Rumænsk-engelsk oversættelse af "seamă"

RO

"seamă" engelsk oversættelse

RO

seamă {feminin}

volume_up
Un volum în creştere al legislaţiei naţionale, ţinând seama de principiul accesului public pe care îl avem, de exemplu, în Suedia, este definit acum la nivel european.
An increasing amount of national legislation, with the principle of public access we have in Sweden, for example, is now being made at EU level.
Această măsură disciplinară va ține seama de totalitatea sancțiunilor impuse unui stat, iar cuantumul total al sancțiunilor este supus unei limite maxime.
This disciplinary measure will take into account the total burden of the penalties imposed on the state, and their total amount will be subject to a maximum cap.
Este important să ținem seama și de inflație, iar acest lucru înseamnă ca bugetul pentru 2012 presupune de fapt o scădere a sumelor disponibile.
It is important for us to take inflation into account as well, which means that the 2012 budget actually entails a reduction in the amounts available.
Îngrijirea formală nu poate fi abordată fără a lua în seamă nevoia şi capacitatea de îngrijire informală, pe care le reconciliem în cartea verde.
Formal care cannot be addressed without taking into account the need for, and the capacity for, informal care, which we indeed reconcile in the Green Paper.
Acestea reprezintă, cu siguranţă, aspecte importante legate de siguranţa alimentară, dar ar trebui lăsate în seama experţilor autorităţilor naţionale.
These are certainly important issues relating to food safety, but they should be left to national authority experts to take care of.
Copiii sunt lăsaţi în număr tot mai mare - unii fără supraveghere, alţii pe seama bunicilor şi a vecinilor, dar şi în instituţii de plasament.
An ever-growing number of children are being left behind: some are unsupervised, while others are left in the care of grandparents and neighbours, and even in institutions.
În al doilea rând, referitor la chestiunea bananelor, cu privire la care ar trebui să se țină seama și de considerentele Parlamentului, contribuabilul european a pierdut de două ori.
Secondly, on the issue of bananas, in which Parliament's considerations should also be taken into account, the European taxpayer has lost on both counts.
Cred că este timpul să ne dăm seama de importanţa fundamentală a Serbiei pentru unitatea europeană.
I believe it is time for us to realise the fundamental importance of Serbia for European unity.
Trebuie să ne amintim acest lucru și să acordăm o importanță enormă acestei discuții, ținând seama de faptul că nu totul ne-a fost dat pentru totdeauna.
We must remember this and attach enormous importance to this discussion, bearing in mind that not everything has been given us forever.
Politica de vecinătate revizuită va recunoaște și va ține seama de asemenea, așa cum este subliniat în ambele rapoarte, de importanța societății civile.
As highlighted in both reports, the revised Neighbourhood Policy will also recognise and act on the importance of the civil society.
Se vor opune acestea activității marilor grupuri de interese și vor ține seama de securitatea și de binele consumatorilor?
Will they oppose the activity of large interest groups and take into account the security and good of consumers?
Este greu să ne dăm seama care sunt interesele europene apărate de fapt în Hindu Kush.
It is hard to see what European interests are actually to be defended in the Hindu Kush.
Interesele acesteia sunt de a face afaceri prin clonarea animalelor, pe seama suferinței acestora.
Their interests are the desire to do business by cloning animals, at the cost of animal suffering.
Noi, cei din UE, nu ne dăm seama ce fel de instrumente deţinem în "mozaicul” nostru format din 27 de ţări.
We in the EU do not realise what kinds of tools we have in our mosaic composition of 27 countries.
Exact asupra acestui lucru ar trebui să se concentreze Uniunea Europeană: o chestiune transfrontalieră care nu poate fi lăsată în seama statelor membre.
This is exactly the kind of thing the European Union should concentrate on: a cross-border issue which cannot be left to the Member States.
Trebuie să își dea seama că, dacă impun astfel de cerințe asupra agriculturii noastre, acest lucru are consecinţe economice și financiare.
They should realise that, if they impose that kind of requirement on our agriculture, this has economic and financial consequences.
seamă (også: potrivă)
volume_up
like {substantiv}
În unele dezbateri, aș dori să ținem seama de la început de rezultatul final.
In some debates, I would like us to consider at the start what the end result will be.
Aș dori să fac două remarci: în primul rând, trebuie să îi ascultăm și să ținem seama de preocupările lor.
I would like to make two points: firstly, we need to listen to them and to heed their concerns.
În al doilea rând, aş vrea să subliniez faptul că trebuie să ţinem seama de dimensiunea religioasă a conflictului.
Secondly, I would like to stress that we must bear in mind the religious aspect to the conflict.
Acesta este un aspect de care trebuie să ținem seama.
That is something we must take note of.
Sper ca instituţiile europene, comisarul Rehn şi preşedinţia Cehă să ţină seama de această scrisoare.
I hope that the European institutions, Commissioner Rehn and the Czech Presidency will take note of the letter.
Soluţiile noastre sunt cele care sunt luate în seamă atunci când se elaborează soluţiile globale.
It is our solutions that are being noted when global solutions are drawn up.
Consider că este de asemenea necesar să ţinem seama de generaţiile viitoare şi să nu lăsăm rezolvarea tuturor problemelor în seama lor.
I believe that it is also necessary to take account of future generations and not to leave all the problems to them to sort out.
Ţinând seama de faptul că astfel de comunicate alimentează speculaţiile din momentul în care sunt publicate, care este opinia Comisiei cu privire la situaţia sistemului bancar din Grecia?
As announcements of this sort and the time at which they are made feed speculation, what comments does the Commission have on the situation in the Greek banking system?

