SV brista
volume_up
[brast|har brustit] {verbum}

Och så på grund av den tron som jag tror behöver brista, jag är här för att skicka oss störtande tillbaka till sanningen.
And so because of that belief that I think needs to be burst, I'm here to send us all hurtling back to the truth.
to burst into laughter
Experter har varnat i åratal för högrisklån, krediter utan säkerhet och en bubbla som kommer att brista i finans- och fastighetsmarknaderna.
For years, experts have been warning against high-risk loans, unsecured credit and a bubble waiting to burst in the financial and property markets.
It can either make it or break it.
Det nuvarande systemet med ömsesidigt erkännande innebär att kedjan kan brista i sin svagaste länk.
The current system of mutual recognition means we are open to chains breaking at their weakest link.
Det skulle fått hans hjärta att brista.
It would have broken his heart.
brista (også: storma in)
Och så på grund av den tron som jag tror behöver brista, jag är här för att skicka oss störtande tillbaka till sanningen.
And so because of that belief that I think needs to be burst, I'm here to send us all hurtling back to the truth.
Experter har varnat i åratal för högrisklån, krediter utan säkerhet och en bubbla som kommer att brista i finans- och fastighetsmarknaderna.
For years, experts have been warning against high-risk loans, unsecured credit and a bubble waiting to burst in the financial and property markets.

Eksempelsætninger "brista" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishVi upprättar inte monopolföretag och släpper ut dem för att de skall bära eller brista.
We do not set up monopoly businesses and turn them loose to stand or fall.
SwedishVi skulle brista i vår plikt mot medborgarna, särskilt arbetstagarna.
We would be failing in our duty towards the citizens, especially the workers.
SwedishSituationen i Ryssland kan när som helst brista ut i en asymmetrisk chock.
The situation in Russia may erupt into an asymmetric shock at any time.
SwedishNu får vi inte brista i vaksamhet när det gäller tillämpningen av texterna.
We will now need to be extra vigilant when the texts are implemented.
SwedishDe thailändska myndigheterna har visat sig brista i att uppfylla internationella överenskommelser.
The Thai authorities have been found wanting in international compliance.
SwedishMen detta är även ett djur som det anses brista om i forskningen både i Florida och i Bahamas.
But this is an animal that's considered data deficient by science in both Florida and in the Bahamas.
SwedishGivetvis är det så att om man tänjer ut gummibandet för mycket kan den brista och man kan göra sina fingrar illa.
Of course, if you stretch elastic too far it can snap and you can hurt your fingers.
SwedishDet nuvarande systemet med ömsesidigt erkännande innebär att kedjan kan brista i sin svagaste länk.
The current system of mutual recognition means we are open to chains breaking at their weakest link.
SwedishDet legendariska smaragdbältet hotar att brista i Papua längst österut och i Aceh i väst.
The proverbial Emerald Belt is threatening to crumble in its easternmost region, Papua, and in the west in Aceh.
SwedishMen vi kan väl ändå inte brista ut i våldsam kritik över vad som har gjorts och som fortsätter att göras.
And we cannot in any case launch into a frenzied attack on what has been done and what continues to be done.
SwedishDen spanska regeringen fortsätter att brista i sin förvaltning, och föredraganden har i stort valt att bortse från det.
The Spanish Government is persisting in its mismanagement and the rapporteur has largely chosen to ignore this.
SwedishDet är emellertid inte i något fall motiverat för parlamentet att brista ut i jubel över valutaunionens nuvarande utvecklingsnivå.
But this is not the time for Parliament to start cheering about the current state of monetary union.
SwedishDen etiska fördämningen får inte brista.
This breach of ethics must be prevented.
SwedishFramför allt har man avstått från den funktion som tillkommer denna institution och man fortsätter att brista i respekt för politiken.
Above all, the role of this institution has been renounced and less and less respect is shown for politics.
SwedishDu är också den som får våra hjärtan att brista.
SwedishIngen kunde veta när den skulle brista, men nu befinner vi oss i stormens öga - den perfekta stormen, som någon kallade det.
Nobody could tell when this would be, but we are now at the centre of the storm - the 'perfect storm', as somebody called it.
SwedishDet skulle fått hans hjärta att brista.
SwedishI ert anförande sa ni också att vi inte får brista i vårt engagemang för Nigeria och dess civilsamhälle i synnerhet.
In your own speech, Mr van den Berg, you also said, that we cannot stint in our commitment to Nigeria and to its civil society in particular.
SwedishDen traditionella lagstiftning och de traditionella förfaranden som tillämpas i de flesta av medlemsstaterna i fråga om ansvarsskyldighet tycks brista.
The traditional laws and procedures on civil liability in force in the majority of Member States appear to be inadequate.
SwedishDet verkar brista något i mod och inspiration.
The Netherlands is quite happy to look after the shop, it seems, and carry on implementing the current agenda, but there is little evidence of courage or inspiration.