Svensk-engelsk oversættelse af "effekt"

SV

"effekt" engelsk oversættelse

volume_up
effekt {fæl.køn}

SV effekt
volume_up
{fælleskøn}

effekt (også: följd, betydelse, innebörd, intryck)
volume_up
effect {substantiv}
Detta får en mycket snedvridande och destabiliserande effekt i världsekonomin.
This has a very distorting and destabilising effect on the world economy.
Det skulle vara mycket hoppingivande om moratoriet fick omedelbar effekt.
It would be cause for great hope if the moratorium were to take effect immediately.
Detta skulle kunna ha en positiv effekt i den nuvarande svåra situationen.
In this way there could be a positive effect on the present difficult situation.
effekt (også: stöt, kollision, verkan)
volume_up
impact {substantiv}
Vilken effekt har en eventuell prissänkning för producenter på konsumentpriser?
What will be the impact of a possible price cut for producers on consumer prices?
Det är politiska beslut som i grunden styr vilken effekt globaliseringen har.
At heart, it is political decisions that govern the impact of globalisation.
Och vilken effekt får avregleringen på järnvägarnas säkerhet, herr kommissionsledamot?
And what about the impact of liberalisation on rail safety, Commissioner?
effekt (også: åtgärd, handling, verksamhet, verk)
volume_up
action {substantiv}
Vi behöver samordnade åtgärder på europeisk nivå för att motverka denna effekt.
We need coordinated action at European level to counter this effect.
Inga av dagens åtgärder kommer att ha någon snabb effekt.
No action at the present time will have any quick effect.
Allt detta börjar få effekt på marken och ser till att vi sanerar våra marker i hela EU.
All these things are beginning to take action on the soil and making sure we are cleaning up our soils throughout the European Union.
volume_up
capacity {substantiv}
Vi vet att överskridandet av ozonhalterna har en direkt effekt på barns lungkapacitet.
We know that exceedance of ozone limits directly affects children' s lung capacity.
Det har en särskilt kvävande effekt på investeringar i nätet och introduktionen av ny kapacitet.
This has an especially stifling effect on investments in the grid and the introduction of new capacity.
Denna jämförelse säger inget om den faktiska effekten och om vad de enskilda personerna tål.
Such comparisons cannot give any indication of the actual effects of a beverage on individual people or of an individual's consumption capacity.
effekt (også: verkan, förmåga, kraft, dygd)
volume_up
virtue {substantiv}
Herr talman, ärade kollegor, trots alla dessa dygder så fallerar man när man inte låter Life III reglera det som är så uppenbart och viktigt för effekten av ett finansiellt instrument: dess budget.
In spite of all its virtues though, LIFE III's regulation fails in what is obviously the most important aspect of determining a financial instrument's impact, which is its budget.

Synonymer (svensk) for "effekt":

effekt

Eksempelsætninger "effekt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishSumman av svaga röster har ofta mindre effekt än en enig och mer kraftfull röst.
Often, a chorus of small voices carries less weight than a single, stronger voice.
SwedishDen första undersökningskommittén har arbetat hårt och arbetet har gett effekt.
The first committee of inquiry worked hard, and its work is starting to bear fruit.
SwedishVi har sett vilken dramatisk effekt Sokratesprogrammet hade i våra egna länder.
We have seen the dramatic affect the Socrates programme has had in our own countries.
SwedishTalar vi om vilken typ av insatser som krävs för att de skall ge effekt?
Are we talking about the nature of the works required to provide water services?
SwedishDet bör inte förekomma någon fortsatt dialog, eftersom dialogen inte har effekt.
There should be no further dialogue because dialogue is not understood.
SwedishDet vore mer målinriktat, eftersom det skulle få en avskräckande effekt för framtiden.
Providing a deterrent example for the future, that would be better targeted.
SwedishDet kommer att krävas åtskilliga år innan denna akutbehandling får effekt.
At least several years will be needed for this emergency treatment to work.
SwedishEn bred samstämmighet kommer säkert leda till att våra anspråk och åtgärder får effekt.
A broad consensus will no doubt give our demands and our actions more force.
SwedishFör att en avbyråkratisering skall få full effekt, krävs att den sker på rätt sätt.
If we are truly to cut red tape, we must set about it in the right way.
SwedishGynnsam effekt har också det faktum att energin nyttjas nära den plats där den skapas.
Another advantage is that the energy is utilized near the place of origin.
SwedishDessa åtgärder måste samordnas för att stödet ska få största möjliga effekt.
These efforts must be coordinated in order to maximise the effectiveness of this support.
SwedishOrd kan, naturligtvis, ge en viss effekt, vilket Malmström gav exempel på.
Of course, words can make a bit of a difference, a point that was made by Mrs Malmström.
SwedishI andra medlemsstater överlämnas mer till marknadens självreglerande effekt.
In others, there is greater reliance on self-regulation by the market.
SwedishHan kunde inte generera tillräckligt med ström för att uppnå max effekt.
He couldn't generate enough power for the machine to reach critical mass.
SwedishAlltför stelbenta villkor kan snarare leda till en motsatt effekt.
Setting conditions that are too rigid is more likely to prove counter-productive.
SwedishPå 1970- och 1980-talet godtog vi budgetunderskott, samtidigt som vi minskade dess effekt.
In the 1970s and 1980s we accepted public deficits, whilst playing down their effects.
SwedishDessutom kommer diverse kostnader som sammanhänger med övergången att ha en prishöjande effekt.
Furthermore, various costs relating to the changeover will lead to higher prices.
SwedishKritik kan få kontraproduktiv effekt om man inte noterar vad som faktiskt gjorts.
Criticism can be counterproductive if it does not take into account what has actually been done.
SwedishMan måste visa resultat vars effekt människorna märker av i sin vardag.
It needs to deliver results, the effects of which the people can see in their own lives.
SwedishDet kommer att ha en bromsande effekt på möjligheten att genomföra åtgärden.
It will inhibit the ease with which the measure can be implemented.