Svensk-engelsk oversættelse af "be"

SV

"be" engelsk oversættelse

EN

"to be" svensk oversættelse

SV be
volume_up
[bad|har bett] {verbum}

1. generel

I synnerhet skulle jag vilja be om en garanti för kyrkopersonalens säkerhet.
In particular, I would appeal for a guarantee for the safety of church personnel.
Mina damer och herrar, jag vill be er att inte börja debattera denna fråga.
Ladies and gentlemen, I would appeal to you not to begin debating this issue.
Jag skulle därför vilja be om stöd för föredraganden i hennes kamp.
I should like to appeal for support for the rapporteur in her fight, therefore.
Vi kan inte ha en situation där parlamentet faktiskt måste tigga och be om information.
We cannot have a situation where Parliament actually has to beg for it.
Jag kommer för att be dig skona mina systrar...... min mor och mormor.
I come to beg for the lives of my sisters, my mother, my grandmother.
Jag vill bara be parlamentet att inte pressa mig att göra det före den 31 januari.
I just beg Parliament not to press me to do it by 31 January.
Helige Fader... be för våra syndare nu, på dödstimmen.
Oh blessed Father... pray for our sinners now, at the hour of our death.
Han ville bara be för offren tillsammans med de överlevande.
He merely wanted to pray for the victims with the survivors.
Hon lär kräva sina offer, men Buttiglione kommer att be för henne.
She will have her victims but Mr Buttiglione will pray for her.
Herr talman, jag vill be er att vidarebefordra denna kommentar till Pat Cox.
I would request, Mr President, that you pass on this comment to Mr Cox.
Jag vill be om särskild uppmärksamhet för ändringsförslag 22.
I would like to request that special attention be paid to Amendment No 22.
Herr talman, jag vill be er att vidarebefordra denna kommentar till Pat Cox.
I would request, Mr President, that you pass on this comment to Mr Cox.
Jag ber parlamentet att stödja de anhöriga i deras sorg och att be för att de saknade besättningsmännen hittas levande.
I ask Parliament to stand with the families in their sorrow and the desire for the missing sailors to be rescued.
När det gäller att reformera EU: s politik får ni större trovärdighet om ni inte lämnar något utrymme för tvivel om ert EU-engagemang, och jag vill be er att klargöra detta under ert ordförandeskap.
If your actions reflect your words, if what you do in practice makes clear your desire for a community in Europe, then we are right alongside you.
Den pågående utvecklingsrundan inom WTO är tänkt att ägna särskild uppmärksamhet åt utvecklingsländernas behov och deras önskan om ökad integrering i det globala handelssystemet.
The current development round at the WTO is supposed to give special attention to the needs of developing countries and their desire to better integrate themselves into the global trading system.
Jag vill dock be institutionerna att försöka nå en överenskommelse sinsemellan i denna fråga.
I would nevertheless like to implore the institutions to reach a horizontal agreement on this issue.
Jag vill enträget be övriga Europa att dra lärdom av läxorna.
I implore the rest of Europe to learn the lessons.
Detta är något som bekymrar oss mycket, och jag vill be rådet att ta till sig våra genuina behov.
This is something that worries us greatly and I should like to implore the Council to take our genuine needs on board.
be (også: bönfalla)
volume_up
to supplicate {vb.} (beg humbly)

2. "be enträget (om något)"

be (også: vädja)
volume_up
to plead [pleaded|pleaded] {vb.} (urgently request)
Kan jag få be kommissionen, rådet och för den delen toppmötet att se till att detta beslut respekteras i vad de säger och i vilka signaler de avger.
Could I plead with the Commission, the Council and indeed the summit to be sure that decision is respected in what they say and in the signals they give.
I stället för att behöva be om att ett litet belopp ska återbetalas till oss skulle vi föredra att behålla våra medel och själva besluta om hur de ska spenderas.
Rather than having to plead for a small amount to be returned to us, we should prefer to retain our funds and decide for ourselves how they are spent.
Jag ville be henne att vädja till Air France att inte lägga om sina rutter från City Airport till Gatwick som ryktet säger att de skall göra - dvs. om färden blir av, den här veckan var den inställd.
I wanted to ask her to plead with Air France not to switch, as is rumoured, its flight from City Airport to Gatwick - that is if the flight works, because this week it was cancelled.

