SV avsky
volume_up
{fælleskøn}

1. generel

avsky (også: fasa)
volume_up
abhorrence {substantiv}
Trots min avsky för hans åsikter stöder jag detta till fullo.
Despite my abhorrence of his views I fully support that.
Vad som drev båda männen var deras erfarenhet av och avsky för krig.
What drove both men was their experience and their abhorrence of war.
A whole world turns in abhorrence upon Iran.
avsky (også: avsmak, äckel, vämjelse, motvilja)
volume_up
disgust {substantiv}
Jag vill här och nu uttrycka min djupaste avsky.
I wish here and now to express my deepest disgust.
Med tanke presidentvalet är det oerhört angeläget att vi uttalar vår avsky i denna kammare.
With the presidential election in mind, it is incredibly important that we should express our disgust in this Chamber.
Det sätt på vilket detta skedde fyller oss emellertid med avsky.
The way in which this is done, however, fills us with disgust.
avsky (også: avsmak, äckel, motvilja, leda)
volume_up
loathing {substantiv}
Med socialisterna övergår denna tvetydighet till verklig avsky.
With the socialists, this ambiguity turns to actual loathing.
Å andra sidan väcker han avsky hos människor som motsätter sig hans strävan efter förening med Ryssland.
On the other hand, he inspires loathing among people who reject his pursuit of unification with Russia.
Ingen är okunnig om den avsky som denna kammare känner inför dödsstraffet var helst det förekommer.
Mr President, Commissioner, no one is unaware of the loathing felt in this house for the death penalty, wherever it may occur.
avsky (også: styggelse, vederstygglighet)
volume_up
abomination {substantiv}
avsky
volume_up
detestation {substantiv}
avsky (også: antipati, avsmak, motvilja, aversion)
volume_up
dislike {substantiv}
Vi delar inte den entusiasmen, men vi instämmer i den avsky och det fördömande av alla former av nationell egoism och nationalism som ni uttryckte i ert anförande.
We do not share that enthusiastic support, but we do share the dislike and condemnation of all forms of national egoism and nationalism which you expressed in your speech.
avsky (også: hat)
volume_up
hatred {substantiv}
Vi visste inte varför vi tyckte om dem som var med oss, men vi visste att vi skulle avsky de andra.
We did not know why we liked those who were with us, but we knew that we had to bear hatred towards the others.
Jag är ledsen att behöva säga till fru Díez González att hon ljuger, med avsky, vilket är en stor besvikelse för oss alla.
I am sorry to have to say to Mrs Díez González that she is lying, with hatred, which is very disappointing for everybody.

2. "motvilja, avsky"

avsky (også: motvilja, aversion, avsmak, olust)
volume_up
aversion {substantiv}
Vår kollega Klaus Hänsch har för övrigt helt rätt när han säger att Kohls kärlek till subsidiariteten är lika stor som hans avsky mot förbudet för Kirsch och Bertelsmann att gå ihop.
Mr Hänsch is correct in saying that Mr Kohl's liking for subsidiarity is proportional to his aversion to the ban on the Kirsch and Bertelsmann merger.

Synonymer (svensk) for "avsky":

avsky

Eksempelsætninger "avsky" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishJag gratulerar inte föredraganden, Lalumière; jag uttrycker min avsky för hennes förslag.
I do not congratulate the rapporteur, Mrs Lalumiere; I am disgusted by her proposal.
SwedishVäst reagerar med indignation och avsky, medan reaktionen i Asien är översvallande entusiasm.
The reaction in the West: anger and dismay. In Asia overwhelming enthusiasm.
SwedishEn term som vi i det här huset känner avsky inför, utom när det handlar om homosexuella par.
A term reviled in this House, except when applied to homosexual couples.
SwedishSom ni hör, Solana och Patten, upplever vi alla en enorm vanmakt, avsky och frustration.
As you hear, Mr Solana and Mr Patten, we all feel incredibly powerless, disgusted and frustrated.
SwedishJag måste i min tur få uttrycka min absoluta avsky inför dödsstraffet och även inför tortyr.
You will allow me in turn to speak of my absolute hostility to the death penalty and also to torture.
SwedishDet var vårt sätt att visa vår avsky mot det som hände tusentals, fredliga, demonstrerande studenter.
We in Europe must try to foster the process of democratisation and offer to help resolve social problems.
SwedishI parlamentets gemensamma resolutionsförslag uttrycks avsky mot och avståndstagande från kungadömets värderingar.
Parliament's joint motion for a resolution expresses revulsion and repudiation of the Kingdom's values.
SwedishI likhet med de övriga uttrycker min grupp naturligtvis sin avsky och fördömer mycket skarpt dessa barbariska dåd.
My group would similarly like to express its indignation at and vigorous condemnation of these barbarous acts.
SwedishSlutligen, kommissionen har i likhet med parlamentet med stor avsky fått kännedom om det fega mordet på Rosemary Nelson.
Finally, like this House, the Commission was horrified to learn of the cowardly murder of Rosemary Nelson.
SwedishVi uttalar nu vår avsky över detta krig.
We are now expressing our horror concerning this war.
SwedishVi förkastar med avsky den gemensamma resolutionen.
SwedishVi vill uttrycka vår avsky och protestera mot de egyptiska myndigheternas behandling av människor som söker hjälp.
We wish to register our outrage and protest against the treatment meted out by the Egyptian authorities to people seeking help.
SwedishFortfarande fyller de ständiga dödsstraffen i Kina, Iran, Saudiarabien och de Förenta staterna mig och andra med avsky.
I and others continue to be horrified that China, Iran, Saudi Arabia and the United States have maintained the death penalty.
SwedishOm Europeiska unionen behandlar sin små medlemsstater på det sättet kommer det att väcka allt mer avsky och motstånd.
If the European Union behaves in this way with its smaller Member States, that will increasingly provoke antagonism and opposition.
SwedishJosep Borrell sa, på detta uppskattade organs vägnar, att ni kände ”stor upprördhet, vämjelse och avsky inför detta uttalande”.
Josep Borrell said on behalf of this esteemed body that you were ‘deeply shocked, sickened and revolted by this statement’.
SwedishJag känner en djup avsky inför den senaste, farliga våldsupptrappningen i Mellanöstern, vilken måste få ett slut.
Madam President, I am deeply appalled by the latest, dangerous escalation of violence in the Middle East which must be ended.
SwedishJag ser emellertid med avsky på det som numera utspelar sig vid tjurfäktningar i Portugal och andra medlemsstater.
Having said that, I am repulsed by the spectacle of the bullfight as it is currently practised in Portugal and in other EU Member States.
SwedishLikväl har många kolleger uttryckt sin avsky för Saddams regim också i dag, och krävt demokrati och frihet för irakierna.
All the same, this very morning, many Members have execrated Saddam's regime and called for democracy and freedom for the Iraqi people.
SwedishVi vill uttrycka vår avsky och protestera mot de egyptiska myndigheternas behandling av människor som söker hjälp.
We can never accept a state of affairs in which countries with which we cooperate so much should allow police forces to attack civilians in that way.
SwedishMänniskor runt om i Europa har stått enade i motvilja och avsky inför de historier de läst i pressen från Algeriet de senaste veckorna.
People across Europe are united in revulsion and horror by the stories they have read in the press from Algeria in recent weeks.