Svensk-engelsk oversættelse af "följd"

SV

"följd" engelsk oversættelse

volume_up
följd {fæl.køn}

SV följd
volume_up
{neutrum}

följd
volume_up
consecution {substantiv}

Synonymer (svensk) for "följd":

följd

Eksempelsætninger "följd" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishSom en följd av det nya leksaksdirektivet kommer leksakerna i EU att bli säkrare.
As a result of the new Toys Directive, toys in the European Union will be safer.
SwedishOrlando Zapata, en kubansk politisk fånge, avled till följd av sin hungerstrejk.
Orlando Zapata, a Cuban political prisoner, died having staged a hunger strike.
SwedishSom en följd av detta har många företag i Lettland stora problem med kassaflödet.
As a result many companies in Latvia are experiencing severe cash flow hardship.
SwedishÅr 2009 togs 832 800 euro i anspråk till följd av uppsägningar inom textilsektorn.
In 2009, EUR 832 800 was mobilised following redundancies in the textile sector.
SwedishEuropeiska unionen är till följd av sin historia mångkulturell och multietnisk.
Our European Union, as a result of its history, is multicultural and multiethnic.
SwedishDet har till följd att flygplanet fortfarande används för korta avstånd i Europa.
As a result of this, planes are still used in Europe for short-haul distances.
Swedish(Genom omröstningar i följd antog parlamentet de två besluten och resolutionen.)
(Parliament adopted the two decisions and the resolution in successive votes)
SwedishÄndring av arbetsordningen till följd av det interinstitutionella avtalet (OLAF)
Changes to the Rules of Procedure following the interinstitutional agreement (OLAF)
SwedishÅr 1996 bröts denna trend, främst som en följd av några, mycket stora olyckor.
In 1996 this trend was reversed, due primarily to several very large accidents.
SwedishTill följd av detta påför medlemsstaterna tullar för produkter från bosättningarna.
As a result, Member States are imposing duties on products from the settlements.
SwedishBudgeten måste återspegla unionens nya prioriteringar till följd av detta fördrag.
The budget must reflect the Union's revised priorities arising from the treaty.
SwedishNaturkatastrofer kommer att bli allt vanligare till följd av klimatförändringarna.
Natural cataclysms will occur ever more frequently as a result of climate change.
SwedishBarn har förvägrats mat och mediciner till följd av Förenta staternas embargo.
Children have been denied food and medicine because of the United States embargo.
SwedishVad har kommissionen hittills gjort rent konkret till följd av detta förslag?
What practical action has the Commission so far taken to follow up that proposal?
SwedishTyvärr har detta fått till följd att fler personer blir inblandade i trafikolyckor.
Unfortunately, this has resulted in more people being involved in road accidents.
SwedishMånga kvinnor dog till följd av olagliga aborter som utfördes utan medicinsk hjälp.
Many women died as a result of illegal abortions, performed without medical help.
SwedishVarje år dör ungefär 235 000 EU-medborgare till följd av olyckor eller våld.
Every year, some 235 000 EU citizens die as a result of an accident or violence.
SwedishVarje minut dör en kvinna till följd av komplikationer i samband med graviditeten.
Every minute, a woman dies as a result of complications associated with pregnancy.
SwedishMer än 25 procent av kostnaderna för denna insats är en följd av logistiska problem.
More than 25% of the costs of this operation relates to the logistical problems.
SwedishDe ändringsförslag som lagts fram till följd av trepartsmötet har lagts in i block 1.
The amendments tabled as a result of the trialogue have been put into block one.