Rumænsk-engelsk oversættelse af "a suporta"

RO

"a suporta" engelsk oversættelse

RO a suporta
volume_up
{verbum}

a suporta (også: a îndura, a suferi, a răbda, a produce)
În primul rând, trebuie să insistăm cu privire la instrumentele care suportă riscuri.
First of all, we need to persist with facilities that bear risks.
Aceasta înseamnă că tinerii suportă povara ajustării.
This means that young people bear the brunt of adjustment.
Trebuie să cunoaştem modul în care vor fi plătite noile tehnologii şi cine va suporta aceste costuri.
We need to know how new technology will be paid for, and who will bear that cost.
a suporta (også: a suferi, a răbda, a petrece, a tolera)
Will the company suffer the consequences?
Trebuie să ne asigurăm că nu îngreunăm procesul birocratic şi că omul de afaceri cinstit nu suportă consecinţele.
We have to ensure that we do not add to the bureaucratic burden and make the honest businessman suffer the consequences.
Există în mod clar un conflict de interese în mandatul său, iar acum zona euro suportă consecințele acestui lucru.
There is clearly a conflict of interest in its mandate, and now the euro zone is suffering the consequences.
Ca de obicei, cei care respectă legea vor suporta greul birocrației, iar cei care încalcă legea vor găsi, pur și simplu, o modalitate de a face în continuare acest lucru.
As usual, the law-abiding will bear the brunt of the red tape, and wrongdoers will just find a way of carrying on.
a suporta (også: a îndura, a suferi, a răbda, a tolera)
Firea umană suportă mai greu o victorie decât o înfrângere.
Human nature finds it harder to endure a victory than a defeat.
Producătorii europeni de produse lactate nu mai pot suporta pierderile generate de volatilitatea pe scară largă a preţurilor.
European dairy producers cannot endure the losses caused by large-scale price volatility.
a suporta (også: a favoriza, a ține, a suporta, ajuta)
Întreprinderile şi statele nu pot suporta o astfel de povară financiară imensă într-o perioadă de criză.
Businesses and our States cannot support this additional huge financial burden at this time of crisis.
Internet Explorer 10 și Internet Explorer 10 pentru desktop din Windows RT nu suportă programe de completare.
Internet Explorer 10 and Internet Explorer 10 for the desktop in Windows RT don't support add-ons.
Statele membre şi instituţiile Uniunii Europene trebuie, apoi, să le sprijine prin reducerea poverilor pe care le suportă.
Our Member States and the institutions of the European Union then need to support them by reducing the burdens they face.
a suporta (også: a petrece, a susţine, a sprijini)

Eksempelsætninger "a suporta" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

RomanianSectorul public este cel care suportă costurile - nu sectorul privat.
It is the public sector that is bearing the costs - not the private sector.
RomanianÎn plus, emisiile de CO2 sunt mult prea mari şi companiile aeriene suportă costuri enorme.
In addition, CO2 emissions are much too high and the airlines are subject to enormous costs.
RomanianIslanda poate exporta în UE produse pescăreşti fără a suporta nicio constrângere tarifară.
Iceland can export fisheries produce to the EU tariff-free.
RomanianNu este suficient să afirmăm că băncile vor suporta toate fraudele.
It is no good to say that banks will pick up all the frauds.
RomanianTotodată, însă, suportă cele mai grave consecinţe.
At the same time, however, they experience the very worst repercussions.
RomanianVoi spune doar următoarele: nu mai putem suporta un guvern care a eșuat de patru ori în doi ani.
I would just say the following: we cannot take another government that has failed four times in two years.
RomanianTextul prevede că vehiculele grele pentru transportul de mărfuri vor suporta costurile poluării atmosferice și fonice.
The text stipulates that heavy goods vehicles shall pay the cost of air and noise pollution.
RomanianPuteți suporta taxe suplimentare dacă permiteți roaming.
You might incur extra charges if you allow roaming.
RomanianÎn timp ce cazinourile din centrele financiare importante se redeschid, cetăţenii lumii suportă costurile.
While the casinos in the major financial centres are reopening, the citizens of the world are footing the bill.
RomanianPrin urmare, transportatorii rutieri nu pot fi singurii care suportă costurile problemelor ecologice provocate de alţii.
Therefore, road hauliers cannot be the only ones to pay for the ecological problems caused by others.
RomanianExistă în mod clar un conflict de interese în mandatul său, iar acum zona euro suportă consecințele acestui lucru.
There is clearly a conflict of interest in its mandate, and now the euro zone is suffering the consequences.
RomanianDacă vorbim despre securitate şi despre cine suportă costurile acesteia, şi aceasta va avea mâine un aspect economic.
If we are talking about security and who pays for it, that will have an economic aspect tomorrow as well.
RomanianTotuși, dacă le lăsăm la ananghie, vom suporta costuri considerabile ca urmare a șomajului și a falimentelor.
However, if we leave them in the lurch, we will incur considerable costs as a result of unemployment and bankruptcies.
RomanianBăncile trebuie să poată suporta crizele de tipul celei pe care tocmai am avut-o, iar capitalul este esenţial în acest sens.
Banks must be able to withstand the type of crisis that we have just had and capital is crucial to that.
RomanianÎntreprinderile agricole mai mici suportă de multe ori costuri ridicate atunci când se conformează normelor de mediu și de sănătate.
Smaller agribusinesses often incur heavy costs when complying with health and environmental rules.
RomanianCu toate acestea, trebuie să ne punem următoarea întrebare: cine va suporta costurile prelungirii concediului de la 14 la 20 săptămâni?
However, this then begs the question: who is going to pay for this extension from 14 to 20 weeks?
RomanianO stație de lucru portabilă construită pentru a suporta și cele mai puternice programe software de editare video sau de design 3D.
A portable work station built to handle even the most powerful 3D design or video editing software programs.
RomanianAceastă promisiune nu a fost respectată, iar pescarii și economia din St Pierre și Miquelon suportă astăzi consecințele.
That promise was not kept, and the fishermen, like St Pierre and Miquelon's economy, are today suffering the consequences.
RomanianTotuși, ceea ce este important este mesajul că Europa ca tot unitar și Parlamentul nu vor mai suporta mult violența acestuia.
What is important, however, is the message that Europe as a whole and Parliament will no longer stand for its violence.
RomanianExistă un risc aici deoarece Mediterana este o mare mai degrabă închisă și nu poate suporta povara unei posibile poluări.
There is a risk here because the Mediterranean is a rather closed sea and it cannot stand the burden of possible pollution.