Eksempelsætninger "seamă" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianTotuşi, un comerciant care speculează pe seama datoriei unei ţări, nu riscă nimic.
However, when a trader speculates on a country's debt, he does not risk a thing.
RomanianTrebuie să ne dăm seama că situaţia unei mame care adoptă un copil este diferită.
We have to realise that the situation of a mother who adopts a child is different.
RomanianAcest Parlament pare să nu își dea seama ce îi preocupă pe cetățenii de acasă.
This House seems not to realise what really preoccupies the citizens back home.
RomanianRaportul ține seama și de schimbările recente de pe scena politică din Bahrain.
The report also takes account of recent changes in the political arena in Bahrain.
RomanianPe scurt, am luat act de îngrijorările dvs şi mă voi strădui să ţin seama de ele.
In short, I hear your concerns and will defend them to the best of my ability.
RomanianNe dăm seama că este necesar un alt cadru de conformitate cu dreptul internaţional.
We realise that another framework of compliance with international law is needed.
RomanianDeja facem compromisuri lăsând unele lucruri în seama aşa-zisei subsidiarităţi.
We are already compromising by leaving some things to so-called subsidiarity.
RomanianEi îşi pot da seama dacă este vorba de un site sigur, legal sau de unul ilegal.
They can tell whether they are dealing with a safe, legal website or an illegal one.
RomanianTrebuie să ținem seama de angajamentele internaționale ale Federației Ruse.
We should bear in mind the international commitments of the Russian Federation.
RomanianPrin urmare, ar trebui să ținem seama foarte mult de opinia lor în cadrul acestei Camere.
We should, therefore, take very strong account of their opinion in this Chamber.
RomanianDacă Parlamentul nu este luat în seamă, va avea şansa să utilizeze dreptul său de veto.
If Parliament is not heeded, it will have the chance to use its right of veto.
RomanianÎn unele dezbateri, aș dori să ținem seama de la început de rezultatul final.
In some debates, I would like us to consider at the start what the end result will be.
RomanianDupă toate discuțiile pe care le-am avut, vă veți da seama ce mult înseamnă acest lucru.
After all the discussions we have held, you will be aware of how much this means.
RomanianStrategia privind romii trebuie să țină seama de toate domeniile semnificative.
The strategy on the Roma must take account of all the significant areas.
RomanianDacă l-aţi fi citit, v-aţi fi dat seama că este vorba de ceva complet nou.
If you had read that, you would have realised this is something totally new.
RomanianDomnule preşedinte, vă rugăm, lăsaţi fotbalul şi diplomaţia pe seama olandezilor!
Mr President, just leave football and diplomacy to the Dutch, will you?
RomanianCând vă veți da seama că există prea mulți imigranți în Uniunea Europeană?
When will you realise that the European Union is saturated with immigrants?
RomanianPrin urmare, cred că este necesar să se țină seama de observațiile prezente.
I therefore believe that it is necessary to take the current observations into account.
RomanianDesigur, ne dăm seama că sunteți ocupat și știm că nu v-ați uita niciodată parola.
Of course, we realize that you’re busy, and we know you would never forget your password.
Romanian"Da” mediului, dar "nu” finanţării competitorilor pe seama muncitorilor noştri.
'Yes' to the environment but 'no' to funding our competitors at the expense of our workers.