Svensk-engelsk oversættelse af "framställning"

SV

"framställning" engelsk oversættelse

SV framställning
volume_up
{fælleskøn}

1. generel

framställning (også: anmodan, tillämpning, ansökan, ansökning)
volume_up
application {substantiv}
Europaparlamentet har sedan dess mottagit tusentals framställningar om tillämpningen av just denna lag.
The European Parliament has since received thousands of petitions against the application of precisely that law.
Medlemsstaterna måste kunna effektivera handläggningen av asylansökningar och framställningar om övertagande.
Member States must be able to handle applications for asylum and requests for reception more efficiently.
Av 410 framställningar år 1999 kunde bara 55 projekt med en mager totalvolym om 6,07 miljoner euro beaktas.
Out of 410 applications in 1999 only 55 projects with a low overall volume of EUR 6.07 million could be considered.
Ett av dessa ämnen är diklormetan (DCM) som vanligen används vid framställning av läkemedel, lösningsmedel och andra produkter.
One of these substances is dichloromethane (DCM), which is generally used for manufacturing pharmaceuticals, solvents and other products.
Denna princip om vinstintresse gäller endast för tillvaratagande och inte för vidare bearbetning, hantering, kontroll eller framställning av produkter.
This not-for-profit principle is relevant only for the act of procurement, not for further processing, manipulation, testing, or the manufacturing of products.
Vi vill inte heller använda begreppet " framställning " i bestämmelserna för vin, och därför kan vi inte anta ändringsförslagen 12 och 22.
We are not happy with the wording of Amendments Nos 12 and 22, which implies in some languages that wine is the product of a manufacturing process, and so we do not wish to accept those amendments.
Slutligen sägs också i ramdirektivet att det är ett godtagbart nyttighetskriterium att underlätta framställning och beredning av livsmedel.
Finally, the Framework Directive also stipulates that facilitating the manufacture and preparation of foodstuffs is an acceptable criterion of usefulness.
Kommissionen har dock aldrig gett ekonomiskt stöd till vare sig framställning eller spridning av skolböcker eller till utarbetande av läroplaner.
As far as the Commission is concerned, we have never supported financially the production or distribution of school textbooks nor the preparation of school curricula.
Jag anser att när vi går till genomförandestadiet kommer vi att gå in i nästa viktiga fas, det vill säga framställningen av ytterligare strategier.
I feel that once we move to the implementation stage, we will enter the next important phase, namely the preparation of further strategies.
volume_up
presentation {substantiv}
Jag vill tacka kommissionsledamoten för hans framställning.
   Mr President, I would like to thank the Commissioner for his presentation.
Denna framställning må vara klassisk, men döljer icke desto mindre det väsentliga.
This presentation, as standard as it is, still hides the essence.
Jag tackar kommissionsledamot Franco Frattini för hans framställning.
   Mr President, I thank Commissioner Frattini for his presentation.
framställning (også: bild, skildring, avbild, symbol)
volume_up
representation {substantiv}
Det kommer att göras några framställningar om texten.
There is going to be some other representation on the text.
Jag tackar Provan för hans betänkande, vilket är en rättvis framställning av fiskeriutskottets så gott som enhälliga åsikt.
I thank Mr Provan for his report, which is a fair representation of the almost unanimous opinion of the Fisheries Committee.
Det syns mig som om alla framställningar som görs ändras, förbises, och aldrig får någon trovärdighet.
It seems to me that whatever representation is made is overturned, overlooked and never given any credence.
framställning (også: utställning, genomgång)
volume_up
exposition {substantiv}
Ferbers betänkande är en mycket djärv framställning av parlamentets nuvarande och framtida behov.
The Ferber report is a very courageous exposition of the present and future needs of Parliament.
framställning (også: översikt, redogörelse, avslöjande, exposé)
volume_up
exposé {substantiv}
framställning (også: beskrivning, skildring, avbild, porträtt)
volume_up
portrait {substantiv}
volume_up
portrayal {substantiv}
De används för att ditrera framställningar med färre färger.
They are used to dither portrayals with fewer colors.
framställning (også: projektion, utskjutning, utslungande, planering)
volume_up
projection {substantiv}
För 1999 pekar de framställningar som är tillgängliga för ögonblicket på en tillväxt i de offentliga utgifterna på ungefär 3, 6 procent i medlemsstaterna.
For 1999 the currently available projections indicate a growth rate in public expenditure of some 3.6 % in the Member States.
framställning (også: tolkning, variant, version, tydning)
volume_up
version {substantiv}
Ända fyller det 36 rader i framställningen och redan den första meningen på tyska är en binnikemask på 82 ord.
The German version of the draft amendment consists of no less than 36 lines, and even the first sentence is an endless 82 words long.
Det är beklagligt att det har blivit administrativa förseningar med framställningen av de olika språkversionerna.
It is regrettable that there have been administrative delays in producing all the language versions.

