Svensk-engelsk oversættelse af "bilägga"

SV

"bilägga" engelsk oversættelse

SV bilägga
volume_up
[bilade|har bilagt] {verbum}

Synonymer (svensk) for "bilägga":

bilägga
Swedish

Eksempelsætninger "bilägga" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishNu verkar det bli omförhandlingar, och man verkar sikta på att bilägga konflikten.
It now appears that new negotiations are on the cards and a settlement to the conflict seems to be in sight.
SwedishOm vi inte uppnår målet att bilägga denna tvist befarar jag att WTO kommer att halka ur på ett bananskal.
If we do not achieve our objective of resolving this dispute, then I fear the WTO will slip on a banana skin.
SwedishDessutom stödjer vi president Mejdanis försök att föra samtal med samtliga partier för att bilägga krisen.
Furthermore, we support the efforts of President Mejdani to organise all-party talks with a view to resolving the crisis.
SwedishJag trodde att hela tanken med Europeiska unionen var att bilägga tvister med kommissionen och medlemsstaterna.
I thought the whole emphasis of the European Union was to settle disputes with the Commission and the Member States.
SwedishJag anser att det är klokt att Duff föreslår en formulering som enbart talar om att bilägga historiska meningsskiljaktigheter.
I think it wise of Mr Duff to propose a formula that simply talks about reconciling historical differences.
SwedishI situationer där inbördeskrig råder måste vi först koncentrera oss på hjälp för att bilägga konflikten eller på humanitär hjälp.
In a civil war situation, we first need to concentrate aid on conflict resolution and on humanitarian aid.
SwedishVi vill säkra krävande normer, en förnuftig liberalisering av investeringsbestämmelserna och effektiva förfaranden för att bilägga tvister.
We are seeking to ensure high standards, rational liberalisation of investment rules, and an effective disputes settlement procedure.
SwedishRyssland måste uteslutas från G8-toppmötet, och dess regering får inte lämnas några fler krediter, innan landet är berett att bilägga konflikten på fredlig väg.
Russia must be excluded from the G8 Summit and its government must not receive any more credit until a peaceful solution to the conflict has been found.
SwedishDe skulle främja stabiliseringen av en orolig region, bidra till att bilägga den transatlantiska oenigheten om Irak och allt som allt kunna göra en stor skillnad.
They would promote the stabilisation of a troubled region, contribute to the mutual settlement of the transatlantic discord over Iraq, and, all in all, would make a big difference.
SwedishMina damer och herrar, våra fäder hade under 50-talet modet och vidsyntheten, att bilägga den tusenåriga antagonismen mellan Frankrike och Tyskland i en Europeisk gemenskap.
Ladies and gentlemen, in the 1950s our fathers had the courage and far-sightedness to abolish the thousand-year old antagonism between France and Germany in a European Community.
SwedishFör unionens del gäller det jag redan för tre veckor sedan sade: Vi kräver ett omedelbart upphörande av våldsdåden och snara förhandlingar i syfte att politiskt bilägga krisen.
As for the European Union, what I said three weeks ago still stands. It demands an immediate halt to the violence and early negotiations to find a political settlement to the crisis.
SwedishOm existensen för den europeiska varvsindustrien inte skall äventyras, är skyddsåtgärderna absolut nödvändiga under den tid WTO: s förfarande för att bilägga tvisten pågår.
If the very existence of Europe's shipbuilding industry is not to be jeopardised, the protection measures proposed by the Commission for the duration of the dispute resolution procedure are vital.
SwedishDet åtråvärda medlemskapet har också fått dessa länder att göra stora ansträngningar för att bilägga konflikter, eller potentiella konflikter, dels sinsemellan, dels med Ryssland och Ukraina.
The desire to become members has also got these countries to make great efforts to resolve conflicts, or potential conflicts, partly between themselves and partly with Russia and Ukraine.
SwedishFör att vinna medlemskap i Europeiska unionen anstränger sig ansökarländerna att befrämja mänskliga rättigheter, bilägga inre tvister och konflikter sinsemellan och även med andra länder.
In order to gain membership of the European Union, the applicant states are striving to promote human rights, settle internal disputes and conflicts between themselves and also with other countries.