Svensk-engelsk oversættelse af "en gnutta"

SV

"en gnutta" engelsk oversættelse

EN

SV en gnutta
volume_up
{adverbium}

en gnutta (også: litet, en aning)
volume_up
a bit {adv.}
Vi har idag anledning till firande, till en smula sorgsenhet och till en gnutta förhoppning.
Today we have cause for celebration, a little bit of sadness and a little bit of hope.
Talarna förtjänar att behandlas med en gnutta respekt i denna kammare!
Speakers deserve to be treated with a bit of respect in this Chamber!
OK, jag är vetenskapsman, så jag tänker inte göra det här med retorik, utan genom att marinera er i en gnutta data.
Now, I'm a scientist, so I'm going to do this not with rhetoric, but by marinating you in a little bit of data.

Lignende oversættelser "en gnutta" på engelsk

en substantiv
English
en artikel
English
en talord
en pronomen
English
gnutta substantiv

Eksempelsætninger "en gnutta" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishPå sätt och vis...... har jag liksom nästan en gnutta respekt för dig.
And in a way...... I kind of, almost, could have the tiniest smidgen of respect for you.
SwedishFör jag tror att endast så kan vi uppnå en gnutta klarhet här.
For I believe that this is the only way to achieve some degree of clarity here.
SwedishJag tittar nu på Françoise Grossetête, eftersom fransmännen alltid vill ha med en gnutta protektionism.
I am looking at Mrs Grossetête, because the French always want to introduce a touch of protectionism.
SwedishÄntligen en gnutta liv i form av lvory Christian!
Finally a spark oflife in the form of Ivory Christian.!
SwedishHur bra grupperna och deras samarbete än är, så är en gnutta förebyggande ändå bättre än en massa botemedel.
However good the units and their cooperation are, an ounce of prevention is still better than a pound of cure.
SwedishVi ber i all troskyldighet - med en gnutta troskyldighet - om att Doha-rundan ska avslutas så snart som möjligt.
We ask, in a spirit of naivety, with a touch of naivety, for the Doha Round to be completed as soon as possible.
SwedishOch en gnutta ödmjukhet skulle du behöva.
And a smidgen of humility might also serve you well.
SwedishOch om kommissionen hade en gnutta förnuft skulle den göra som för tolv år sedan, den skulle dra tillbaka sitt förslag.
And if the Commission had two pennyworth of good sense, it would do as it did twelve years ago, and withdraw its draft.
SwedishDe kunde inte hitta en gnutta bevis.
Swedish(Applåder) Att förespråka tillväxt och fler avregleringar tillsammans med en gnutta hållbar utveckling, det är inte en lämplig lösning.
Appealing for growth and greater liberalisation with a hint of sustainable development is not an adequate response.
SwedishGianni Pittella har rätt: en dust av puder, en gnutta rouge, kanske lite ull över ögonen, men inget mer än ett tomt skal.
Mr Pittella is right: a dab of powder, a touch of rouge, perhaps a little wool pulled over the eyes, but nothing more than an empty shell.
SwedishI huvudsak är det tre saker som ligger inom vårt räckhåll, såvida vi har - vi och våra regeringar - en gnutta politiskt mod.
Basically, three things that are within our reach, provided we ourselves and each of our governments show a degree of political courage.
SwedishGenom erfarenhet vet vi mycket väl hur det är att tvingas lämna sitt eget land i jakt på en framtid eller en gnutta ekonomisk värdighet.
We well know, through experience, what it is to have to leave your own country in search of a future or some shred of economic dignity.
SwedishVissa kommissionsledamöter fortsätter t.o.m. att tro att den ekonomiska utvecklingen kan bli hållbar om man lägger till en gnutta miljö.
Even some Members of the Commission still imagine that economic development in the long term can be adjusted simply by adding a dash of environment.
Swedish(Skratt) Det finns en gnutta sanning i det att vi har något av en begränsad resurs. ~~~ Tillväxten driver upp efterfrågan på olja.
(Laughter) And there is some truth to this, in the sense that we have something of a finite resource, and increased growth is going to push up demand for that.
SwedishRätten till mat hör samman med den viktigaste rättigheten av alla: rätten till liv, det vill säga ett liv med en gnutta anständighet och som inte bara är en kamp för överlevnad.
The right to food is associated with the most sacred right of all: the right to life, meaning a life with a minimum of decency and not merely a fight for survival.
SwedishDetta är skälet till varför man inom det datumbaserade exportprogrammet specifikt exkluderade allt som det fortfarande finns en gnutta tveksamhet kring, inklusive kött med benrester.
That is why the DBES scheme specifically excluded anything about which there is still, or has been, a scintilla of doubt, including meat which is not deboned.
SwedishOm vi redan anordnar ett klimattoppmöte så behöver vi även, enligt mig, äntligen en sannare beskrivning av kostnaderna och en gnutta ärlighet i debatten om kärnreaktorer.
If we are already holding a climate summit, then, in my opinion, we also need, at long last, a truer reflection of costs and some honesty in the debate about nuclear reactors.
SwedishDet är egentligen bara något som ska skyla över, som ska ge sken av en gnutta medborgarinflytande i Lissabonfördraget utan att verkligen föra in detta inflytande i beslutsprocessen.
In essence, it is a mere palliative, a sham intended to suggest a modicum of citizens' involvement in the Treaty of Lisbon without really bringing that involvement into the decision-making process.