3. høflig

Jag vill alltså be er att be den ledamot som talade att be om ursäkt.
That being said, I would ask you, Mr President, to ask the Member of whom I was speaking to apologise.
Jag skulle därför vilja be parlamentet att godkänna förhandlingsresultatet.
I must ask the House to approve the result of the negotiations.
Jag vill därför be kommissionsledamoten att särskilt uppmärksamma detta.
I would therefore ask the Commissioner to pay particular attention here.

Synonymer (svensk) for "be":

be

Eksempelsætninger "be" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDå det gäller detta direktiv, kan vi be om ytterligare klargöranden från rådet.
In this particular directive we can seek further clarification from the Council.
SwedishHär finns ordförande för de politiska grupperna vilka skulle kunna be om ordet.
There are presidents of the political groups here, who could take up the matter.
SwedishJag vill be alla om ursäkt som kanske blir sittande här i dag bara just därför.
I wish to apologise to all those for whom that is their reason for being here.
SwedishJag vill be er visa respekt för dem som visar er respekten att lyssna till er.
Please have respect for those who are showing you the respect of listening to you.
SwedishIngen av oss bör be om ursäkt för hur vi har tagit oss hit där vi står i dag.
None of us should make any apologies for how we came to be in this place today.
SwedishJag vill be er att tala så långsamt att våra tolkar kan följa era utläggningar.
Please speak slowly enough to allow our interpreters to follow your speeches.
SwedishMen jag skall rådfråga föredraganden och be honom dela med sig av sin visdom.
But I will consult the rapporteur so that he can enlighten us with his wisdom.
SwedishFår jag be kommissionärerna att inte använda argumentet att konsumenten bestämmer.
Please, Commissioners, do not use the argument that the consumer will decide.
SwedishFör övrigt kommer vi att behöva be om tekniskt och administrativt stöd på plats.
What is more, it will need technical and administrative assistance on site.
SwedishMen får jag bara be kommissionen och rådet att överväga det jag nu ska säga?
However, can I just urge the Commission and the Council to consider the following?
SwedishJag vill be honom om ursäkt för förseningen.
The President of the Commission has the floor, I would apologise to him for the delay.
SwedishKan jag få be var och en av er att främja dessa diskussioner och bidra till dem?
May I call on each of you to promote these debates and contribute to them?
SwedishNi måste be kommissionär Liikanen att fundera över saken.
Commissioner, you must go back and say to Mr Liikanen that he should think again.
SwedishHerr talman, jag vill be er säga till om att man skall ringa med korta signaler.
Would you mind telling the department concerned to ring it in small doses.
SwedishJag skall be kommissionen framföra er ståndpunkt när det gäller ändringsförslagen.
Would the Commission now like to tell us its position with regard to the amendments?
SwedishJag skulle därför verkligen enträget vilja be kommissionen att ta med denna anhållan.
I would therefore strongly urge the Commission to take up this matter of concern.
SwedishFörst vill jag be om ursäkt för förseningen och tacka för att ni ger mig ordet.
First, my apologies for the delay and thank you for allowing me the floor.
SwedishDessutom kunde vi genom att be om mer ha riskerat att inte få något alls.
In addition, in asking for more, we also ran the risk of getting nothing at all.
SwedishFörst av allt vill jag be om ursäkt för att jag är försenad.
(FR) Mr President, I should like first of all to apologise for being late.
SwedishJag vill även be kollegerna att inte ta upp principfrågor om språkregleringar.
I also entreat my fellow Members not to raise issues of principle on language matters.