Svensk-engelsk oversættelse af "åtgärd"

SV

"åtgärd" engelsk oversættelse

volume_up
åtgärd {fæl.køn}
SV

åtgärd {fælleskøn}

volume_up
1. generel
åtgärd (også: handling, verksamhet, verk, effekt)
Åtgärd: En åtgärd är en beskrivning av en specifik händelse.
Action: An action is a descriptor for a particular event.
Vilken åtgärd skulle rådet vidta vid en eventuell överträdelse av den gemensamma åtgärden?
What action would the Council take if there were an infraction of the Joint Action?
Denna åtgärd är nödvändig oavsett resultatet av de pågående förhandlingarna i Genève.
This action is required whatever the outcome of the ongoing discussions in Geneva.
åtgärd (også: mått, mätetal, mått och steg)
Är det en åtgärd för marknaden eller är det en åtgärd för att skydda miljön?
Is it a market measure or is it a measure to protect the environment?
Åtgärd efter åtgärd har kommit från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor.
Measure after measure has come out of the Environment Committee.
Genèvekonventionen, som utarbetades 1951, utformades som en tillfällig åtgärd.
The Geneva Convention drafted in 1951 was conceived as a temporary measure.
åtgärd (også: handling, nummer, lag, gärning)
volume_up
act {substantiv}
Denna åtgärd är ytterligare ett bevis på EU: s åtagande att göra sin framtoning litet grönare.
This measure is yet further proof of the EU's commitment to greening up its act.
Denna åtgärd är ytterligare ett bevis på EU:s åtagande att göra sin framtoning litet grönare.
This measure is yet further proof of the EU's commitment to greening up its act.
Även denna åtgärd kommer att minska impulsen till intensiv produktion.
This measure will also act as an incentive to reduce intensive production.
Som Solbes Mira helt riktigt sade, så är inte detta endast en formell åtgärd.
As Mr Solbes Mira quite rightly said, this is not simply a technical arrangement.
Förslaget är en positiv åtgärd för att finansiera miljön.
This proposal is a positive arrangement for financing the environment.
Vad Kroatien beträffar finns det all anledning att sätta in en ekonomisk åtgärd.
As far as Croatia is concerned, there is every reason to set up a financial arrangement.
åtgärd (også: drag, steg, flyttning, utspel)
volume_up
move {substantiv}
Känner kommissionen till den irländska regeringens åtgärd?
Is the Commission aware of this move by the Irish Government?
En sådan åtgärd skulle verkligen väcka uppmärksamhet och många frågor i landet.
Such a move would certainly raise attention and many questions across the country.
Slutligen, stöder ECB att dessa mynt avskaffas som en positiv åtgärd för framtiden?
Finally, is the ECB in favour of abolishing these coins as a positive move for the future?
Jag vädjar till kommissionen att skyndsamt genomföra denna åtgärd.
I urge the Commissioner to bring that provision forward as a matter of urgency.
Skulle ni vara beredd att inbegripa en sådan åtgärd i era förslag?
Could you foresee the inclusion of such a provision in your proposals?
På samma sätt är detta en åtgärd på lång sikt.
We are talking here about the same sort of provision.
åtgärd (også: grad, steg, trappa, trappsteg)
volume_up
step {substantiv}
Det är en välkommen och nödvändig åtgärd, men den måste utföras på ett korrekt sätt.
That is a welcome and necessary step, but it needs to be done in the right way.
Denna åtgärd är för det första djupt diskriminerande för kvinnor.
This is a step which, in the first place, discriminates profoundly against women.
Den tragedi vi upplever skulle motivera denna ovanliga åtgärd.
The problems that we are experiencing would justify this unusual step.
2. medicin
åtgärd (også: handling)

Synonymer (svensk) for "åtgärd":

åtgärd
Swedish

Eksempelsætninger "åtgärd" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishNär det gäller avlägsnande av uppgifter handlar det om en åtgärd av sunt förnuft.
When it comes to erasing personal data, it is just a question of being sensible.
SwedishAtt rädda våra hav är en så viktig åtgärd att den förtjänar större satsningar.
Saving our seas is such a serious issue that it merits our spending more money.
SwedishSärskilt det faktum att regelverket innesluter patent är en felaktig åtgärd.
In particular, extending the regulations to include patents would be a mistake.
SwedishDet är en rent frivillig åtgärd och inte reglerad av lagstiftning på EU-nivå.
It is a purely voluntary aspect and it is not governed by legislation at EU level.
SwedishVarje åtgärd som främjar ett företagsvänligt klimat har stöd från vår grupp.
This, however, is not enough to significantly improve the situation in this sphere.
SwedishDet är därför jag menar att ytterligare 100 miljoner euro är en mycket positiv åtgärd.
That is why I believe the additional EUR 100 million is a very positive approach.
SwedishFör det första gäller det frågan om det budgetanslag som ska tilldelas denna åtgärd.
Firstly, with regard to the issue of the budget allocated to this operation.
SwedishDet är en åtgärd som skulle ge mer liv åt våra debatter och är väl värt mödan.
That is something that should liven up our debates and is well worthwhile.
SwedishDenna åtgärd skulle vara godtagbar, eftersom den kan liknas vid organgivning.
That kind of procedure would be acceptable, since it is comparable to organ donation.
SwedishDet är rådets starka förhoppning att Europaparlamentet samtycker till denna åtgärd.
The Council most earnestly urges the European Parliament to underwrite this approach.
SwedishDen reducerade mervärdeskatten på tjänster till slutet av året är en korrekt åtgärd.
Reducing VAT on services up to the end of this year was the right way to go about it.
SwedishMen vi vill också ha en trovärdig extern åtgärd, och alltså väl finansierad.
But we also need credible, and therefore well financed, external European activities.
SwedishAtt detta är en prioriterad åtgärd måste bekräftas i sammanhållningspolitiken efter 2013.
The latter will have to be confirmed as a priority of cohesion policy after 2013.
SwedishVi vill rösta för att denna rättsliga åtgärd skall finnas med i europeisk lag.
We wish to indicate our vote that this legal remedy should have a place in European law.
SwedishKan vi därför förmoda att en åtgärd vidtagits för att desinficera systemet?
Can we therefore assume that an operation has been undertaken to disinfect the system?
SwedishJag uppmanar ministerrådet och Europeiska kommissionen att också erkänna denna åtgärd.
I urge the Council of Ministers and the European Commission to do the same.
SwedishDenna åtgärd faller på grund av sin karaktär uteslutande inom kommissionens ansvarsområde.
By its nature, this initiative falls solely within the remit of the Commission.
SwedishPlanerar kommissionen att vidta någon åtgärd för att se till att de friges?
Will the Commission take any steps to secure the release of the human rights defenders?
SwedishRespektive åtgärd hade olika förutsättningar för att kunna genomföras.
Different assistance conditions applied in each case for the measures in question.
SwedishKan ni peka ut en enda europeisk politisk åtgärd som är hälften så framgångsrik som Internet?
Can you point to a single EU policy which is half as successful as the Internet?