Svensk-engelsk oversættelse af "åsikt"

SV

"åsikt" engelsk oversættelse

volume_up
åsikt {fæl.køn}

SV åsikt
volume_up
{fælleskøn}

åsikt (også: uppfattning, mening, yttrande, omdöme)
volume_up
opinion {substantiv}
Ska vi uppfatta detta som FDP:s åsikt eller endast som Alexander Graf Lambsdorffs åsikt?
May we take that as the opinion of the FDP or just as the opinion of Mr Graf Lambsdorff?
Detta innebär inte enligt vår åsikt en konkurrenstävling på säkerhetsområdet.
In our opinion there can be no competitive race in the safety sector.
Kommissionens åsikt om de enskilda ändringsförslagen har tillhandahållits skriftligt.
The Commission's opinion on the individual amendments has been provided in writing
åsikt (også: vy, synpunkt, uppfattning, utsikt)
volume_up
view {substantiv}
Detta är min åsikt och den huvudsakliga åsikt som uttrycks i betänkandet.
This is my view and the thrust of the view expressed in the report.
Och här ligger det enligt min egen och PPE: s åsikt annorlunda till.
And in my view, and in the view of the PPE, this is a different kettle of fish.
Ändringsförslaget baseras, enligt min åsikt, på en feltolkning av artikeln.
The amendment is, in my view, based on a misinterpretation of the article.
volume_up
attitude {substantiv}
Min åsikt när det gäller det brevet är mycket enkel.
Mr Thors, my attitude regarding this letter is very simple.
Åttio procent av det brittiska folket vill säga sin åsikt om denna konstitution i en folkomröstning.
That is why we were all a bit confused last week by the attitude of the British Government on the issue of a UK referendum.
Trots vår positiva inställning till det här betänkandet så finns det några saker som enligt min åsikt inte hör hemma i ett betänkande som det här.
Despite our positive attitude to this report, there are a number of elements which, in my opinion, do not belong in a report such as this one.
åsikt (også: avsikt, aning, förslag, uppfattning)
volume_up
idea {substantiv}
Kommissionen delar er åsikt, även om kommissionen tar upp den på ett annat sätt.
We support this idea and agree with your opinion, although we will address this issue in a different manner.
Min fråga till kommissionären är: delar kommissionen denna åsikt, och kommer man att vidareutveckla den?
My question to the Commission is whether it shares this idea and would like to develop this further.
Det som framgått tydligt av denna diskussion är att alla verkar ha en åsikt om vad andra tycker.
As has appeared evident from this debate, everyone seems to have an idea about what others think.
åsikt (også: avsikt, minne, uppmärksamhet, sinne)
volume_up
mind {substantiv}
Han lider enligt min åsikt tydligt av bristande verklighetsuppfattning.
It is quite clear to my mind that he has lost his grip on reality.
Enligt min åsikt finns det ingen tvekan om att ändringsförslaget faller bort.
There is no doubt in my mind that this amendment must lapse.
. - (NL) Budskapet från parlamentet var, enligt min åsikt, mycket tydligt.
. - (NL) The message from this Parliament was, to my mind, loud and clear.
åsikt (også: aning, uppfattning, begrepp, infall)
volume_up
notion {substantiv}
Yet that notion has taken hold.
Jag stöder föredragandens åsikt om att EU måste gå före och visa vägen för att förverkliga denna skyldighet.
I support the rapporteur's opinion that the European Union should take the lead in making the notion of this duty a reality.
Det är enligt min åsikt en förlegad situation att en så viktig, politiskt identifierbar person utnämns bakom kulisserna av regeringsföreträdare.
It is, in my view, an outmoded notion that such an important, politically recognisable figure should be appointed behind closed doors by government representatives.
åsikt (også: mening, röst, språkrör)
volume_up
voice {substantiv}
Så min åsikt i debatten om kontroll över energi har inte noterats någonstans.
So my voice in the debate for controlling energy has not been noted anywhere.
En och samma åsikt från båda sidor av oceanen kommer att kunna ha avgörande inflytande.
One voice from both sides of the Atlantic may have a decisive impact.
Hon har konsekvent nekats uttrycka sin åsikt, liksom hennes anhängare.
She has consistently been denied a voice, as have her supporters.
åsikt (også: argument, påstående, strid, tävlan)
volume_up
contention {substantiv}
(Skratt) (Applåder) Min åsikt är, att gå till jobbet på fredag i jeans och T-shirt är inte riktigt att komma till pudelns kärna.
(Laughter) (Applause) It's my contention that going to work on Friday in jeans and [a] T-shirt isn't really getting to the nub of the issue.
volume_up
estimate {substantiv}
Det kan mycket väl vara så att det har flutit omkring personliga åsikter, bedömningar och uppskattningar.
It could very well be that there have been personal views, assessments or estimates floating around.
När det gäller strukturfonderna är det enligt min åsikt av största vikt att n+2-regelns konsekvenser noga utvärderas och jämförs med prognoserna.
With regard to the structural funds, it is, in my view, of essential importance for the effect of the n+2 rule to be analysed very carefully and to be checked in relation to the estimates.
volume_up
estimation {substantiv}
Enligt min åsikt - och jag tror de flesta ledamöterna i kammaren anser detsamma - är medlen inte proportionella.
In my estimation - and, I believe, that of most of my fellow Members in this House - the means are not proportionate.
I korthet är det enligt rådets uppfattning en bra kompromisstext, och jag skulle vilja uttrycka mitt stöd för denna åsikt.
In short, in the Council's estimation, it is a good compromise text and I would like to express my support for that opinion.
åsikt (også: råd)
volume_up
two cents {fl} [talemåde]

