Svensk-engelsk oversættelse af "förbinda"

SV

"förbinda" engelsk oversættelse

SV förbinda
volume_up
[förband|har förbundit] {verbum}

Deras regering är en av de första att förbinda sig att vara koldioxidneutrala år 2021.
Their government is one of the first to commit to be carbon neutral by 2021.
USA, Ryssland och Kina - alla måste förbinda sig att uppnå det gemensamma målet.
The USA, Russia and China must all commit themselves to a common aim.
President Vladimir Voronin och hans kamrater måste förbinda sig till detta.
President Voronin and his comrades must commit to that cause.
Nu kan du förbinda två namnskyltar med varandra för att tydliggöra deras inbördes hierarkiska förhållande.
You can also connect boxes to show a hierarchical relationship.
Men vi kan inte permanent förbinda denna fråga med frågan om integriteten för Folkrepubliken Kina!
We cannot permanently connect this, however, to the question of the integrity of the Peoples ' Republic of China!
Men vi kan inte permanent förbinda denna fråga med frågan om integriteten för Folkrepubliken Kina!
We cannot permanently connect this, however, to the question of the integrity of the Peoples' Republic of China!
Därför måste vi förbinda utvecklingsstöd med framsteg på området mänskliga rättigheter.
That is why we must link development aid to progress in human rights abuses.
Behovet att stärka små och medelstora företag och förbinda regionalpolitik med näringsliv och vetenskap.
the need to strengthen small and medium-sized enterprises and to link regional policy with industry and science;
I stället kommer den att förbinda Ryssland och Tyskland direkt och således sätta energisäkerheten i en tredjedel av EU på spel.
Instead, it will link Russia and Germany directly, thus putting the energy security of one third of the EU at risk.
Jag anser att vi måste förbinda oss att stödja dem på denna väg.
I think we should pledge to support them on this path.
Det räcker uppenbarligen inte med att parlamentet förbinder sig; vi som enskilda ledamöter måste också förbinda oss.
It is clearly not enough for Parliament to pledge itself. We as individual members must also pledge ourselves.
Vi säger i förslaget till resolution att parlamentet skall förbinda sig till kampen mot rasism och främlingsfientlighet.
We say in the motion for a resolution that Parliament should pledge itself to the fight against racism and xenophobia.
förbinda (også: alliera, förena, alliera sig)
Det är därför onödigt att förbinda utbetalningen av bidraget med trädens ålder, då man redan har fastställt en gräns på minst 300 träd per hektar.
It is therefore useless to associate the payment of the premium to the age of the trees, whereas we fix a limit of 300 trees minimum per hectare.
Det direktivet beräknas genomföras i slutet av denna månad, och det bör också förbinda Europeiska patentbyrån.
That directive is due to be implemented by the end of this month and it should also bind the European Patent Office.
Det är dock oacceptabelt att man försöker förbinda de av oss som står utanför euroområdet med mål och förfaranden för att harmonisera den ekonomiska politiken.
However, attempts to bind those of us outside the euro zone with targets and processes designed to harmonise economic policy are unacceptable.
Det har sagts, det har betonats, och även jag upprepar att definitionerna som vi refererar till är kloka även om de inte är absolut förbindande.
It has been said, stressed, and I too repeat it, that the definitions now being adopted are wise ones in that they are not absolutely binding.
förbinda (også: binda om, linda om)
förbinda (også: kamma, klä, bereda, ordna)
förbinda (også: ansluta sig)
förbinda (også: hindra, stoppa, binda fast, binda ihop)

Synonymer (svensk) for "förbinda":

förbinda

Eksempelsætninger "förbinda" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishFör det första bör vi ta ledningen genom att förbinda oss själva vid minskningsmål.
Firstly, we should take the lead as regards committing ourselves to reduction targets.
SwedishJag anser därför att även männen behöver förbinda sig att bekämpa våld mot kvinnor.
I believe therefore that men must also make a commitment to combat violence against women.
SwedishI hur många år kommer sänkta säkerhetskrav att förbinda oss?
For how many years will we be committed to them and to their poor safety conditions?
SwedishKommer ni också att förbinda er att verkligen samråda med barn, eftersom händelserna berör dem?
Will you also make a commitment to actually consulting children, since the events involve them?
SwedishMedlemsstaternas myndigheter måste förbinda sig att bättre än i dag kontrollera vattenkvaliteten.
The authorities in the Member States must be committed to better monitoring of water quality.
SwedishAlla medlemsstater bör också förbinda sig att förbjuda användning av cyanid, såsom Ungern nyligen gjorde.
Also, all Member States should undertake to ban the use of cyanide, as Hungary did recently.
SwedishVid mottagandet av " sekretariatsersättningen" skulle ledamöterna vara tvungna att förbinda sig att följa denna uppförandekod.
Members must agree to abide by this code when they receive their secretarial allowance.
SwedishVid mottagandet av " sekretariatsersättningen " skulle ledamöterna vara tvungna att förbinda sig att följa denna uppförandekod.
Members must agree to abide by this code when they receive their secretarial allowance.
SwedishVarje medlemsstat måste var för sig tydligt förbinda sig att skapa gynnsamma villkor för legal invandring.
Every Member State must individually make firm commitments to create favourable conditions for legal immigration.
SwedishKommissionen skall redan nu förbinda sig att vidta åtgärder för att utveckla alternativa försöksmetoder.
The Commission must undertake to start taking measures right now to develop alternative methods of experimentation.
SwedishGeorgien borde förbinda sig att inte ta till våld.
Georgia should undertake not to resort to force.
SwedishEtt år till så kommer vi, föredragandena och talarna, att förbinda ordet stramhet med budgeten.
Mr President, this year, once again, we rapporteurs and speakers are using the word rigour in relation to the budget.
SwedishDärför vill vi här uppmana kommissionen att förbinda sig till att följa parlamentet och se över sin ståndpunkt.
This is why we want to hear from the Commission that it will accept Parliament's argument and review its position.
SwedishInnehållsmässigt är handelsrelaterat bistånd ett viktigt redskap för att förbinda utvecklingsländer med den globala ekonomin.
On the substance, Aid for Trade is a vital tool for linking developing countries to the global economy.
SwedishKommer kommissionen och rådet att förbinda sig att delta i de rättsliga förhandlingarna och försvara de mänskliga rättigheterna?
Will the Commission and the Council undertake to attend legal proceedings and stand up for human rights?
SwedishÄven jag är för att förbinda utbetalningen av premier med miljövillkor, men vilka är de miljövillkoren?
I too am in favour of making the payment of premiums dependent on the observance of environmental requirements, but what are these?
SwedishEU behöver ett järnvägsnät för höghastighetståg som kan förbinda alla EU-huvudstäder och Europas större städer.
The EU needs a high-speed rail transport network, which will service all the European Union capitals and Europe's major cities.
SwedishKan kommissionen förbinda sig att föreslå och kämpa för en fördubbling av de medel från EU:s budget som går till forskning?
Will the European Commission undertake to propose and defend a doubling of the EU budgetary resources for research?
SwedishRyssland, Grekland och Bulgarien har undertecknat ett avtal om en råoljeledning som skall förbinda Svarta havet med Egeiska havet.
Russia, Greece and Bulgaria have signed an agreement on an oil pipeline linking the Black Sea and the Aegean.
SwedishKommer det österrikiska ordförandeskapet att prioritera projektet för att förbinda Östersjöländerna med Centraleuropa?
Will the Austrian Presidency give priority importance to this project linking countries on the Baltic with central Europe?