Svensk-engelsk oversættelse af "avtal"

SV

"avtal" engelsk oversættelse

SV

avtal {neutrum}

volume_up
1. generel
I stället för ett interregionalt avtal föredrar EU tydligen ett bilateralt avtal.
Instead of an interregional agreement, the Union evidently prefers a bilateral agreement.
Ett nytt avtal med Ryssland kallas för ”avtal om diversifiering av gasförsörjningen”.
A new agreement with Russia is entitled 'Agreement on the diversification of gas supply'.
Jag anser att det måste finnas ett avtal och att det inte får finnas olika avtal.
I believe that there should be one agreement, not a number of different agreements.
Ingen överenskommelse, inget avtal, inget samhälle kan vara hållbart utan rättvisa.
No contract, no agreement, no society can be sustainable without justice.
Tydligen har ett avtal slutits med en ny resebyrå för att ersätta Wagonlit.
Apparently, a contract has been signed by a new travel agency to replace Wagonlit.
De är oupplösligt knutna till det avtal en regering sluter med väljarna.
It is part and parcel of a government’s contract with the electorate.
Men president Hu Jintao måste acceptera att ett avtal är ett avtal.
But President Hu Jintao has to accept that a deal is a deal.
Enligt min mening inget avtal bättre än ett dåligt avtal.
In my view, no deal better than a bad deal.
Ett avtal kan kanske nås, men det kommer inte att bli ett rättsligt bindande sådant.
A deal may be struck, but there will be no legally binding agreement.
Vi har ett avtal, men detta avtal får inte bara bli tomma ord.
There is a treaty, but it must not be allowed to remain an empty form of words.
Det är också bra att våra medlemsstater på ett heltäckande sätt ratificerat detta avtal.
It is also good that our Member States have comprehensively ratified the treaty.
Genom Lissabonfördraget har parlamentet fått ökade befogenheter i fråga om FPA-avtal.
The Treaty of Lisbon has given Parliament increased powers regarding FPAs.
Detta specialarrangemang kommer att stå fast även om ett annat internationellt avtal ingås.
This special arrangement will stand, even if another international arrangement is made.
Då är det fråga om ett klart fall, och det krävs ett avtal som gottgör konsumenten.
It is clear that an arrangement must be made to indemnify the consumer.
Vi måste tillsammans med Ryssland skapa ett nytt globalt säkerhetsarrangemang eller avtal.
We must look together with Russia to a new global security arrangement or agreement.
Denna bestraffning är oförenlig med de konventioner och avtal som Nigeria undertecknat.
This punishment is incompatible with the conventions and covenants signed by Nigeria.
Vi har bestämt oss för att under det tyska ordförandeskapets sex månader arbeta om dessa avtal.
The German Presidency plans to revise these conventions over the next six months.
Spanien har undertecknat alla avtal och konventioner men följer dem inte.
Firstly, because Spain signed all the agreements and conventions and is not keeping to them.
avtal (også: handling, verk, dåd, gärning)
volume_up
deed {substantiv}
Samtidigt kombineras dessa punkter med fördelen av varaktigheten hos en urkund, varaktigheten av avtal och med rättssäkerhetsgarantin.
At the same time, though, it combines these points with the advantage of the durability of a deed or contract, and the provision of legal certainty.
Det finns inget avtal, enligt en stor del av lagstiftningen i medlemsstaterna, utan denna notarius publicus-urkund och utan denna registrering.
According to the majority of Member States ' legislation, there can be no contract without deeds and registration.
Det finns inget avtal, enligt en stor del av lagstiftningen i medlemsstaterna, utan denna notarius publicus-urkund och utan denna registrering.
According to the majority of Member States' legislation, there can be no contract without deeds and registration.
Det är anledningen till att jag röstade för avtalet.
Constructive engagement between the EU and Pakistan is urgently needed.
Avtalet om att skicka trupper till Libanon vittnar om okunnighet om reglerna för insatser.
The agreement to send troops to the Lebanon betrays ignorance of the rules of engagement.
Det avtal som nyligen nåddes i rådet om den fredsbevarande resursen är ett viktigt steg framåt i EU: s åtagande gentemot denna kontinent.
The recent agreement in the Council on the African peace facility is an important step forward in Europe's engagement with that continent.
Avtal mellan EU och Marocko om inrättande av en tvistlösningsmekanism (
EU-Morocco agreement establishing a dispute settlement mechanism (
Genomförandet av detta avtal måste garanteras, men först måste det bli ett slut på våldet.
The implementation of this settlement must be ensured, but the violence has to be ended first.
Om vi ska nå ett avtal måste vi undvika detta.
If we are going to have a settlement, we have to move away from that.
avtal (også: buckla, kontrakt, hack, indrag)
Den första punkten gäller punkt 9, tredje strecksatsen, där Martens önskar att man skall byta ut det stora antalet villkor i avtalet.
The first point concerns paragraph 9, third indent, where Mr Martens wants contracts to replace the unmanageable accumulation of multiple conditionalities.
Vad betyder modellen med avtal för företagen i det här fallet?
What does the type of covenant we are looking at mean for firms here?
Ett avtal är som en uppgörelse, men en pakt är som ett äktenskap.
A contract is like a deal; a covenant is like a marriage.
Ett avtal handlar om intressen, en pakt om identitet.
A contract is about interests; a covenant is about identity.
2. business
avtal
I stället för ett interregionalt avtal föredrar EU tydligen ett bilateralt avtal.
Instead of an interregional agreement, the Union evidently prefers a bilateral agreement.
Ett nytt avtal med Ryssland kallas för ”avtal om diversifiering av gasförsörjningen”.
A new agreement with Russia is entitled 'Agreement on the diversification of gas supply'.
Jag anser att det måste finnas ett avtal och att det inte får finnas olika avtal.
I believe that there should be one agreement, not a number of different agreements.
avtal
Vi kan inte ingå avtal med länder som inte har undertecknat Genèvekonventionen.
Agreements cannot be made with countries that have not signed the Geneva Convention.
Det handlar som bekant om ett avtal som är av stort intresse för de europeiska medborgarna.
As you know, this convention is of great interest to Europe's citizens.
Det finns ett internationellt avtal som kallas STCW om minimikrav på utbildning.
There is an international convention called the STCW on minimum levels of training for seafarers.
avtal
Detta specialarrangemang kommer att stå fast även om ett annat internationellt avtal ingås.
This special arrangement will stand, even if another international arrangement is made.
Då är det fråga om ett klart fall, och det krävs ett avtal som gottgör konsumenten.
It is clear that an arrangement must be made to indemnify the consumer.
Vi måste tillsammans med Ryssland skapa ett nytt globalt säkerhetsarrangemang eller avtal.
We must look together with Russia to a new global security arrangement or agreement.
avtal
Naturligtvis innebär avtal alltid kompromisser, men det betyder inte att vi till varje pris måste ha ett avtal.
Of course agreements mean compromise, but that does not mean getting a deal at any price.
Avtal innebär ofta kompromisser, men det innebär inte att vi vill ha ett avtal till vilket pris som helst.
Agreements often mean compromise, but that does not mean we want a deal at any price.
I slutändan fick vi endast en slapp kompromiss i form av ett avtal om en sexlitersbil till 2010.
We have ended up with a feeble compromise of an agreement relating to a six-litre car in 2010.
avtal (også: urkund, handling)
volume_up
deed {substantiv}
Samtidigt kombineras dessa punkter med fördelen av varaktigheten hos en urkund, varaktigheten av avtal och med rättssäkerhetsgarantin.
At the same time, though, it combines these points with the advantage of the durability of a deed or contract, and the provision of legal certainty.
Det finns inget avtal, enligt en stor del av lagstiftningen i medlemsstaterna, utan denna notarius publicus-urkund och utan denna registrering.
According to the majority of Member States ' legislation, there can be no contract without deeds and registration.
Det finns inget avtal, enligt en stor del av lagstiftningen i medlemsstaterna, utan denna notarius publicus-urkund och utan denna registrering.
According to the majority of Member States' legislation, there can be no contract without deeds and registration.

