane care are toate calitățile necesare pentru a ocupa o astfel de funcție.
I also welcome the appointment of a man who has all the qualities required to fill such a post.
Emisiunile TV de înaltă definiție ocupă mult mai mult spațiu decât înregistrările de definiție standard și vor umple mai rapid unitatea de disc.
HDTV shows take up much more space than standard-definition recordings and will fill up your drive faster.
O singură carte poate ocupa o celulă liberă o dată.
Only one card can occupy each free cell at a time.
Acestea sunt motivele pentru care drepturile omului ocupă un loc special în activitatea Uniunii și a Parlamentului nostru.
This is why human rights occupy a special place in the work of the Union and of our Parliament.
Acest lucru înseamnă că Comisia recunoaşte dreptul Chinei de a ocupa Tibetul, lucru care este o problemă foarte gravă.
This means that the Commission recognises China's right to occupy Tibet, which is a very serious matter.
Prin urmare, Comisia Europeană are datoria de a se ocupa de această situație.
The European Commission therefore has a duty to take up this matter.
Fișierele care nu sunt necesare pe hard disk ocupă spațiu-disc și pot încetini computerul.
Unnecessary files on your hard disk take up disk space and can slow down your computer.
Programele ocupă spațiu pe computer, iar unele se execută pe fundal fără cunoștința dvs.
Programs take up space on your computer, and some run in the background without your knowledge.

3. "mintea"

În cele din urmă, s-a discutat mult despre numele persoanelor care vor ocupa funcţiile de preşedinte şi Înalt Reprezentant.
Finally, there has been much talk about the names of people to fill the functions of President and High Representative.
De asemenea, salut numirea unei persoane care are toate calitățile necesare pentru a ocupa o astfel de funcție.
I also welcome the appointment of a man who has all the qualities required to fill such a post.
Emisiunile TV de înaltă definiție ocupă mult mai mult spațiu decât înregistrările de definiție standard și vor umple mai rapid unitatea de disc.
HDTV shows take up much more space than standard-definition recordings and will fill up your drive faster.
O singură carte poate ocupa o celulă liberă o dată.
Only one card can occupy each free cell at a time.
Acestea sunt motivele pentru care drepturile omului ocupă un loc special în activitatea Uniunii și a Parlamentului nostru.
This is why human rights occupy a special place in the work of the Union and of our Parliament.
Acest lucru înseamnă că Comisia recunoaşte dreptul Chinei de a ocupa Tibetul, lucru care este o problemă foarte gravă.
This means that the Commission recognises China's right to occupy Tibet, which is a very serious matter.
a ocupa (også: absorbi, a trage, a suge, a sorbi)

4. "a întrebuința"

a ocupa (også: a folosi, a angaja, angaja, a consuma)
De obicei, lucrătorii independenţi şi companiile care au doar câţiva angajaţi sunt cele care se ocupă de îndepărtarea graffitiurilor sau a vopselei.
It is often the self-employed and companies consisting of just a few staff who are out there cleaning up graffiti or stripping paint.
Mă îngrijorează numărul din ce în ce mai mare de şomeri tineri, tineri care sunt sub-ocupaţi sau ocupă locuri de muncă nesigure, în special în contextul actualei crize economice.
I am concerned about the increasing numbers of young people who are unemployed, under-employed or have no job security, especially in the current economic crisis.
O singură carte poate ocupa o celulă liberă o dată.
Only one card can occupy each free cell at a time.
Acestea sunt motivele pentru care drepturile omului ocupă un loc special în activitatea Uniunii și a Parlamentului nostru.
This is why human rights occupy a special place in the work of the Union and of our Parliament.
Acest lucru înseamnă că Comisia recunoaşte dreptul Chinei de a ocupa Tibetul, lucru care este o problemă foarte gravă.
This means that the Commission recognises China's right to occupy Tibet, which is a very serious matter.
a ocupa
to busy/to be occupied with
a ocupa (også: a tocmi, a reține, angaja, a captiva)
Comisia ar putea cere să vadă dacă există autorităţi publice care se ocupă de aceste lucruri.
The Commission could ask to see that there are public authorities engaged with this.
Conceptul de diversitate trebuie deci să se regăsească în învăţăturile profesorilor şi ale celor care se ocupă de educaţia copiilor noştri.
The concept of diversity must, therefore, find its way into what teachers and others engaged in educating our children teach.

