Svensk-engelsk oversættelse af "ända tills"

SV

"ända tills" engelsk oversættelse

EN

SV ända tills
volume_up
{præposition}

ända tills (også: till, till dess att)
volume_up
until {prp.}
De resurser som görs tillgängliga bör spärras ända tills dessa villkor har uppfyllts.
The resources that are available should be blocked until these conditions are met.
Den måste vara villkorlig ända tills vi får svar på de frågor vi tagit upp här.
It has to be conditional until we get answers to all the questions raised here.
Muspekaren får nu förbindelsens tecken, ända tills Du avslutar förbindelseläget.
The mouse pointer now contains the symbol of the connector until you exit connector mode again.
ända tills (også: till, tills, ända till)
volume_up
till {prp.}
Ända tills den dagen då de bränner min livlösa kropp.
Till the day they burn my body...... I will love you.

Lignende oversættelser "ända tills" på engelsk

ända substantiv
tills præposition
English
anda substantiv
ändå adverbium
ändå konjunktion
English

Eksempelsætninger "ända tills" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishMånga människor förespråkar det ända tills det blir kännbart för dem på deras egen tröskel.
It is all very well to talk about conservation and I agree with it totally.
SwedishÄnda tills vi löser detta problem kommer järnvägstransporten att gå utför, precis som det går utför i dag för öppen frakt.
Finally I turn to Mr Jarzembowski’ s report, and here I am personally more cautious.
SwedishOm vi vill ha mer av den kommer vi att fortsätta att skära allt tunnare bitar ända tills vi ökar resurserna.
If we have more demands on it, we will continue to slice it ever thinner unless we increase the resources.
SwedishBeklagligt nog har ni tigit ända tills nyligen.
Regrettably, you have kept silent thus far.
SwedishÄnda tills helt nyligen betraktade EU:s medlemsstater energi som en fråga som skulle lösas på nationell och inte på EU-nivå.
Even quite recently, European Union Member States regarded energy as an issue to be resolved at the national and not at the European Union level.
SwedishSedan år uppehåller oss kommissionen med vaga löften - jag befarar ända tills när det blir sju torsdagar i veckan - och på den vägen fortsätter det tyvärr.
For years the Commission has been putting us off, and so it goes on. I fear it might just happen on twelfth of never.
SwedishDet är priset för en samvetslös regering - den nuvarande är betydligt bättre men har ända tills nu måst betala räkningen.
That is the price that has been paid for government without conscience - the present one has been much better, but up to now it has had to settle the bill.
SwedishÄnda tills bränderna nyligen, om vi börjar med den i Mont Blanc-tunneln, har alldeles för lite uppmärksamhet ägnats åt de här riskerna.
Meanwhile, engineering is increasingly enabling us to build tunnels under cities, under protected areas of outstanding natural beauty and under sea straits.
SwedishI synnerhet handlade det till exempel om att reglera äganderättsförbehållet, så att säljaren behåller äganderätten till varorna ända tills dessa har betalats fullt ut.
One of the main problems was the question of retention of title, whereby the vendor retains ownership of the goods pending full payment.
SwedishKindermann nämner detta i samband med rådets beslut att, för första gången 1998, fastställa en kvot för tobis, vilket ända tills dess var ett bestånd utan kvoter.
Mr Kindermann mentions it with the decision of the Council to fix, for the first time in 1998, a quota for sand eels which, up to that time, was a non-quota stock.
SwedishÄnda tills nu har rådet kunnat fatta beslut utan att bry sig om parlamentet, och mer än halva Europeiska unionens budget står utanför demokratisk kontroll.
Right up to now, the Council has been able to take decisions without reference to Parliament, and over half the European Union’s Budget is disposed of without any democratic control.
SwedishSlutligen hänvisas till Amsterdamfördraget som, ända tills motsatsen har bevisats, inte ingår i gemenskapens rättsordning eftersom det ännu inte ratificerats av någon av medlemsstaterna.
Lastly, he refers to the Amsterdam Treaty, which, for the time being, is not part of the legal order of the Community since it has not been ratified by any of the Member States.
SwedishSamtidigt måste man lansera en världsomfattande kampanj för ett världsomfattande moratorium för verkställande av dödsstraff, ända tills dödsstraffet slutgiltigt avskaffas på hela vår planet.
In addition, an immediate worldwide campaign is needed and a worldwide moratorium on capital punishment pending the final repeal of the death penalty throughout the whole world.