Svensk-engelsk oversættelse af "användning"

SV

"användning" engelsk oversættelse

SV användning
volume_up
{fælleskøn}

användning (også: uppgift, vana, bruk, erfarenhet)
volume_up
use {substantiv}
Vi vet att vår användning av fossila bränslen inte är en hållbar energianvändning.
We know that our use of fossil fuels is not a sustainable use of energy.
Enbart krav på korrekt användning garanterar inte djurens välbefinnande.
A mere requirement for correct use does not guarantee the welfare of the animals.
Effektiv användning av dessa medel hindras av den politiska uppsplittringen.
Efficient use of these funds is further hampered by political fragmentation.
användning (også: anmodan, tillämpning, ansökan, ansökning)
volume_up
application {substantiv}
Det behövs en bättre koppling mellan ny teknik och användning på marknaden.
A better link is required between the development of new technology and application in the market.
användning av nukleära mättekniker (inom industri, jordbruk, arkeologi och geologi),
application of nuclear measuring techniques (in the industrial, agricultural, archaeological and geological fields);
I det följande exemplet visas en användning med färgglad animerad text som lämpar sig för en enkel webbsida.
Suppose you want to compose an application with colored, animated text suitable for a simple web site.
användning (også: tillämpning)
volume_up
appliance {substantiv}
användning (også: jobb, arbete, sysselsättning, anställning)
volume_up
employment {substantiv}
Vad vi i dag har användning för är en långsiktig och visionär sysselsättningspolitik.
What we need today is a long-term, visionary employment policy.
Därför befrämjar deras användning samtidigt även sysselsättningen.
Peat and wood consumption, therefore, at the same time promotes employment.
En annan fråga rör det faktum att rätten till ledighet kringgås genom användning av avtal om visstidsanställning.
Another issue is the infringement of the right to leave where there is a limited contract of employment.
volume_up
exertion {substantiv}
användning (også: verksamhet, bruk, arbete, verkan)
volume_up
operation {substantiv}
Det tredje område som jag anser är viktigt är slutligen säker användning av vätgasdrivna fordon.
Finally, the third area that I consider important is the safety of operation of hydrogen vehicles.
Som bekräftas i den första årsrapporten var medlemsstaternas första erfarenhet av dess användning positiv.
As acknowledged in the first annual report, initial experiences of the Member States from its operation during that period were positive.
En andra ändring gäller begränsningen av användningen av kapitel-2-flygplan.
A second alteration relates to the restrictions on the operation of Chapter 2 aeroplanes.
användning (også: vana, bruk, behandling, hantering)
volume_up
usage {substantiv}
För det andra har vi en låg användning av Internetanslutningar i Europa.
Secondly, the usage rate of Internet connections amongst us in Europe is low.
Felaktig användning är på väg att bli ett allvarligt hot mot folkhälsan.
Incorrect usage is becoming a serious threat to public health.
Korrekt användning av nummerformat; det här kodavsnittet returnerar värdet 20 för den här omvandlingen.
Correct usage of number format, this snippet will return a value of 20 for this conversion.
användning (også: utnyttjande)
volume_up
utilisation {substantiv}
Detta kommer i sin tur att innebära en enorm extra användning av redan knappa vattenresurser.
That in turn will mean a huge additional utilisation of already scarce water resources.
Subject: Utilisation of European funds
Och när detta är klart måste vi omedelbart underlätta användningen av tillgängliga medel!
And when this is done, we must immediately facilitate the utilisation of available funds!
användning
volume_up
utilization {substantiv}
Totalt sett var användningen av anslagen mycket god.
On the whole, utilization of resources was very good.
Användningen av sådana program har alltid varit svår, särskilt när det inbegriper additionalitet.
The utilization of such programmes has always been of concern, especially when it involves additionality.
Herr ordförande, har ni fått särskilda uppgifter angående användningen av de medel som avsatts för detta.
Mr President, have you any particular information concerning the utilization of funds for this purpose?
användning (også: slitage, bruk, klädstil, hållbarhet)
volume_up
wear {substantiv}
användning av religiösa symboler i skolan.
the wearing of religious symbols at school.
Men efter flitig användning och tusen tvättar kändes de till slut riktigt bra. ~~~ Så efter många år gick jag för att köpa ett par nya jeans.
So I went to replace my jeans after years and years of wearing these old ones, and I said, you know, "I want a pair of jeans.
Köparen kan t.ex. inte, som det då och då insinuerats, reklamera sina repsandaler fem månader efter köpet, eftersom dessa nu har en brist som uppstått genom användning.
Hence, the buyer may not, as is sometimes suggested, complain about his canvas shoes five months after buying them because these have since developed a flaw through wear.