5. "a cuceri"

O singură carte poate ocupa o celulă liberă o dată.
Only one card can occupy each free cell at a time.
Acestea sunt motivele pentru care drepturile omului ocupă un loc special în activitatea Uniunii și a Parlamentului nostru.
This is why human rights occupy a special place in the work of the Union and of our Parliament.
Acest lucru înseamnă că Comisia recunoaşte dreptul Chinei de a ocupa Tibetul, lucru care este o problemă foarte gravă.
This means that the Commission recognises China's right to occupy Tibet, which is a very serious matter.
a ocupa (også: a prinde, a lovi, a umfla, a captura)
a ocupa (også: a prinde, a lua)

6. "a locui în"

Eksempelsætninger "a ocupa" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianŞtiu că de acest aspect se ocupă Consiliul, însă tot nu am înregistrat progrese.
I know the Council is working on it, but we still have not made good progress.
RomanianPreşedintele Consiliului European nu poate ocupa alte funcţii la nivel naţional.
The president cannot simultaneously hold any elected position or office nationally.
RomanianPrimim în jur de 5000 de solicitări pe an și avem 80 de oameni care se ocupă de ele.
We receive around 5 000 requests per year and we have 80 people working on them.
RomanianSarajevo ocupă un loc foarte important în conștiința istorică a europenilor.
Sarajevo occupies a very important place in Europeans' historical consciousness.
RomanianAcest proiect special se ocupă cu lansarea sistemului de gestionare a traficului.
This particular project deals with the deployment of the traffic management system.
RomanianExistă deja destule institute istorice şi centre care se ocupă cu acest lucru.
There are already enough historical institutes and centres dealing with that.
RomanianPrin urmare, de la 1 noiembrie, Comisia se va ocupa numai de activităţile cotidiene.
Therefore, the Commission will just handle day-to-day business from November 1.
Romanian. - Mă voi ocupa, desigur, de acele state membre.
Vice-Chairman of the S&D Group. - I will indeed work on those Member States.
RomanianAcest lucru este de înțeles și sper că Consiliul European se va ocupa de el.
That is understandable, and I hope that the European Council will deal with that.
RomanianUniunea ocupă un loc din ce în ce mai important în viaţa cotidiană a cetăţenilor săi.
Its significance for the everyday lives of our citizens has continued to increase.
RomanianLupta împotriva sărăciei ocupă un loc important și în agenda Uniunii Europene.
The fight against poverty is also high on our agenda in the European Union.
RomanianConsiliul European se va ocupa de relațiile Uniunii cu partenerii săi strategici.
The European Council will deal with the Union's relations with its strategic partners.
RomanianDar există soluţii, ţările UE au sisteme care se ocupă de cazuri de acest gen.
But help is at hand, as the EU countries have systems in place to deal with such cases.
RomanianPrin urmare, trebuie să fie sub autoritatea comisarului care se ocupă de aceste probleme.
It must be under the authority of the commissioner who deals with these matters.
RomanianPiața nu se va ocupa singură de acest lucru; este nevoie de măsuri publice.
The market will not take care of this by itself; public measures are needed.
RomanianAceastă chestiune ocupă un loc din ce în ce mai important la nivel european.
This issue is occupying an increasingly important place at European level.
RomanianTurcia ocupă militar o parte a unui stat membru al UE: Republica Cipru.
Turkey is militarily occupying part of an EU Member State: the Republic of Cyprus.
RomanianNe vom ocupa de acest lucru într-un context diferit - dezbaterea despre viitor în sine.
That will be dealt with in a different context - the debate about the future itself.
RomanianComisia, în special serviciul OLAF, se ocupă de falsificarea monedelor.
The Commission, especially its OLAF service, deals with the counterfeiting of coins.
RomanianNu ne putem ocupa de vânătoare de aici, nu de vânătoarea care are loc în ţări terţe.
We cannot deal with the hunting from here, not the hunting that occurs in third countries.