Svensk-engelsk oversættelse af "fusk"

SV

"fusk" engelsk oversættelse

SV fusk
volume_up
{neutrum}

fusk
volume_up
cheating {substantiv}
Det skulle kanske också finnas risk för fusk med kategorisering av avfall.
There could perhaps also be a risk of cheating in the classification of waste.
Vi har också de moraliska aspekterna, och det fusk det resulterar i.
Then there are the moral implications, and the cheating that it leads to.
Om vi har en databas med fingeravtryck kan vi avslöja fusk och missbruk genast.
If we have a database of fingerprints, we can uncover cheating and abuse immediately.
fusk (også: fuskjobb)
volume_up
bodge {substantiv}
volume_up
cheat {substantiv}
Det finns inget som irriterar folk så mycket som att se att konkurrenterna fuskar.
There is nothing more annoying than to see a neighbour or competitor cheat.
Someone's got a game cheat.
Annars står vi oss slätt i kampen mot fusk och bedrägerier i Europa.
Otherwise we will come off badly in the fight against cheating and fraud in Europe.

Synonymer (svensk) for "fusk":

fusk

Eksempelsætninger "fusk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishValkampanjen var inte balanserad, väljare hotades och olika typer av fusk förekom.
The reason for the political crisis in Ukraine is the violation of democracy.
SwedishHan upptäckte fusk i Eurostat men blev i stället själv anklagad för brott av OLAF.
He detected fraud in Eurostat but was himself charged with offences by OLAF.
SwedishMed tanke på vad som har hänt tidigare vet vi redan nu att det förekommer mycket fusk.
Regarding what has happened before, we already know how many things have been rigged.
SwedishJag skulle verkligen föredra att hänvisningarna till fusk och skuld ändrades.
I would certainly prefer if the references to manipulation and culpability were amended.
SwedishDet är faktiskt värre än fusk, eftersom det utsätter idrottsmännen för hälsorisker.
We also want to see prevention of the use of drugs that damage health.
SwedishFrågan handlar därför inte om fusk i så kallade val mer än vanligt.
The issue, therefore, is not about rigging so-called elections more than usual.
SwedishDet vi kan se är att problemen med fusk och oegentligheter inte har försvunnit.
What is evident is that the problems involving fraud and irregularities have not disappeared.
SwedishDetsamma gäller förslaget om en speciell underrättelseenhet för fusk i tullärenden.
The same goes for the proposal for a special investigative unit for fraud in customs cases.
SwedishEnligt en talesman för valmyndigheten upptäcktes inga tecken på fusk vid omräkningen.
According to a Commission spokesman, no signs of fraud were discovered during the recount.
SwedishMed detta följer också ansvaret för att fusk och korruption bekämpas inom verksamheten.
That also entails the responsibility to fight fraud and corruption within its activities.
SwedishEn sådan sak som exportbidrag för levande djur inbjuder till fusk.
A matter such as export refunds for live animals is an invitation to fraud.
SwedishDe som har medverkat till fusk och bedrägeri måste drabbas av disciplinära åtgärder.
Those who have contributed to corruption and fraud must be subjected to disciplinary proceedings.
SwedishFinns det något tecken på ytterligare fusk, t.ex. i Storbritannien?
Are there perhaps signs of further fraud in Great Britain, for example?
SwedishResultatet hade mer att göra med hot, fusk och våld än folkets vilja.
The result had more to do with intimidation, fraud and violence than the will of the people.
SwedishValkampanjen var inte balanserad, väljare hotades och olika typer av fusk förekom.
There was no balanced campaign, the electorate was intimidated and fraud was committed in various ways.
SwedishDet presidentval som nyligen ägde rum i Kazakstan betraktades i vida kretsar som fusk och som felaktigt.
The recent presidential election in Kazakhstan was widely regarded as rigged and flawed.
SwedishDet vi kan se är att problemen med fusk och oegentligheter inte har försvunnit.
It is a kind of balancing of the books following five years’ work since the Santer Commission was forced to go.
SwedishJag vill också säga några ord om hur kommissionens arbete med att bekämpa fusk har organiserats.
I would also like so say a few words about how the Commission's work on fighting fraud is organised.
SwedishHela debatten om fusk, svinn och bedrägerier med EU-medel är ett symtom på att EU inte mår bra.
This whole debate on fraud, corruption and vanishing funds is evidence that all is not well with the EU.
SwedishJust det systemet har i vissa fall gett upphov till fusk.
That very system has given rise to dirty tricks in some cases.

Andre ord i vores ordbog