Svensk-engelsk oversættelse af "anmäla sig"

SV

"anmäla sig" engelsk oversættelse

SV anmäla sig
volume_up
{verbum}

anmäla sig (også: anmäla, visa, uppfatta, uttrycka)
I Novosibirsk anklagades fotografen Jevgenij Ivanov för ”motstånd mot myndigheterna” och ”underlåtenhet att anmäla sig”.
In Novosibirsk, photographer Yevgeny Ivanov was accused of 'resisting the authorities' and 'failing to register'.
Fullständig klarhet i detta får vi först när odlarna fått möjlighet att anmäla sig till saneringsåtgärden.
The situation will not be completely clear until the growers have had the opportunity to register for the improvement regulation.
Institutet hoppas på att i nästa vecka starta en webbplats där man kan anmäla sig för en regelbunden kontroll av webbplatsen.
It hopes to be launching a website next week, on which it will be possible to register for a regular check of the website.
anmäla sig (også: ange, uppge, anmäla, meddela)
Det gör det nämligen besvärligt, att man inte kan få fartyg i transit att anmäla sig, att man inte kan leda fartyg i transit genom säkra farvatten.
Clearly it makes things difficult if one cannot get ships in transit to report, and direct ships in transit through safe waters.
Unga män och kvinnor skall kunna anmäla sig till fredsbevarande och fredsskapande tjänster i trygg förvissning om att allt kommer att göras för deras säkerhet.
Young men and women must be able to report for peace-keeping and peace-making service in the confident assurance that everything is being done in the interests of their safety.
Europeiska kommissionen konstaterar i sin landrapport att förvaltningstekniska hinder avsevärt begränsar nationella etniska minoritetspartiers möjligheter att anmäla sig till val.
The European Commission noted in its report on Romania that the registration of national ethnic minority parties for the elections was hampered by considerable administrative obstacles.

Lignende oversættelser "anmäla sig" på engelsk

anmäla verbum
sig pronomen

Eksempelsætninger "anmäla sig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishFör att läsa kurser eller program måste blivande studenter först anmäla sig till dessa.
In order to study courses or programmes, students must first apply for them.
SwedishJag anser att flygbolagens krav på att man bör anmäla sig före flyget är skäligt.
In my opinion, the requirement by airlines for the declaration to be made prior to take-off is only reasonable.
SwedishFör kolleger, låt oss vara ärliga, vilka av er skulle anmäla sig frivilligt till tester av nya ämnen?
After all, ladies and gentlemen, let us be honest, which of you would volunteer to be tested with new substances?
SwedishI resolutionen föreslås exempelvis att medborgare bör kunna använda Internet för att anmäla sig som ”villiga donatorer”.
The resolution suggests, for example, that citizens ought to be able to use the Internet to declare themselves 'willing donors'.
SwedishDärför är det nödvändigt att kommissionen inte väntar på att några andra skall anmäla sig för att försvara ytterligare andra och inte dem som redan anmält sig.
The Commission should not wait for those who have not asked to be protected which means that those who have asked are not protected.
SwedishMedlemsstaterna har fortfarande möjlighet att vart och ett för sig behålla detta tvång, men i mildrad form och med utsträckt anstånd att anmäla sig.
Each Member State retains the option of maintaining this obligation, but in a watered down form and with a longer time limit for the declaration.
SwedishI dag kl. 16.00 går som bekant fristen för att anmäla sig som presidentkandidat, och den 5 mars kommer enligt planerna presidenten att väljas.
It is a well-known fact that the deadline for applications for the office of President expires today at 4 p.m. and the President is likely to be elected on 5 March.
SwedishLika litet skulle vi inta en negativ attityd gentemot en stat som Bosnien med en stor islamisk befolkning om den någon gång skulle anmäla sig hos Europeiska unionen.
Nor, for example, would we be opposed to a Bosnia with a large Islamic population group if at some stage it applied for membership of the European Union.
SwedishI Mexiko har 2010 runt 7,5 miljoner ungdomar ingen möjlighet att anmäla sig till det formella utbildningssystemet, vilket också innebär att de inte kan hoppas på en skälig utkomst.
In Mexico in 2010, approximately 7.5 million young people have no chance of being registered in the formal education system, which also means no hope of making a decent living.
SwedishDetta program är nu välkänt av alla, och trots att rörligheten är förknippad med betydande krångel och olika hinder, är det fortfarande lika många som vill anmäla sig.
This programme is now well-known to everyone, and in spite of the many difficulties and obstacles relating to mobility, there are still just as many applicants who hope to benefit from the programme.
SwedishFör att man redan på förhand så effektivt som möjligt skall kunna förebygga olyckor, är fartygens skyldighet att anmäla sig på förhand samt obligatoriska inspektioner av riskfartyg nödvändiga.
In order that accidents can be prevented in advance as effectively as possible, we need an advance notification obligation for vessels and mandatory inspections of high-risk vessels.