Svensk-engelsk oversættelse af "året"


Mente du:är
SV

"året" engelsk oversættelse

EN

SV året
volume_up
{neutrum}

året (også: år, årgång, årtal)
volume_up
year {substantiv}
Det första året, 2001, innebar en särskild omständighet som vi diskuterade förra året.
The first year, 2001, was a special case which we discussed last year.
Förra året ökade antalet klagomål med 5 procent sedan året dessförinnan.
Last year, the number of complaints rose by 5% over the previous year.
Jag hoppas att de svårigheter som upplevdes förra året kommer att elimineras i år.
I hope that the difficulties experienced last year will be eliminated this year.

Eksempelsætninger "året" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishSom ni vet antog kommissionen ett meddelande om denna fråga i november förra året.
As you know, the Commission adopted a communication on this subject last November.
SwedishVad är det för problem rådet har med kommissionens förslag från oktober förra året?
What are the Council's problems with last October's proposal from the Commission?
SwedishPolitiska samråd med dessa tre länder inleddes så sent som i december förra året.
Political consultations with these three countries were launched just last December.
SwedishSedan sommaren förra året har emellertid den sistnämnda åtgärden varit omtvistad.
However, since last summer the measure just mentioned has been in dispute.
SwedishVärldsbanken förutspår en kraftig tillväxtökning på 5 procent om året om så sker.
The World Bank predicts a huge growth spurt of 5% per annum if they do so.
SwedishFörra månaden fick vi veta att aids krävde fem miljoner offer under förra året.
Moreover, the Community patent does not affect data protection in any way.
SwedishBrasilien var emot sanktionerna mot Iran som FN:s säkerhetsråd antog i juni förra året.
Brazil opposed the Iran sanctions adopted last June by the UN Security Council.
SwedishFör andra året i rad kan vi tala om ett yttrande utan reservation om räkenskaperna.
For the second time in a row, we can speak of an unqualified opinion on the accounts.
Swedish(Skratt) När jag gick första året på universitetet, gick jag min första kurs i biologi.
(Laughter) Now when I was a freshman in college, I took my first biology class.
SwedishI december förra året kunde jag meddela er att Maltas ansökan åter hade aktiverats.
Last December I was able to inform you that Malta's application had been reactivated.
SwedishDessa program presenterades för och godkändes av medlemsstaterna i december förra året.
These programmes were presented to and awarded by the Member States last December.
SwedishDen 15 november förra året fastställde rådet föreliggande gemensamma ståndpunkt.
On 15 November last, the Council laid down the present common position.
SwedishOch det ingår därför inte i det program som kommissionen lade fram i mars förra året.
It was not therefore included in the programme presented by the Commission in March.
SwedishI september förra året tog vi del av Förenta staternas nya säkerhetsstrategi.
We took note last September of the United States ' new security strategy.
SwedishGenom den samfinansieras yrkesutbildningen av nio miljoner människor om året.
Cohesion policy cofinances the training of nine million people annually.
SwedishVi bad er om ett lagstiftningsinitiativ på detta område i september förra året.
We asked you for a legislative initiative in this area last September.
SwedishI september förra året tog vi del av Förenta staternas nya säkerhetsstrategi.
We took note last September of the United States' new security strategy.
SwedishDet finns ingen statlig samhörighet för de organ, som valdes i september förra året.
The bodies that were elected last September lack a common civic identity.
SwedishJag gick först året på högskola och detta var vid den tid då vi först landade på månen.
I was a freshman in college, and this was when we first landed on the Moon.
SwedishI oktober förra året rapporterades det om kolera i Haiti för första gången på mer än 50 år.
Cholera was reported in Haiti for the first time in over 50 years last October.