Svensk-engelsk oversættelse af "ändamål"

SV

"ändamål" engelsk oversættelse

SV ändamål
volume_up
{neutrum}

ändamål (også: avslutning, slut, del, ända)
volume_up
end {substantiv}
För detta ändamål rekommenderas effektivisering av befintliga EU-instrument.
To this end, it recommends streamlining existing European instruments.
För detta ändamål kommer partnerskap att utvecklas med de sydliga grannländerna.
To that end, partnerships will be developed with Southern Neighbourhood countries.
För detta ändamål finns det ytterst användbara rekommendationer i Wolf Klinz ’ betänkande.
To this end, there are highly useful recommendations in Mr Klinz’ s report.
ändamål (også: avsikt, uppgift, mening, mål)
volume_up
purpose {substantiv}
Alla medlemsstater ska inrätta en webbplats enkom för detta ändamål.
All Member States are assumed to provide a dedicated website for this purpose.
I många länder finns det politiska stiftelser för detta ändamål.
In many countries political foundations exist for that purpose.
Tillräckliga medel borde således anslås för detta ändamål.
Sufficient resources should therefore be allocated for this purpose.
ändamål (også: uppgift, vana, bruk, användning)
volume_up
use {substantiv}
För detta ändamål krävs det effektiva åtgärder inom både produktionsområdet och förbrukningsområdet.
This requires effective measures in the areas of both energy production and use.
Det blir inte möjligen så att de kommer att använda dessa ftalater för andra ändamål?
Surely they will not use these phthalates for other purposes?
Det finns fortfarande ingen tydlighet när det gäller rättslig hjälp och användning av uppgifter för andra ändamål.
There is still no clarity as regards legal aid or the use of data for other purposes.
ändamål (også: avsikt, sikte, mål, målsättning)
volume_up
aim {substantiv}
Jag tror det är kommissionens plikt att eftersträva detta ändamål.
I think the Commission has a duty to pursue that aim.
The continual building site is an aim in itself.
Det är därför det är så viktigt att anslå lämpliga medel för detta ändamål.
This is why it is so important to allocate appropriate funding for this aim.
ändamål (også: avsikt, motiv, ritning, design)
volume_up
design {substantiv}
De program som är utformade för dessa ändamål måste förstärkas och förbättras.
The programmes designed for these purposes must be strengthened and enhanced.
Återigen står vi inför lagstiftning som är utformad för ett ändamål men som är utstyrd till någonting annat.
   Mr President, once again we are faced with legislation designed for one purpose but dressed up as something else.
Alla europeiska flaggstater måste utan undantag finnas med på den vita listan och ha instrument speciellt utformade för detta ändamål.
All European Flag States must, without exception, be on the white list and be in possession of instruments designed for this purpose.
ändamål (også: bäck, mål, begränsning)
volume_up
bourn {substantiv}
ändamål (også: bäck, mål)
volume_up
bourne {substantiv}

Synonymer (svensk) for "ändamål":

ändamål

Eksempelsætninger "ändamål" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishLåt medlemsstaterna vara nöjda med finansieringsmekanismen Athena för detta ändamål.
Let the Member States be satisfied with the Athena Financing Mechanism for that.
SwedishPengar som används till förnuftiga - och ibland inte fullt så förnuftiga - ändamål.
Money that is used for quite sensible - and sometimes not so sensible - purposes.
SwedishSom tidigare har nämnts satsades 900 miljarder euro på militära ändamål förra året.
Last year, as has been mentioned, EUR 900 billion was spent for military purposes.
SwedishVi förväntar oss att pengarna anslås till särskilda ändamål när de betalas ut.
We expect the money to be allocated to specific purposes when it is paid out.
SwedishDe program som är utformade för dessa ändamål måste förstärkas och förbättras.
The programmes designed for these purposes must be strengthened and enhanced.
SwedishLindrade resevillkor är ett flexibelt och värdefullt verktyg för detta ändamål.
Relaxation of travel requirements is a flexible and valuable tool for this.
SwedishKonventet borde ha tagit fram verktyg för detta ändamål. Det har den inte gjort.
The Convention should have drawn up the tools to achieve these objectives.
SwedishProgrammet för frukt i skolan kan vara ett värdefullt bidrag till detta ändamål.
The school fruit scheme can make a valuable contribution in this context.
SwedishDet material som hade exporterats till Irak - för civila ändamål - från Europa.
The stuff had been exported to Iraq - for civilian purposes - from Europe.
SwedishOmrådena i textdokument används till att markera textavsnitt för speciella ändamål.
The sections in text documents mark off blocks of text for special purposes.
SwedishDet vore inte rimligt att utarbeta allmänna abstrakta kriterier för detta ändamål.
It would not make sense to define general abstract criteria to this effect.
SwedishSom du ser användes de övriga avlyssningarna uppenbarligen för andra ändamål.
As you can see, the remaining wiretaps were clearly used for other purposes.
SwedishDet material som hade exporterats till Irak – för civila ändamål – från Europa.
The stuff had been exported to Iraq – for civilian purposes – from Europe.
SwedishDet skulle då verkligen vara på sin plats med ett nytt ändamål för dessa medel.
Given this fact, it would surely be appropriate to reallocate this money.
SwedishJag kan inte stödja åtgärder som i praktiken är ett skatteuttag för andra ändamål.
I would not be able to support something that actually raises taxes for other purposes.
SwedishFör detta ändamål föreslås nu att 6 miljoner euro placeras i en reserv.
With this in view, it is now proposed that EUR 6 million be placed in a reserve.
SwedishOm du donerar pengar till ett ändamål, så blir du känslomässigt engagerad i det ändamålet.
You donate money to a cause, and you become emotionally involved in that cause.
Swedish(Video) Storebror: Vi är ett folk, med en vilja, en önskan, ett ändamål.
(Video) Big Brother: We are one people with one will, one resolve, one cause.
SwedishJag oroar mig särskilt för fångsten av sill för industriella ändamål.
I have particular concerns about the taking of herring for industrial purposes.
SwedishVi har öronmärkt pengar för detta ändamål och sedan, alltför ofta, förlorat dem igen.
We have earmarked money for this and then, all too often, lost it again.