Svensk-engelsk oversættelse af "förmåga"

SV

"förmåga" engelsk oversættelse

volume_up
förmåga {fæl.køn}

SV förmåga
volume_up
{fælleskøn}

volume_up
ability {substantiv}
Vår förmåga, mäns förmåga, att läsa kartor gör oss nyttiga.
Our ability -- Men's ability to read maps... to navigate, makes us useful.
Det visar på parlamentets förmåga att förhandla effektivt med andra institutioner.
This demonstrates Parliament's ability to negotiate effectively with other institutions.
Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
This requires an ability to take the lead on broadband and use of the Internet.
förmåga (også: makt, kraft)
volume_up
might {substantiv}
Samtidigt har indikatorerna också en förmåga att skvallra om resultaten av tidigare politiska vägval.
At the same time, the indicators are also what one might call a kind of tell-tale as regards the results of previous policy choices.
Det är ländernas materiella situation, och inte deras militära förmåga som kommer att avgöra deras framgång.
The material situation of countries, rather than the military capabilities they might possess, will determine their success.
Men ni kanske inte inser att vår förmåga att se in i kroppen på detta enkla sätt, med våra sinnen, är relativt ny.
But you might not realize that our ability to look into the body in this simple way, using our senses, is quite recent.
förmåga (også: begåvning, makt, styrka, kapacitet)
volume_up
power {substantiv}
Det kräver förmåga att föra en dialog med Europeiska centralbanken.
This requires a power capable of maintaining dialogue with the European Central Bank.
För sitt inflytande måste han lita till sin förmåga att ge andra människor kraft.
He depends, for his power, on his ability to make other people powerful.
Jag skulle vilja dela med mig av några tankar om tidens mystiska förmåga på väldigt kort tid.
I want to share with you some ideas about the secret power of time, in a very short time.
förmåga (også: uppgift, vana, bruk, användning)
volume_up
use {substantiv}
Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
This requires an ability to take the lead on broadband and use of the Internet.
Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
This requires the ability to become a leader in terms of broadband and Internet use.
Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
This requires an ability to take the lead regarding broadband and the use of the Internet.
förmåga (også: skicklighet, kompetens, duglighet)
volume_up
capability {substantiv}
Finansiell förmåga och finansiella tjänster är en mycket bra och korrekt poäng.
Financial capability and services - an absolutely good and proper point.
Låt oss vara uppriktiga: Europas väpnade styrkor har en bedrövligt åderlåten förmåga.
Let us be honest, Europe's armed forces have a woefully depleted capability.
Vi kan dock inte endast betrakta denna förmåga ur ett internt perspektiv.
However, we cannot view this capability solely through an internal perspective.
förmåga (også: effekt, befogenhet, egenskap, utrymme)
volume_up
capacity {substantiv}
Och om så inte är fallet, hjälper FN-organisationerna till med att skapa denna förmåga?
And if not, are the United Nations organisations helping to build that capacity?
Veterinärmyndigheter och uppbyggnad av administrativ förmåga i samband med livsmedelssäkerhet.
veterinary services and administrative capacity-building relating to food safety;
Deras förmåga att delta i världshandelssystemet är mycket undermålig.
Their capacity to participate in the world trade system falls well below the mark.
förmåga (også: skicklighet, fallenhet, fakultet)
volume_up
faculty {substantiv}
That shows me you're using your faculties.
Det talas om centret i Ispra och man bekräftar, att de inte är i stånd att göra alltför mycket; också här blandar man ihop förmågan och kapaciteten hos Ispracentret.
Mention has been made of the Research Centre at Ispra and it has been said that they cannot do much; here too there is confusion between the faculties and the capacity of the Ispra Centre.
förmåga (også: ande, mentalitet, fallenhet, väsen)
volume_up
genius {substantiv}
En kvinna som kan uttrycka sin kreativa förmåga är sannerligen revolutionerande eftersom hon vet hur man löser konflikter och skapar och återupprättar fred.
A woman who is able to express her creative genius becomes truly revolutionary because she knows how to resolve conflicts, to make and restore peace.
förmåga (også: effekt, verkan, kraft, dygd)
volume_up
virtue {substantiv}
Jag anser att vi bör hylla EU:s institutionella förmåga, som gör att Europeiska rådet till och med i en situation som denna kan leverera resultat.
I think that we should pay tribute to the institutional capacity of Europe, by virtue of which, even in a situation such as this, the European Council is capable of delivering results.
I den förra debatten talade man om marknadens förmåga att vidmakthålla flygbolagen, men det talas mindre om de 12 000 anställda på Sabena.
In the previous debate we talked about the virtues of the market in terms of sustaining airlines, yet we talk less of the 12 000 jobs at Sabena.

