RO a oferi
volume_up
{verbum}

1. generel

Dle Van Rompuy, fiţi un actor politic şi căutaţi sprijin politic aici; vi-l vom oferi.
Mr Van Rompuy, be a political actor, and come and look for political support here; we will give it to you.
Acest lucru trebuie să facă parte din competenţele Uniunii, iar noi nu trebuie să promitem mai mult decât putem oferi.
The issue must come within the competence of the Union and we must not promise more than we can deliver.
Putem oferi un real ajutor atunci când vine vorba de educație și de facilități pentru vize.
We can provide real assistance when it comes to education and visa facilitations.

2. "a prezenta"

a oferi (også: acorda, a reprezenta, a da, a preda)
Seara de miercuri oferă o oportunitate pentru Comisie de a oferi un răspuns.
Wednesday evening provides an opportunity for the Commission to give an answer.
Acest lucru va fi mai puţin costisitor şi va oferi Uniunii Europene o mai mare stabilitate.
This will be less expensive and will give the European Union greater stability.
Medicii trebuie să le poată oferi pacienților recomandări în privința medicamentelor.
Doctors must be able to give their patients recommendations on medicines.
Acesta ar oferi o sursă alternativă celei propuse de proiectul Nabucco.
This would offer an alternative source to that provided by the Nabucco project.
Putem ajuta, putem oferi sprijin, ne putem oferi serviciile şi putem fi foarte implicaţi.
We can help, we can assist, we can offer our good services and we can be very engaged.
Le vor oferi consumatorilor o gamă mai largă de produse, precum și prețuri mai mici.
They will offer consumers a broader choice as well as lower prices.
a oferi (også: a permite, a oferi, a da)
Este foarte important să mergem mai departe acum în ceea ce priveşte posibilităţile pe care ni le va oferi această oportunitate din mai.
It is very important that we move forward now in terms of what the opportunity of May will afford us.
Acest lucru ne-ar putea oferi o oarecare liniște dacă nu am ști că procedura online poate fi finalizată doar în 14 state.
This would appear to afford us some comfort, were it not for the fact that in only 14 of them is it possible to complete the process online.
Aceasta va oferi Consiliului oportunitatea de a obţine toate explicaţiile şi informaţiile care sunt necesare pentru a asigura o decizie susţinută de Parlament.
This will afford the Council the opportunity to obtain all the explanations and information that are needed to secure a decision endorsed by Parliament.
Europa are o şansă unică de a dovedi spirit de conducere şi de a oferi lumii întregi un exemplu de internet liber şi deschis.
Europe has a unique opportunity to show leadership and set an example to the world for a free and open internet.
Prin această măsură, UE demonstrează că vrea şi poate oferi ajutor în situaţii de criză, chiar şi persoanelor fizice.
By doing this, the EU is showing very clearly that it is willing and able to provide support even to individuals in crisis situations.
Trebuie să arătăm deschidere prin dialog şi angajamente ferme pentru a putea oferi Ucrainei încurajarea necesară spre o dezvoltare pro-europeană.
We must show openness through dialogue and firm commitments so as to give Ukraine the necessary encouragement towards a pro-European development.

3. "a plăti"

Acesta ar oferi o sursă alternativă celei propuse de proiectul Nabucco.
This would offer an alternative source to that provided by the Nabucco project.
Putem ajuta, putem oferi sprijin, ne putem oferi serviciile şi putem fi foarte implicaţi.
We can help, we can assist, we can offer our good services and we can be very engaged.
Le vor oferi consumatorilor o gamă mai largă de produse, precum și prețuri mai mici.
They will offer consumers a broader choice as well as lower prices.
Domnule Barroso, ce le puteţi oferi şi propune astăzi tinerilor din Europa?
What can you offer and propose today, Mr Barroso, to the young people of Europe?
Comisia propune acum un răspuns excepțional pentru a oferi un semnal cetățenilor eleni că există o speranță.
The Commission is now proposing an exceptional response as a sign to the Greek people that there is hope.
Comisia pentru transport şi turism a Parlamentului European propune în acest sens câteva piste pentru a oferi soluţii.
The European Parliament's Committee on Transport and Tourism is proposing in this regard some ways in which to provide solutions.
a oferi (også: a ordona)
a oferi (også: a prezenta)

