Svensk-engelsk oversættelse af "anmodan"

SV

"anmodan" engelsk oversættelse

volume_up
anmodan {fæl.køn}
SV

anmodan {fælleskøn}

volume_up
1. generel
En anmodan om bevisupptagning bör normalt genomföras snabbt.
A request for the taking of evidence should normally be carried out quickly.
Därför stöder vi anmodan om brådskande förfarande.
That is why we support the request for urgent procedure.
Det är mer än hälften av den ursprungliga anmodan för administrativa kostnader på 5,2 procent.
This is more than half the original administrative request for an increase of 5.2%.
Herr ordförande, hittills föreligger inget förslag och ingen anmodan från den irländska regeringen att ändra någonting beträffande fördelningen av Nuts.
Mr President, there has been no application from the Irish Government nor any attempt on its part to alter the existing NUTS classification.
2. business
anmodan

Eksempelsætninger "anmodan" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishAnmodan kommer att innebära ett förbud för kyrkan att avstå från att anställa homosexuella”.
The move will forbid church bodies from declining to employ homosexual staff’.
SwedishDärför har kommissionen tagit kontakt med berörda medlemsstater innan anmodan skickades ut.
This is why the Commission contacted the Member States concerned prior to sending the reminder.
SwedishJag sänder här en angelägen anmodan till rådet och kommissionen att verka i den riktningen.
I urge the Council and the Commission to work towards this.
SwedishMan har också noterat framgång när det gäller hur snabbt anmodan om bevisupptagning behandlas.
Progress has also been noted in the speed with which requests for the taking of evidence are handled.
SwedishDet verkar som att De gröna, på anmodan av Patricia McKenna har brutit mot denna överenskommelse.
It would seem that at the instigation of Ms Patricia McKenna, the Greens broke this understanding.
SwedishDet är en anmodan till regeringskonferensen som det handlar om.
What we have here is an appeal to the government conference.
SwedishJag har stött föredragandens anmodan att förkasta detta avtal mellan EU, Kanada och Ryssland om djurfällor.
I have supported the rapporteur's call to reject this agreement between the EU, Canada and Russia on animal traps.
SwedishAnmodan om landreformen riktar sig till rådet.
The call for land reform is addressed to the Council.
SwedishDenna anmodan till regeringskonferensen att göra den till ett gemenskapsärende kan vi inte på något sätt understödja.
We cannot on any grounds support this appeal to the government conference to have it made a Community matter.
SwedishKommissionär Brittan har just uppmanat medlemsstaterna att lyda WTO: s anmodan och acceptera både det bra och det dåliga.
Commissioner Brittan has just called on the Member States to comply with WTO decisions, by accepting the good with the bad.
SwedishUtskottet för framställningar har med anledning av detta redan besvärat sig hos parlamentets förvaltning, dock utan att få alltför mycket gehör för sin anmodan.
The Committee on Petitions has already approached the parliamentary administration on this point, although its plea did not elicit much of a response.
SwedishRådet och kommissionen var positiva men parlamentet beslöt tyvärr att inte godkänna anmodan genom att avstå från möjligheten att uttala sig med en omröstning med namnupprop.
The Council and the Commission were in favour, but unfortunately Parliament decided to reject urgency, denying us the chance of a recorded vote.
SwedishKompletterande åtgärder är således nödvändiga, såsom skyldigheten för utredande tjänstemän att på anmodan vittna i varje brottmål där deras material används.
Additional measures are hence required, such as the obligation on the part of criminal investigators to give evidence in every criminal case in which their material is used.
SwedishDet är beklagansvärt att svaret inte kom tidigare, men vad som framför allt är beklagligt är att denna anmodan inte har gått via den vanliga reglementsenliga vägen.
It is unfortunate that we were not able to obtain an answer before, but what is most unfortunate is that it was not sent through the usual channels according to the Rules of Procedure.