Svensk-engelsk oversættelse af "bildning"

SV

"bildning" engelsk oversættelse

volume_up
bildning {fæl.køn}

SV bildning
volume_up
{fælleskøn}

bildning (også: kultur, förfining)
volume_up
culture {substantiv}
Education and culture are geared to development.
Det handlar om information som förädlas till kunskap, den sedan till insikt och till slut bildning, informationen är bara en råvara.
It is a matter of information, which is refined into data, then perception and realisation, and finally culture and education: information is only a raw material.
Det är lite sorgligt att Europeiska unionen inom området för kultur och bildning inte har de befogenheter som vi skulle önska oss.
Mr President, it is somewhat regrettable that the European Union does not have the competences in the area of culture and education that we might wish.
Bildning är mer än en sysselsättningsförmåga.
There is more to education than equipping people for employment.
Det är på sikt ödesdigert för medborgarnas kulturella bildning.
This is, in the long run, fatal for the cultural education of citizens.
Enligt den skall även hälsa och bildning mätas med penningmått.
According to its doctrine, great wealth is needed to qualify for health and education.
bildning (også: inlärning, inlärande)
volume_up
learning {substantiv}
Därför valde man termen ”lärande” i stället för bildning eller utbildning.
That is why the term 'learning' was chosen instead of schooling or education.
Värdet av ett livslångt lärande kan dock inte begränsas till områdena bildning och utbildningspolitik.
The importance of lifelong learning cannot, however, be limited to the spheres of education and training policy alone.
Om vi inte lyckas uppnå en jämlik och bättre undervisning och bildning genom livslångt lärande, är det ett misslyckande.
If we fail to provide better and equal access to education and training via lifelong learning, then we have failed in our objective.
bildning (også: uppsats, förening, tavla, kompromiss)
volume_up
composition {substantiv}
bildning (også: odling, bearbetning, kultur, brukande)
volume_up
cultivation {substantiv}
bildning (også: form, utformning, gestaltning, formation)
volume_up
formation {substantiv}
Det är ett viktigt steg i riktningen mot en hälsoomsorg att besluta om dessa direktiv, och jag tror att en strategi för att förhindra bildning av marknära ozon därmed skulle framskrida.
The adoption of this directive is an important step towards preventive health care, and I think that it should be accompanied by a strategy for preventing the formation of low-level ozone.

Synonymer (svensk) for "bildning":

bildning
Swedish

Eksempelsætninger "bildning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishHistorierna om den så kallade terminatorgenen, som hindrar bildning av livskraftiga frön, är mycket oroande i detta sammanhang.
The stories of the so-called terminator gene, which prevents the growth of descendants, are very worrying indeed.
SwedishBildning, skoj och vänskap.
SwedishDet är därför dags att gå vidare mot den nya dimension av europeisk enhet som kallas den ”femte friheten”, eller fri rörlighet för kunskap och bildning.
It is therefore time to move towards that new dimension of European unity known as the 'fifth freedom', or the free movement of knowledge and talent.
SwedishDet som fungerar utmärkt i kantonen Appenzell - en småskalig demokratisk bildning - kommer inte att fungera på samma sätt i en gemenskap med en halv miljard invånare.
What works outstandingly well in the small democratic structure that is the canton of Appenzell, will not work in the same way in a Community with half a billion inhabitants.
SwedishDet råd ni företräder, har det beslutat om möjligheten att komplettera flygangreppen med ett markingripande, något som förefaller uppenbart för den som har den minsta strategiska bildning?
Did the Council you are presiding over discuss the option of supplementing the air strikes with a ground offensive, which anyone can see is essential strategically?
SwedishTill denna helhetsomfattande personlighetsbildning hör grundläggande kunskaper, färdigheter och förmågor, förmedling av värderingar, musikalisk-kreativ bildning och fysisk och sportslig fostran.
This entails imparting fundamental knowledge, skills and competences, communicating values, and educating people in music, creative subjects, health and sport.