Rumænsk-engelsk oversættelse af "a planifica"

RO

"a planifica" engelsk oversættelse

EN

RO a planifica
volume_up
{verbum}

a planifica (også: aranja, a preconiza, a plănui, a proiecta)
Modelare intuitivă pentru a planifica, vizualiza și îmbunătăți în permanență procesele.
Natural modeling to continuously plan, visualize, and change your processes
Atunci putem planifica bugetul în conformitate cu situaţia.
Then we can plan the budget according to the situation.
Primul se referă la necesitatea de a planifica acțiuni pe termen mediu și lung.
The first concerns the need to plan medium- and long-term actions.
a planifica (også: a plănui)
Cu toate acestea, constatăm, din anumite semne, că alte ţări planifică reduceri ale bugetelor pentru educaţie.
However, we do see signs of planned decreases in the education budgets of other countries.
Se planifică o strategie de ieşire din această situaţie şi se vorbeşte despre cum nu trebuie să ne mai obosim cu continuarea strategiei de redresare.
An exit strategy is being planned, as is how we need not bother to continue with the recovery strategy.
În prezent, se planifică inaugurarea a două centrale electrice în apropierea granițelor Uniunii Europene - în Belarus și în regiunea Kaliningrad.
Currently two power plants are planned close to the European Union's borders - in Belarus and the Kaliningrad region.

Eksempelsætninger "a planifica" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianComisia planifică destul de clar să administreze în continuare eutanasia.
The Commission is quite clearly planning to administer further euthanasia.
RomanianDe altfel, Polonia planifică în prezent o nouă centrală nucleară.
Incidentally, Poland is currently planning a new nuclear power station.
RomanianA planifica înseamnă a elimina abordările matematice ale bugetului, care nu au deloc sens.
Planning means ruling out mathematical approaches to the budget, which are absolutely senseless.
RomanianSigur, pot planifica un interval de timp pentru a lucra la ceva în Outlook.
Sure, I can schedule time to work on something in Outlook.
RomanianUniunea Europeană planifică în mod consecvent politica climatică.
The European Union is planning climate policy consistently.
RomanianCe măsuri concrete planifică UE în această privință?
What concrete measures is the EU planning in this respect?
RomanianFiind cea mai slabă verigă a lanțului trofic, fermele au nevoie de securitate pentru a-și planifica existența.
As the weakest link in the food chain, farms need the security to be able to make plans in order to be able to exist.
RomanianAnul viitor, UE planifică să cheltuiască aproape 123 miliarde de euro, ceea ce înseamnă cu şapte miliarde mai mult decât anul acesta.
Next year, the EU plans to spend about EUR 123 billion, which is seven billion more than this year.
RomanianCe iniţiative planifică Comisia în acest domeniu, în termeni de cercetare, prevenire şi creştere a conştiinţei publice?
What initiatives is the Commission planning in this area, in terms of research, prevention and public awareness raising?
RomanianProiectul planifică extracţia a 24 de miliarde m3 de gaze în fiecare an în prima etapă, însă aceasta va creşte apoi la 68 de miliarde.
The project plans the extraction of 24 billion m3 of gas annually in the first phase, but this will then rise to 68 billion.
RomanianDe asemenea, consider că ar trebui să colaborăm cu alte părţi din lume care planifică să obţină un fel de scheme de comercializare.
I also think that we should still work with those other parties around the world who are planning to get some kind of trading schemes.
RomanianRusia planifică să construiască încă două noi centrale nucleare, chiar mai aproape de frontierele Uniunii Europene, în Belarus și Kaliningrad.
Russia is planning to build two new nuclear power plants even closer to the European Union's borders in Belarus and Kaliningrad.
RomanianAstăzi, ministrul de finanțe al Regatului Unit planifică reduceri drastice în cadrul sectorului public - reduceri pe care UE le-a recomandat statelor membre.
Today, the UK Chancellor is outlining drastic public sector cuts - cuts that the EU have urged Member States to make.
RomanianConsiliul planifică să participe la reuniunile de la Bruxelles şi de la Viena şi cum va contribui Consiliul la aceste reuniuni?
Is the Council planning to participate in both the Brussels and the Vienna meetings and what contributions will the Council make at these meetings?
RomanianÎn același timp, Guvernul Republicii Congo își exprimă îngrijorarea cu privire la viitorul zonelor sale forestiere și planifică o campanie de împădurire de mare amploare.
At the same time, the government of the Republic of Congo is expressing concern about the future of its forest areas and is planning a huge afforestation campaign.
RomanianÎn vederea viitoarei reforme a PAC, ce măsuri planifică dl comisar sau Comisia Europeană, ţinând seama de natura specifică a sectorului creşterii animalelor?
With a view to the forthcoming CAP reform, what measures is the Commissioner, or the European Commission, planning, taking into account the specific nature of the livestock sector?
RomanianAcest tip de tehnologie politică are și destule resurse pentru a influența procesele din țările care prezintă interes, și, spre deosebire de noi, planifică și prognozează evenimentele.
This type of political technology also has enough resources to influence processes in countries in which it has an interest, and, unlike us, it plans and forecasts events.
RomanianAvem chiar state membre care planifică deja o reducere cu 30 % a emisiilor, precum Germania, însă Consiliul nu îndrăznește să ia măsuri; și nici Comisia nu o face, dacă tot veni vorba.
We even have Member States which are already planning for a 30% reduction in emissions, like Germany, but the Council does not dare to move; neither does the Commission, by the way.