SV dunkel
volume_up
{neutrum}

volume_up
obscurity {substantiv}
Med andra ord kräver de dunkel och hemlighetsmakeri.
In other words, they require obscurity and secrecy.
Dunkel leder till kompakt mörker, som vi vet.
Obscurity leads to complete darkness, as we know.
There is a reason for this obscurity.
dunkel (også: skymning)
volume_up
dusk {substantiv}
dunkel (også: otydlighet, kraftlöshet)
volume_up
feebleness {substantiv}
dunkel (også: mörker, dysterhet)
volume_up
gloom {substantiv}
Det är det viktigaste för att ge något ljus där det i dag bara är dunkel (sagt med tanke på Conrad), men vi bör kräva mer handling, fler beslut och mindre prat.
These are the essential elements if we are to shed light where there is only gloom (to recall Conrad), but let us demand more action, more decisions and fewer words.
dunkel (også: mörker, dysterhet)
volume_up
gloominess {substantiv}
dunkel (også: dis, förvirring, dimma, töcken)
volume_up
haze {substantiv}

Synonymer (svensk) for "dunkel":

dunkel

Eksempelsætninger "dunkel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDen har rykte om sig att vara dunkel, men har nu förbundit sig till öppenhet.
Although it has a reputation for opacity, it has committed itself to promoting transparency.
SwedishDe träder in i ett hus som kommer att kännetecknas av europeisk maktlöshet och dunkel.
They are entering a house in which European impotence and a lack of transparency are the main features.
SwedishRatsiraka har sannolikt förfalskat valresultatet och hans avsikter är fortfarande höljda i dunkel.
It is claimed that Mr Ratsiraka has rigged the election results and his intentions remain a mystery.
SwedishJag beklagar det och jag antar att de ekonomiska aktörerna från andra sektorer befinner sig i samma konstnärliga dunkel.
I deplore this and I assume economic operators in other sectors are just as vague.
SwedishDet mest fullständiga dunkel råder i dessa förhandlingar.
And these negotiations are shrouded in complete secrecy.
SwedishDet är från början till slut framför allt format av en dunkel syn på vetenskapen och dess tillämpningar.
It is above all steeped, from beginning to end, in an obscurantist attitude to science and its applications.
SwedishDrömmen om ett Europa där den nya ekonomin rimmar med tillväxt och full sysselsättning har höljts i dunkel.
The dream of a Europe in which the words 'new economy' are synonymous with growth and full employment is fading.
SwedishDrömmen om ett Europa där den nya ekonomin rimmar med tillväxt och full sysselsättning har höljts i dunkel.
The dream of a Europe in which the words 'new economy ' are synonymous with growth and full employment is fading.
SwedishFinansieringen av hennes parti är höljd i dunkel.
The financing of her party is shrouded in mystery.
SwedishFörfarandet är dock fortfarande höljt i dunkel.
However, the process is still shrouded in secrecy.
SwedishAv en rad orsaker som jag tror nu är höljda i historiens dunkel, fungerade detta direktiv inte särskilt bra.
For a variety of reasons which are now, I think, shrouded in history, that directive did not work particularly well.
SwedishDe var omöjliga att tillämpa eftersom de förberetts i dunkel av människor som är totalt avskurna från verkligheten.
They are inapplicable because they are prepared behind closed doors by people who are completely cut off from reality.
SwedishNaturligtvis är detta bara möjligt inom en industri som kärnkraftsindustrin som är skyddad och höljd i dunkel av hemlighetsmakeri.
Of course this is only possible in an industry like the nuclear industry which is protected and shrouded by secrecy.
SwedishDet får inte skriva en kokbok, ur vilken sedan en dunkel meny sätts samman någonstans under nattliga nya sammanträden.
It should not endeavour to write a cookery book, which is subsequently used in some new night-time session to concoct a grim menu.
SwedishDen sociala modellen har inte utvecklats alls och rådets lösning på globaliseringen är att inrätta en dunkel anpassningsfond.
Armed with such a commitment, it will perhaps be possible for us to convince our citizens of the usefulness of European policy.
SwedishVi menar dock att formuleringen i punkt 36 är något dunkel och kan leda till tolkningar som vi svårligen kan ställa oss bakom.
But we think that the text of point 36 is somewhat vague and could lead to misinterpretation so we find it difficult to support it.
SwedishDen första eftersom slutsatserna och arbetet i G8-mötet förblev i dunkel, eftersom debatten lades fram som en fråga om allmän ordning.
The first is because the conclusions and work of the G8 summit were obscured because the debate concentrated on public order.
SwedishUnder tiden sprider de högsta ryska myndigheterna ett hemlighetsfullt dunkel över denna modiga journalists försvinnande.
In the meantime, the highest Russian authorities are casting a veil of secrecy over the mysterious disappearance of this courageous journalist.
SwedishEU måste tjäna sina medlemsstater och sina medborgare, och får därför inte framställa lagtexter som är höljda i dunkel.
Europe must be at the service of the Member States and their citizens, and, accordingly, must not produce legislative texts that are cloaked in obfuscation.
SwedishEU måste tjäna sina medlemsstater och sina medborgare, och får därför inte framställa lagtexter som är höljda i dunkel.
The dispersed nature of many provisions, and amendments thereto, adversely affects the transparency needed for people to be able to understand Community texts.