SV förkorta
volume_up
[förkortade|har förkortat] {verbum}

1. generel

förkorta (også: kapa, snedda, sänka, tillverka)
Ingen behöver förkorta existerande helgtrafikförbud med så mycket som en minut.
Nobody needs to cut down the current weekend driving bans by even one minute.
Detta kommer att gynna patienterna och förkorta de ibland alldeles för långa väntetiderna avsevärt.
This result will benefit patients and significantly cut waiting lists, which are sometimes excessively long.
I eftermiddags fick vi förkorta vår debatt om aktuella och brådskande frågor av större vikt från tre timmar till två och en halv timme.
We had to cut our topical and urgent debate this afternoon from three hours to 90 minutes.
Det är därför nödvändigt att förkorta dessa mycket långa väntetider.
It is therefore necessary to shorten these excessively long time periods.
Dessutom tvingas åtminstone sju medlemsstater att förkorta sina förvarstider.
In addition, at least seven Member States are obliged to shorten their detention periods.
För det fjärde måste man vidta åtgärder för att generellt förkorta arbetstiden.
Fourthly, we must embark on action to shorten working time generally.
förkorta (også: dra samman, abbreviera)
Jag trodde att vi skulle kunna spara tid genom att sedan förkorta den.
I thought that afterwards, we might save time by abbreviating it.
En av de viktiga saker vi har gjort hittills i vårt arbete med Lambert och andra har varit att förkorta texten, att göra den enkel och läslig.
One of the great things we have done so far in our work with Mrs Lambert and others has been to abridge that text, make it simple and readable.
förkorta (også: lura, konservera, lägga in, snuva)
förkorta (også: göra kortare)
förkorta (også: avbryta)
Eftersom föredragningslistan är väldigt omfattande är den enda möjligheten att sätta upp denna punkt utan att ta bort någon annan att förkorta frågestunden.
Since the agenda is extremely full, the only way to include this point without having to remove something else would be to cut short Question Time.
förkorta (også: inskränka, reducera)

2. lingvistik

förkorta
Jag trodde att vi skulle kunna spara tid genom att sedan förkorta den.
I thought that afterwards, we might save time by abbreviating it.

Synonymer (svensk) for "förkorta":

förkorta

Eksempelsætninger "förkorta" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishVi har redan lyckats förkorta tidsfristerna för förfarandet för beslutsfattande.
We have already succeeded in reducing the time it takes to come to a decision.
SwedishSkrivskyddad extern cache kan förkorta tidendet tar att hämta en fil över nätet.
Using a read-only external cache can improvenetwork file retrieval time.
SwedishMed befintlig teknik skulle dock detta förkorta batteriernas livslängd.
As the technology stands at present, however, that would reduce the battery life.
SwedishI Tyskland utreder man just nu huruvida man kan förkorta livslängden för sina kraftverk.
Germany is currently investigating shortening the operational time spans of its power stations.
SwedishJag trodde att vi skulle kunna spara tid genom att sedan förkorta den.
I thought that afterwards, we might save time by abbreviating it.
SwedishEn annan sak som jag anser vara oerhört viktig är att förkorta handläggningstiden för ärendena.
Another thing I consider hugely important is to reduce the time needed for handling cases.
SwedishDen inre marknaden har en central roll för att förkorta och dämpa konjunkturnedgången i EU.
The internal market is playing a central role in shortening and dampening the recession in Europe.
SwedishMen vi måste också förkorta arbetstiden, som ett steg för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna.
But we also need to reduce working hours as part of increasing employment opportunities.
SwedishVi måste slutligen förkorta arbetstiden, en tabubelagd fråga i den europeiska debatten.
Finally, working hours must be reduced, that taboo subject, which we are not allowed to discuss in Europe.
SwedishDet verkar som om Israel kommer att förkorta muren så att den inte går så långt in på palestinskt territorium.
But nothing is final, it is not a border, it does not signify an annexation.
SwedishNär det gäller små och medelstora företag kan medlemsstaterna förkorta denna period till tre år.
In the case of small and medium-sized enterprises, Member States can limit this period to three years.
SwedishHär ingår även att förkorta fristerna för ändringar och test från treårsperioder till ettårsperioder.
This also includes shortening the amendment and test deadlines from three-year to one-year periods.
SwedishÄndringsförslag 13, att förkorta texten om externa utgifter i artikel 8.5, är inte godtagbart för oss.
Amendment No 13, to reduce the text relating to external costs in Article 8 (5), is not acceptable to us.
SwedishNumera ser man till att så snabbt som möjligt förkorta djurens lidande.
The current trend is to be on hand as quickly as possible to ensure that animals do not continue to suffer physically.
SwedishFörkorta den inte eller låt den försvinna är ni snälla.
Please do not suppress it or let it disappear.
SwedishLåt mig alltså förkorta min politiska analys, eftersom jag har mycket litet att tillägga till det som ordföranden sade.
I should therefore like to keep my analysis short, as I have little to add to what the President-in-Office said.
SwedishJag anser att minimikravet på fem år är mycket strängt och att vi inte kan förkorta perioden ännu mer.
I believe that a minimum of five years is a very tough requirement and we could not therefore reduce this time period even further.
SwedishDet fanns ingen anledning alls att förkorta på det viset.
I would ask you to draw this point to the attention of the Conference of Presidents and the Bureau as well.
SwedishVi måste förkorta tiderna för förfarandet.
SwedishMan kan förkorta den individuella arbetstiden om man inför och är beredd på större flexibilitet när det gäller arbetstiden.
We can reduce working hours if we introduce greater flexibility in the Working Time Statute and are prepared to do this.