4. "a da"

Aceasta este valoarea adăugată pe care Comisia Europeană o poate oferi la momentul actual.
This is the added value which the European Commission can provide at the present time.
Dacă nu este prezent un paravan de protecție, vi se va oferi opțiunea să activați Paravan de protecție Windows.
If no firewall protection is present, you'll be given the option to turn on Windows Firewall.
Având în vedere dificultăţile financiare actuale din cadrul UE, nu putem oferi acum acest ajutor.
In view of the present financial difficulties within the EU, we cannot provide this aid at the moment.
a oferi
a oferi

Eksempelsætninger "a oferi" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianRevizuirea directivei ar oferi instrumentele necesare combaterii acestui fenomen.
Revising the directive would provide the instruments needed to combat this practice.
RomanianSperăm că propunerea se va bucura de susţinere şi va oferi rezultatele aşteptate.
We hope that the proposal will be supported and yield its expected results.
RomanianNu vă pot oferi mai multe detalii deoarece aşteptăm propunerea din partea Comisiei.
I cannot tell you more because we are waiting for the proposal from the Commission.
RomanianAceasta ar oferi o justificare pentru elementele negative de a nu face niciun efort.
That would provide an excuse for the negative elements not to make any effort.
Romanian"Echilibrat” înseamnă a solicita îmbunătățiri și a oferi totodată asistență.
'Balanced' means asking for improvements and at the same time offering assistance.
RomanianAm încredere că Parlamentul își va oferi sprijinul în acest domeniu în cadrul CFM.
I trust that the Parliament will be supportive in this area within the MFF.
RomanianV-aș fi recunoscător dacă ați oferi o garanție în acest sens, în această seară.
I would be grateful for a reassurance tonight that that will be the case.
RomanianNiciun stat membru nu poate oferi răspunsuri la aceste provocări acţionând singur.
No Member State can provide responses to these challenges by acting alone.
RomanianOare ni se va oferi din nou un subiect de discuţie pentru următorii doi sau trei ani?
Will we once again be given a basis for discussion for the next two or three years?
RomanianÎn acest moment trebuie să le dăm taiwanezilor tot ajutorul care îl putem omenește oferi.
We now have to provide the Taiwanese with all the help that is humanly possible.
RomanianCred că acest lucru va oferi îndrumare importantă pentru sectorul de afaceri.
I believe that this will also provide some important guidance for the business sector.
Romanian. - Voi oferi răspunsuri succinte la ambele întrebări.
Member of the Commission. - I will provide succinct answers to both questions.
RomanianNoi ceilalți putem oferi sprijin politic, dar lucrurile se opresc aici.
The rest of us can provide political support, but that is as far as it should go.
RomanianÎn schimb, le va oferi inovatorilor noştri o mai mare protecţie pe pieţele de peste mări.
However, it will provide our innovators increased protection in overseas markets.
RomanianUniunea Europeană nu poate oferi astfel de oportunităţi dintr-un singur fond.
The European Union cannot provide such opportunities from a single fund.
RomanianPutem oferi un real ajutor atunci când vine vorba de educație și de facilități pentru vize.
We can provide real assistance when it comes to education and visa facilitations.
RomanianRelațiile internaționale pot oferi într-adevăr mult ajutor în această privință.
International relations can indeed provide a great deal of help here.
RomanianCred că ne va oferi o bază pentru ca, în cele din urmă, să avem o dezbatere mai obiectivă.
I believe it will provide us with a basis to at last have a more objective debate.
RomanianAm speranţa că acest lucru va oferi informaţii mai ample pentru elaborarea de politici.
I hope that this will provide more comprehensive information for developing policies.
RomanianIniţiativa de a oferi un răspuns global la o criză globală a venit din partea Europei.
The initiative for a global response to a global crisis came from Europe.