Svensk-engelsk oversættelse af "allvarlig"

SV

"allvarlig" engelsk oversættelse

SV allvarlig
volume_up
{adjektiv}

1. generel

allvarlig (også: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {adj.}
Situationen är mycket allvarlig när det gäller tillgången på forskare.
The situation as regards researchers is very bad.
Situationen är särskilt allvarlig när det gäller honungsbin.
The situation is particularly bad when it comes to honey bees.
Situationen är synnerligen allvarlig nära gränsen mellan Mexiko och Förenta staterna.
The situation is especially bad close to the border between Mexico and the United States of America.
allvarlig (også: betydelsefull, mörk, dyster, svår)
volume_up
grave {adj.}
Vi står inför en mycket allvarlig krissituation i Mellanöstern.
We are faced with a very grave crisis situation in the Middle East.
Situationen är i dag fortfarande lika allvarlig som den har varit i många år.
The situation today remains as grave as it has been for many years.
Allt detta sker mot bakgrund av en allvarlig situation.
All this is happening against the backdrop of a grave situation.
allvarlig (også: betydande, ivrig, verklig, seriös)
Situationen är särskilt allvarlig i vissa länder, såsom Nederländerna.
The situation is particularly serious in certain countries, like the Netherlands.
Detta är en allvarlig punkt, och jag anser att den förtjänar ett allvarligt svar.
This is a serious point, and I think it deserves a serious reply.
Denna brist blev smärtsamt tydlig när en allvarlig miljökatastrof inträffade.
This deficiency was made painfully evident by a serious environmental disaster.
allvarlig (også: högtidlig, gravallvarlig)
volume_up
solemn {adj.}
På den socialdemokratiska gruppens vägnar vill jag ge ordförande Barroso en allvarlig varning.
On behalf of the Socialist Group, let me give President Barroso a solemn warning.
Vi vill inte gå så långt, men vi anser att vi måste utfärda en allvarlig och sträng varning.
We do not want to go that far, but we believe that we must issue a solemn and severe warning.
Jag vill, i allvarliga ordalag, tala om att jag och många européer med mig hyser stor oro.
I should like to inform you, in solemn terms, of the anxiety shared by myself and by many Europeans.
allvarlig (også: ivrig, angelägen, envis, brådskande)
volume_up
urgent {adj.}
The situation is therefore serious and urgent.
Jag har alltid sagt att vi står inför ett allvarligt och brådskande problem.
Mr President, I have always said that this is a serious and urgent problem.
– Problemet med asylsökande och illegala invandrare i EU är akut, allvarligt och oroande.
The problem of asylum seekers and illegal immigration in Europe is urgent, serious and worrying.
allvarlig (også: blygsam, tillgjort allvarlig)
volume_up
demure {adj.}
allvarlig (også: uppriktig, ivrig, flitig, enträgen)

2. business

allvarlig
volume_up
severe {adj.}
Man föreslår bestämmelser av ordinärt snitt för att bemöta en allvarlig nödsituation.
An ordinary piece of legislation is proposed for a severe emergency situation.
Inför en sådan allvarlig humanitär kris räcker det inte med en läpparnas bekännelse.
Lip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.
Jag måste dock rikta allvarlig kritik mot EU:s solidaritetsfond.
However, I must make a severe criticism of the European Union Solidarity Fund.

Synonymer (svensk) for "allvarlig":

allvarlig

Eksempelsætninger "allvarlig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDen verklighet som döljer sig bakom dessa rapporter är en ytterst allvarlig fråga.
The situation underlying this number of reports is a matter of gravest concern.
SwedishDet avtalet har nu lidit allvarlig skada genom detta återupptagande av våld.
That agreement has now been stricken to the heart by this resumption of violence.
SwedishNu måste vi lugna ner oss och inte fortsätta att tala om hur allvarlig krisen är.
We must now calm things down, and not keep mentioning the seriousness of the crisis.
SwedishMed tanke på hur allvarlig denna fråga är anser jag att detta är absolut berättigat.
I believe that, given the seriousness of the matter, this is absolutely justified.
SwedishMycket få människor utanför min region förstår hur allvarlig situationen är.
Very few people outside my region appreciate the seriousness of the situation.
SwedishDet är följden av en fråga av mer allvarlig natur som vi måste diskutera med Turkiet.
It is a consequence of a more profound question which we must discuss with Turkey.
SwedishDetta har en allvarlig inverkan på ekonomin och handelsförbindelserna med landet.
That is having a major impact on the economy and on trade relations with this country.
SwedishMänniskorättssituationen i landet är dessutom fortfarande ytterst allvarlig.
In addition, the human rights situation in this country remains more than critical.
SwedishDetta är inte ett nytt problem, men situationen har blivit mer angelägen och allvarlig.
This is not a new problem, but the situation has become more acute and extensive.
SwedishViktigast av allt, vilket är kriteriet för att bedöma hur allvarlig en händelse är?
Most importantly, what is the criterion for assessing the seriousness of an incident?
SwedishVi anser att detta utgör en ytterst allvarlig kränkning av det sociala kontraktet.
We believe that this constitutes an extremely dangerous breach of the social contract.
SwedishSituationen för de mänskliga rättigheterna är fortfarande på många sätt allvarlig.
The human rights situation continues to be alarming in many respects.
SwedishDetta kommer att leda till en allvarlig försämring av arbetsvillkoren.
This will result in a sharp deterioration in the level of working conditions.
SwedishEller hälsoministern, som visade en allvarlig inkompetens i frågan?
Or the Minister for Health, who demonstrated a lazy incompetence in this matter?
SwedishMen som ni vet är det en allvarlig brist på anställda för att utföra allt arbete.
But as you know, we are seriously short of staff to do all the work.
SwedishFör över tolv år sedan påpekade Europaparlamentet hur allvarlig situationen var.
The gravity of the situation was condemned by the European Parliament more than 12 years ago.
SwedishNär en allvarlig olycka inträffar är det de som bor längs kusten som får stå för följderna.
When a major accident happens, those who live along the coast pay the consequences.
SwedishMånga av betänkandets slutsatser vållar dock åtminstone inom vår grupp allvarlig oro.
Many of the report's conclusions, however, are cause for concern, at least for our group.
SwedishSituationen är i dag fortfarande lika allvarlig som den har varit i många år.
We must be a little more realistic and take account of these factors.
SwedishSkulle vi befinna oss i en så här allvarlig kris om EU hade använt pengarna effektivt?
Would we be in such a crisis if the EU had spent the money efficiently?