Svensk-engelsk oversættelse af "förbud"

SV

"förbud" engelsk oversættelse

SV

förbud {neutrum}

volume_up
förbud (også: hindrande, förhindrande)
Ni har uttalat er för ett konkret förbud, ett totalt, globalt förbud.
You have come out in favour of a specific prohibition, a total, universal prohibition.
Förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling
Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment
Varför förknippas inte de andra europeiska länderna med detta förbud?
Why are the other European countries not associated with this prohibition measure?
förbud (også: bann)
volume_up
ban {substantiv}
När det gäller undantag från rökförbuden är dessa bättre än inga förbud alls.
Concerning smoking ban exceptions, these are better than having no ban at all.
Förbud mot vissa material - naturligtvis behöver vi förbud mot vissa material.
As for a ban on certain materials: of course we need one!
Ett sådant förbud måste inte vara till nackdel för kosmetikabranschen.
Such a ban does not have to be to the disadvantage of the cosmetics industry.
förbud (også: bannlysning)
volume_up
excommunication {substantiv} (expel from a community)
förbud (også: vetorätt)
volume_up
veto {substantiv}
The president got vetoed.

Synonymer (svensk) for "förbud":

förbud
Swedish

Eksempelsætninger "förbud" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishFlest förelägganden eller förbud finns i själva verket på inremarknadsområdet.
The largest number of orders or bans can actually be found in the common market.
SwedishDet skulle på detta stadium vara för tidigt att införa förbud mot specifika ämnen.
It would be premature at this stage to introduce bans on particular substances.
SwedishDet är omöjligt att införa förbud, vilket vi kan se av exemplen med Norge och Island.
It is possible to implement bans, as the examples of Norway and Iceland show us.
SwedishVi har för övrigt om och om igen upplevt hur förbud mjukas upp i praktiken.
Incidentally, we have seen time and again how bans are watered down in practice.
SwedishI stort sett är den enda specifika åtgärden ett förbud mot fosfater i tvättmedel.
Virtually the only precise measure is to prohibit the use of phosphates in detergents.
SwedishDen allra bästa förebyggande åtgärd som vi kan vidta är ett förbud mot farliga ämnen.
Banning hazardous substances is the best preventive measure which we can take.
SwedishVi vet mycket väl att man uppnår mycket lite med förbud, sanktioner och försakande.
We know very well that prohibitions, sanctions and doing without achieve very little.
SwedishVi krävde ett förbud mot kommersiell eller industriell exploatering av mänskliga foster.
We asking that commercial or industrial exploitation of human embryos be banned.
SwedishJag är besviken över att man inte nämner ett förbud mot dödsstraff i resolutionen.
I am disappointed that the resolution makes no mention of prohibiting the death penalty.
SwedishDå fattades ett entydigt beslut om förbud för manipulation av könsceller.
At that time, the clear exclusion of manipulation of the gene sequence was missing.
SwedishHär bör vi vara hårda när vi ställer krav på att våra förbud efterlevs.
This is an area where we should be tough in demanding compliance with our bans.
SwedishEn sådan ram behöver inte vara särskilt vid; det rör sig ju bara om tillkommande förbud.
Such a framework need not be very wide. After all, it only contains additional bans.
SwedishRedan 1994 bad parlamentet om ett förbud för drivgarn.
Mr President, as long ago as 1994, Parliament tried to get drift nets banned.
SwedishJag instämmer därför med de förbud och begränsningar som införs genom betänkandet.
I therefore agree with the prohibitions and restrictions adopted here.
SwedishJag välkomnar varmt detta förslag om förbud mot otillbörliga affärsmetoder av svindlare.
I warmly welcome this proposal to outlaw sharp practices by rogue traders.
SwedishDet är förbjudet att meddela beslut om förbud att återvända utan tidsbegränsning.
Lifelong exclusion orders cannot be issued under any circumstances.
SwedishAnmodan kommer att innebära ett förbud för kyrkan att avstå från att anställa homosexuella”.
The move will forbid church bodies from declining to employ homosexual staff’.
SwedishDet innehöll ett antal skyldigheter, och vad värre är, ett antal förbud.
It comprised numerous obligations and, worse still, numerous prohibitions.
SwedishI Europa, det vet vi, finns det olika traditioner, påbud och förbud.
As we know, there are different traditions, as well as do's and do not's in Europe.
SwedishJag har dock hört att kommissionen planerar att införa ett sådant förbud även för kyckling.
Of course I understand that this is necessary for beef to prevent the spread of BSE.