Rumænsk-engelsk oversættelse af "a putea"


Mente du:a puți
RO

"a putea" engelsk oversættelse

RO a putea
volume_up
{verbum}

Nu vor putea să realizeze acest lucru dacă se despart în elementele constitutive.
They will not be able to do this if they split into their constituent parts.
Europa culturală va putea apărea doar prin coordonarea inițiativelor naționale.
It is by coordinating national initiatives that a cultural Europe will be able to emerge.
Dacă acestea sunt prea blânde în această privință, nu vom putea înregistra progrese.
If they are too lax in this respect, then we will not be able to make progress.
a putea
Dacă face acest lucru, va putea să se achite de propriile responsabilităţi în această privinţă.
If it does this, it will be capable of meeting its own responsibilities in this matter.
Ca Parlament, suntem capabili de a lucra repede şi vom putea să ne ocupăm repede de această chestiune.
As Parliament, we are capable of working quickly and we will be able to deal with this quickly.
Dacă Europa este capabilă să devină un jucător-cheie în acest domeniu, va putea depăși erorile tinereții sale.
If Europe is capable of becoming a key player in this area, it will be able to put the errors of its youth behind it.
Poziția de pe care pornim ar putea fi descrisă ca extrem de dificilă.
The position we are starting from could be described as extremely difficult.
Plenul va putea foarte curând să formuleze poziția Parlamentului cu privire la aceste chestiuni.
Plenary will very soon be able to formulate Parliament's position on these subjects.
Credeți-mă, doar așa vă veți putea salva funcția, nu în alt mod.
I promise you: only this will save your position, and nothing else.
a putea
O posibilă scenă a acestor dialoguri ar putea fi deschiderea capitolului referitor la energie.
One possible stage in this could be the opening of the chapter on energy.
Prin urmare, nu se va putea lua cuvântul în cadrul procedurii "catch-the-eye”.
Therefore, it will not be possible to take the floor under the catch-the-eye procedure.
Mă întreb dacă acest fond ar putea fi direcţionat şi către acest grup vulnerabil
I was wondering whether it would be possible to target this vulnerable group under that Fund

Eksempelsætninger "a putea" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianÎn acelaşi timp, aceasta ar putea reduce dezechilibrul de pe piaţa lactatelor.
At the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
RomanianAm putea spune că o serie de politicieni din Parlament ar putea învăţa de la dvs.
We might say that a number of politicians in our Parliament could learn from you.
RomanianAnumite ţări care ezitau la început ar putea bate acum la porţile zonei euro.
Some countries which were hesitant could now knock on the door of the euro area.
RomanianÎmi amintesc de o vizită făcută unui măcelar, care pur şi simplu nu putea înţelege.
I remember visiting a butcher around that time and he just could not understand.
RomanianDesigur, ați putea spune că este o problemă internă a Irlandei, însă nu este așa.
Of course, you may say that this is an internal matter for Ireland, but it is not.
RomanianPoate ne veţi indica o dată la care vom putea afla care este opinia dumneavoastră.
Maybe you could give us a time-scale on when we will hear what your opinion is.
RomanianSe estimează că această directivă ar putea implica interzicerea a 15% din pesticide.
It is estimated that this directive could mean the banning of 15% of pesticides.
RomanianCredem că Comisia Europeană ar putea adopta un rol decisiv în această chestiune.
We think the European Commission could adopt a decisive role in this matter.
RomanianAstfel, s-ar putea stabili dacă este asigurat un flux de schimburi satisfăcătoare.
It could therefore be established whether an adequate flow of trade is maintained.
RomanianDin acest motiv, creșterea economică din UE este mult mai mică decât ar putea fi.
This is why economic growth in the European Union is much smaller than it could be.
RomanianDl Strauss-Kahn însuși a afirmat că ar putea fi ultimul european care conduce FMI.
Mr Strauss-Kahn himself said that he may be the last European to head the IMF.
RomanianAcestea fiind spuse, ideea FME nu ar putea rezolva situaţia urgentă a Greciei.
That said, the question of the EMF could not solve the urgent issue of Greece.
RomanianAr fi bine dacă am putea trage nişte concluzii din această lecţie, pentru viitor.
It would be good if we could draw some conclusions from this lesson for the future.
RomanianConcluzia la care am ajuns s-ar putea să nu fie una la care speram cu toţii.
The conclusion we have reached may not be the one that all of us had hoped for.
RomanianBlestem ziua în care vom putea fi conduși de extrema dreaptă sau de extrema stângă.
I rue the day when we might be ruled by the extreme right or the extreme left.
RomanianUn astfel de scenariu ar putea avea consecințe catastrofale asupra sănătății umane.
A scenario such as this could have catastrophic consequences for human health.
RomanianÎn acest fel, am putea da un imbold cooperării anevoioase între serviciile fiscale.
This way, we could give a push to the halting cooperation between tax departments.
RomanianŢările sunt în conflict şi negociază despre cum ar putea fi împărţit fundul mării.
Countries are quarrelling and negotiating about how the seabed might be divided up.
RomanianComisia este pregătită să ia în considerare orice cerere care ar putea fi depusă.
The Commission stands ready to consider any request that may be forthcoming.
RomanianTrebuie să avem aceste unelte la îndemână în Europa, pentru a putea progresa.
We need to have the tools at our disposal in Europe to enable us to make progress.