Eksempelsætninger "åsikt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Swedish. – Vi röstade emot i enlighet med vår åsikt om de europeiska politiska partierna.
Our vote against is consistent with our position on Europe’ s political parties.
SwedishÄr det så att det svenska folket ändrar åsikt kan frågan möjligen bli aktuell igen.
If the Swedish people change their minds, the question may possibly arise again.
SwedishJag skulle vilja veta vilken åsikt utskottet och herr Patten har i den här frågan.
I would like to know what the Commission and Mr Patten's views on the matter are.
SwedishDen höga representanten gav uttryck för denna åsikt i sitt uttalande i måndags.
The statement issued by the High Representative on Monday expressed this sentiment.
SwedishVi instämmer i branschens åsikt att inspektionsförfarandena bör harmoniseras.
We agree with the industry that the inspection procedures should be harmonised.
SwedishEnligt vår åsikt måste rådet så snart som möjligt fatta ett beslut om organens säte.
We hope that we shall be able to find a solution to this for the second reading.
SwedishJag skulle vilja veta vilken åsikt utskottet och herr Patten har i den här frågan.
I would like to know what the Commission and Mr Patten' s views on the matter are.
Swedish.– Jag upprepar min åsikt att Bulgarien och Rumänien bör bli medlemmar i EU.
   . I reaffirm my belief that Bulgaria and Romania should become members of the EU.
SwedishI detta avseende utgjorde enligt min åsikt redan kommissionens förslag en bra grund.
In this respect, I believe that the Commission proposal formed a very good basis.
SwedishLikaså stöder vi föredragandens åsikt beträffande behandlingen av Epicentrum.
Equally, we back the position of the rapporteur in the treatment of the Epicentre.
SwedishEnligt min åsikt är lösningen ökade investeringar i forskning och utveckling.
I believe that the key lies in greater investment in research and development.
SwedishDenna fråga måste enligt min åsikt sättas högt på den politiska dagordningen.
This issue should, as far as I am concerned, feature high on the political agenda.
SwedishSå jag känner mycket sympati för utskottets åsikt om ett behov av förändring.
So I have a lot of sympathy with the committee's views on the need for change.
SwedishEnligt min åsikt är det här den avgörande svagheten i det som hände i Nice ligger.
Here, I am convinced, lies the crucial weakness of what was decided in Nice.
SwedishDet är ett komplext problem som man enligt min åsikt bör ta ett helhetsgrepp på.
Let us just think of how few doors we have knocked on in all these months.
SwedishEnligt min åsikt kan man inte förhindra finanskriser genom att införa Tobinskatten.
I do not believe that introduction of the Tobin tax could prevent financial crises.
SwedishJag vill gärna höra kommissionsledamotens åsikt om dessa kompensationsåtgärder.
I should like to hear what the Commissioner thinks about these compensatory measures.
SwedishKammaren kommer mycket snart att kunna formulera parlamentets åsikt i dessa frågor.
Plenary will very soon be able to formulate Parliament's position on these subjects.
SwedishÄven om denna tidsfrist enligt min åsikt kommer för sent, har den i alla fall satts.
Although this deadline is, I believe, too late, it has been set all the same.
SwedishDärför kan vi enligt min åsikt bara rösta om den text som vi känner till.
I therefore believe that we can only vote on the text as we knew it at the time.