Rumænsk-engelsk oversættelse af "a reclama"


Mente du:reclamă
RO

"a reclama" engelsk oversættelse

RO a reclama
volume_up
{verbum}

Solicit informarea adecvată a călătorilor cu privire la drepturile lor, pentru a reclama cazurile de nerespectare a acestora.
I call for passengers to be made sufficiently aware of their rights so that they can claim for failure to respect them.
a reclama
a reclama (også: a denunţa, a vădi, a spune, a pârî)
a reclama (også: a pretinde, a cere)
Cu toate acestea, situația reclamă un răspuns urgent și mult mai puternic.
However, the situation requires an urgent and much stronger response.
Cu toate acestea, acest lucru reclamă o exceptare de la regulile stricte de concurenţă ale UE în agricultură.
However, this requires an exemption from the stringent EU competition rules in agriculture.
The situation requires our response.

Eksempelsætninger "a reclama" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianUE a cheltuit deja sume uriașe pentru a-și face propagandă și reclamă.
The EU has already spent an enormous amount on propaganda and self-advertisement.
RomanianChiar nu înţeleg cum poate crede cineva că acestea reprezintă reclamă.
I really do not understand how anyone could believe that this was advertising.
RomanianCu toate acestea, situația reclamă un răspuns urgent și mult mai puternic.
However, the situation requires an urgent and much stronger response.
RomanianO distincție importantă trebuie făcută între informații și reclamă.
One important distinction which has to be made is between information and advertisement.
RomanianDistincția dintre informație și reclamă devine mai puțin clară.
The distinction between information and advertising is becoming less clear.
RomanianPropunerea subliniază diferența dintre reclamă și informație.
The motion stresses the difference between advertising and information.
RomanianDe zece luni reclamă sancțiuni mai dure și, ieri, au făcut exact opusul.
For ten months, they have been asking for bolder sanctions, and yesterday, they did just the opposite.
RomanianMă refer în primul rând la pericolul ca informațiile medicale să se transforme în reclamă mascată.
I refer, above all, to the danger of medicinal information turning into disguised advertising.
RomanianCu toate acestea, acest lucru reclamă o exceptare de la regulile stricte de concurenţă ale UE în agricultură.
However, this requires an exemption from the stringent EU competition rules in agriculture.
RomanianDeși subliniază dreptul de a face reclamă, afirmă în ultimă instanță dreptul pacientului la informație.
Whilst it stresses the right to advertise, it ultimately asserts the patient's right to information.
RomanianAstăzi, cetățenii reclamă contrariul: fapte, nu vorbe.
Today, citizens are asking for the opposite: deeds, not words.
RomanianTrebuie să facem distincția dintre informație și reclamă.
We need to distinguish between information and advertising.
RomanianPrin asta se distinge, de fapt, informația de reclamă.
That, in fact, is what makes it different from advertising.
RomanianPrin urmare, distincția clară între reclamă și informații solicitată de raportor este importantă.
Therefore, the clear distinction between advertising and information called for by the rapporteur is important.
RomanianCu toate acestea, rămân foarte precaut în ceea ce privește limita extrem de neclară dintre informație și reclamă.
Nevertheless, I remain very cautious about the extremely fuzzy line between information and advertising.
RomanianAm înţeles din reclama dvs. că produceţi...
We understand from your advertisment that you produce…
RomanianÎn cazul în care reclama nu include o astfel de referinţă, trimiterea la consumul de energie nu este obligatorie.
Where the advertisement does not include any such reference, there is no obligation to refer to energy consumption.
RomanianPacienții trebuie să fie informați în mod obiectiv și trebuie să existe o barieră clară între informații și reclamă.
Patients need to be informed objectively and there needs to be a clear barrier between information and advertising.
RomanianAm votat pentru acest raport, deoarece reclamă impunerea de restricții la pescuitul de cambulă și de calcan în Marea Baltică.
I voted for this report because it calls for restrictions on fishing for flounder and turbot in the Baltic Sea.
RomanianEticheta ecologică este doar o altă metodă înşelătoare de a face reclamă produselor de calitate dubioasă şi cu impact ecologic dubios.
The Ecolabel is yet another misleading method of advertising products of dubious quality and ecological impact.