2. teater

framställning (også: gestaltning)
volume_up
impersonation {substantiv}

Synonymer (svensk) for "framställning":

framställning

Eksempelsætninger "framställning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishFår man tillåta framställning av embryon för något annat syfte än livet självt?
Do we have the right to create embryos for any purposes other than for life itself?
SwedishDeras framställning var en av de första som ingavs från de nya medlemsstaterna.
Their petition was among the first petitions received from new Member States.
SwedishEtt antal kvinnor skickade en framställning till Europaparlamentet i det här avseendet.
A number of women have sent the European Parliament a petition in the same vein.
SwedishJag vill särskilt tacka för er framställning om de institutionella reformerna.
Let me thank you most particularly for your words on institutional reform.
SwedishNär tror kommissionen sig vara i stånd att fatta beslut om denna framställning?
When does the Commission expect to be in a position to take a decision on this petition?
SwedishDet är syftet med min framställning till Europeiska kommissionen och parlamentet.
This is the basis of my request to the European Commission and the services of this House.
SwedishI sitt anförande gav Colom en alldeles utmärkt framställning av budgetutskottets åsikt.
In his speech Mr Colom outlined a Committee on Budgets position absolutely perfectly.
SwedishAtt de två tvillingrättigheterna, klagan och framställning, är sammanlänkade.
That the two twin rights, of accusation and petition, are interlinked.
SwedishEn stor del av denna kvot gäller fångster ämnade att användas i framställning av fiskmjöl.
A large part of Denmark's fishing rights concern catches used for fish meal.
SwedishJag har inte fått någon framställning från den brittiska regeringen i den här frågan.
I have not had any approach from the British government on this matter.
SwedishFramställning och användning av talböcker regleras i 17 § upphovsrättslagen.
Production and use of audio books are governed by § 17 Copyright Act.
SwedishVad som hände var att en oriktig framställning gavs av den tjänst som erbjöds.
What actually happened was a misrepresentation as regards the service that was being provided.
SwedishHan gjorde en framställning till parlamentet, och tyska staten gick därefter med på att betala.
He petitioned Parliament and the German Government consequently agreed to pay.
SwedishDet är faktiskt en folklig EU-framställning, ett annat slags rättighet.
It is actually a European popular petition, a different sort of right.
SwedishStereotyp framställning av kvinnor är mycket farligare än stereotyp framställning av män.
Stereotyping of women is much more dangerous than stereotyping of men.
SwedishOm jag fick en sådan framställning så skulle jag granska ärendet.
If I did receive that approach then the matter would be given consideration.
SwedishNär parlamentet behandlar en framställning står inte dess roll utan dess trovärdighet på spel.
In November 2003 Commissioner Bolkestein refused to give a proper answer.
SwedishUtredningar måste göras inom forskningen i fråga om effektiv framställning av förnybar energi.
Investments must be made in research into the efficient production of renewable energy.
Swedish(HU) Framställning och förtäring av alkohol är förmodligen lika gammalt som mänskligheten själv.
(HU) The production and consumption of alcohol are probably as old as humanity itself.
SwedishDe ledamöter som talade före mig gav en översiktlig framställning av hur det ser ut i verkligheten.
Essentially, the Members who spoke before me were presenting a snapshot of reality.