Synonymer (svensk) for "förmåga":

förmåga

Eksempelsætninger "förmåga" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Swedish. ~~~ Först på regler och kriget mot moralisk förmåga.
Let me just give you a few examples, first of rules and the war on moral skill.
SwedishDen ekonomiska krisen: har EU förmåga att stimulera tillväxt på europeisk nivå?
The economic crisis: is Europe capable of stimulating growth on a European scale?
SwedishMen de tilltros inte samma förmåga när det handlar om att vara projektledare.
Their capabilities are less trusted, however, when it comes to being team leaders.
SwedishMan behöver inte ha någon profetisk förmåga för att förutse något liknande i år.
We have no need of a crystal ball to predict a similar situation this year.
SwedishOch resultatet av det är att vi utbildar folk ut ur deras kreativa förmåga.
And the result is that we are educating people out of their creative capacities.
SwedishI regel beror denna underrepresentation inte på brist på förmåga och kunskaper.
As a rule, this under-representation is not because of any lack of skill or expertise.
SwedishMen då skulle hans politiska medelmåttighet och bristande förmåga snabbt uppenbaras.
And then his political mediocrity and incompetence would very soon become apparent.
SwedishDet handlar inte bara om när du tar en tablett, din förmåga och smärta blir bättre.
It's not just about taking a pill, and your performance and your pain getting better.
SwedishDetta bekräftar vårt intryck att ert ordförandeskap arbetar efter bästa förmåga.
This confirms our impression that your presidency is giving of its best.
SwedishKulturer har en förmåga att berika varandra i en anda av ömsesidig respekt.
Cultures have a calling to enrich one another in a spirit of mutual respect.
SwedishKvinnors roll är ovärderlig, men ändå värdesätts inte deras förmåga och potential.
The role of women is inestimable; yet their abilities and potential are not appreciated.
SwedishPersoner med denna förmåga kan ta sig ur en kris med hjälp av sådana lån.
Such credits can help people to get out of a crisis if they are capable of doing so.
SwedishHade de förmåga att förhindra förvandlingen av kontinentens många floder till kloaker?
Were they able to prevent many continental rivers being turned into sewers?
SwedishTill och med könsorganen får ökad blodcirkulation, så att man ökar sin sexuella förmåga.
Even your sexual organs get more blood flow, so you increase sexual potency.
SwedishKvinnors erfarenhet och förmåga används inte tillräckligt i politiska miljöåtgärder.
Women's experience and skill remain insufficiently used in environmental policy actions.
SwedishDet som vi framför allt försöker att göra här är att förbättra vår förmåga till nyskapande.
What we are trying to do here, above all, is to improve our innovative skills.
Swedish(Skratt) Inte någon särskilt användbar förmåga, särskilt inte när pengarna tar slut.
(Laughter) Not a very useful skill, especially when the money runs out.
SwedishDet som vi framför allt försöker att göra här är att förbättra vår förmåga till nyskapande.
The second dimension that must not be overlooked is the territorial dimension.
SwedishMedlemsstaternas förmåga att ta emot dessa människor varierar betydligt.
The capacities of the Member States to take these people vary considerably.
SwedishFör det tredje, behovet av ökad förmåga att samarbeta mellan olika televisionsplattformar.
Third, the need for increased interoperability between different television platforms.