Synonymer (svensk) for "avtal":

avtal

Eksempelsætninger "avtal" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishFisket i denna del av världen är fullständigt beroende av partnerskap och avtal.
Fishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
SwedishKommissionen fortsätter arbeta mot ett fullständigt genomförande av dessa avtal.
The Commission continues to work towards full implementation of these agreements.
SwedishVi måste se till att det inte ges tillgång till databaser via bilaterala avtal.
We must ensure that there is no access to databases through bilateral agreements.
SwedishAtt upphäva eller omförhandla de avtal som redan har antagits är inte lösningen.
Repealing or renegotiating the agreements already adopted is not the solution.
SwedishEU:s medlemsstater tryggar sina energiresurser genom att ingå bilaterala avtal.
EU Member States assure their energy resources by concluding bilateral agreements.
SwedishFörhandlingarna ska baseras på internationell rätt och respektera tidigare avtal.
Negotiations should be based on international law and respect previous agreements.
SwedishIdéerna i detta avtal kommer att vidareutvecklas vid Euromed-toppmötet i november.
Ideas from this paper will be taken forward at the EU-EuroMed Summit in November.
SwedishDessa avtal är viktiga eftersom de bidrar till att garantera timrets spårbarhet.
These agreements are important; they allow us to ensure the traceability of timber.
SwedishOm jag kombinerar båda sakerna så är det kanske möjligt att ingå nya avtal med USA.
If I combine both things, it may be possible to reach new agreements with the US.
SwedishDet är den rådgivande instans, som skall kopplas in före tilldelning av avtal.
This is the advisory body that must be consulted before contracts are awarded.
SwedishDå kan jag föreställa mig att frivilliga avtal på europeisk nivå är vettiga.
Then I can imagine that voluntary agreements at European level might make sense.
SwedishFör det första måste de över 1 000 avtal som redan existerar få finnas kvar.
Firstly, the over one thousand agreements already in existence must be retained.
SwedishInser Deby att han oåterkalleligt måste hålla sig till de avtal som ingåtts?
Is Deby aware that he is irrevocably bound to honour the agreements he has made?
SwedishTrots att Grekland omfattas av visumkravet har man inte undertecknat något avtal.
Although it is nonetheless lumbered with the visa procedure, it did not follow suit.
SwedishSådana avtal finns redan när det gäller Kazakstan, Kirgizistan och Uzbekistan.
Such agreements already exist in the case of Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan.
SwedishDet är uppenbarligen precis lika viktigt att övervaka efterlevnaden av dessa avtal.
It is obviously just as important to monitor compliance with these agreements.
SwedishDetta förslag gör det möjligt för kommissionen att tillåta att sådana avtal ingås.
This proposal allows the Commission to authorise the conclusion of such agreements.
SwedishJag är säker på att ni efter Seattle kommer att uppskatta betydelsen av dessa avtal.
After Seattle I am sure you will appreciate the significance of these agreements.
SwedishJag skulle bara vilja tillägga ett par ord om interinstitutionella avtal i allmänhet.
I should just like to add a word about interinstitutional agreements in general.
SwedishNationella avtal och ekonomiskt stöd bör fokusera på primärenergibesparingar.
National instruments and financial support should focus on primary energy savings.