Synonymer (svensk) for "användning":

användning

Eksempelsætninger "användning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDär har en lag utfärdats i vilken användning av trä i nya byggnader föreskrivs.
A new law has been passed there which requires timber to be used in new buildings.
SwedishDenna alternativa användning av utvecklingsbistånd anser jag vara en utmärkt idé.
I think this alternative way of spending development funding is an excellent idea.
SwedishSkydd av barn vid användning av Internet och annan kommunikationsteknik (debatt)
Protecting children using the Internet and other communication technologies (debate)
SwedishDäremot är det också viktigt är att poängtera anslagens korrekta användning.
But what is also important is to insist that the allocations are used correctly.
SwedishHela frågan om vad kontoret får användning av kan inte överlåtas till kommissionen.
The whole question of what the Office needs cannot be left to the Commission.
SwedishTusentals fordon står stilla eftersom det inte finns någon användning för dem.
Thousands of vehicles are standing idle because there are no jobs for them.
SwedishNi föreslår att vi ska röra oss i riktning mot användning av avtalsförhållanden.
You propose that we move in the direction of using contractual relations.
SwedishAnvändning av EU:s solidaritetsfond: Irland, översvämningar i november 2009 (
Mobilisation of the EU Solidarity Fund: Ireland - floods in November 2009 (
SwedishJag röstade för en användning av strukturfonderna för isolering av byggnader.
I voted in favour of financing the insulation of buildings from the Structural Funds.
SwedishKommissionen tittar på ny finansiering och ny användning för befintliga medel.
The Commission is looking at new funding and new uses for existing funds.
SwedishAtt finna miljövänligare alternativ för användning av bilar är viktigt.
It is important to find more environmentally friendly alternatives to using cars.
SwedishVerktygslisten innehåller viktiga funktioner som du ofta har användning av.
The main toolbar contains the most important and frequently used functions.
SwedishVad som krävs är prioritering, en smart användning av medlen och politiska åtaganden.
What is required is prioritisation, smart spending of funds and political commitment.
SwedishAnvändning av solidaritetsfonden: översvämningar i Ungern och Grekland (omröstning)
Mobilisation of the Solidarity Fund: floods in Hungary and Greece (vote)
SwedishDetta måste tas med i beräkningen när man bedömer den positiva inverkan av IKT-användning.
This must be taken into account in considering the beneficial impact of ICT used.
SwedishMan kan gott fråga sig om en användning av medel till en falsk invigning var motiverad.
We should ask ourselves to what extent this spending of funds was justified.
SwedishVi respekterar dem som uppriktigt inte ville att det skulle ske någon användning av vapen.
We respect the voices of those who would honestly not like to see weapons used.
SwedishI en nations ekonomiska liv bör statligt stöd endast komma till användning i undantagsfall.
State aid must be defined and provided by a nation at times of economic crisis.
SwedishJag skulle vilja inkludera kärnmaterial för militär och civil användning inom samma ramar.
I would like to include military and civil nuclear materials in the same framework.
SwedishKemiska, biologiska och mekaniska processer studeras, utvecklas samt kommer till användning.
Chemical, biological and mechanical processes are studied, developed and applied.